De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

26 november 2023 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Liturgiecommissie
- Locatiecommissie
- Wijkdiaconie
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Brief van David Renkema en Hans Bergwerff, voorzitters van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.
"Aan alle leden van de Protestantse Kerk Den Haag,
De zomervakanties lopen ten einde. Dat betekent dat we het activiteitenjaar 2022/2023 nu echt achter ons laten en vooruitkijken naar wat het jaar 2023/2024 ons brengen gaat. Voor de meesten ..........

De gehele tekst van de brief leest u hier verder » Brief

Naar boven

Van het Predikantenteam

Wilt u een berichtje van overlijden krijgen?
Wilt u een berichtje van overlijden krijgen als er een gemeentelid is overleden? Meldt u zich dan hiervoor aan bij Sandra den Hollander T: 06-4183 6659 of E: a.j.den.hollander@outlook.com

Voorbereiding Vespers in de veertigdagentijd
Vanaf Aswoensdag (14 februari 2024) tot aan de Stille Week, willen we in de Bosbeskapel wekelijkse vespers houden op woensdagavond.
Om op tijd met de voorbereiding te kunnen beginnen, willen we een voorbereidingsgroep in het leven roepen. Wie mee wil denken is van harte welkom op dinsdagavond 12 december om 19.30 uur in de huiskamer van de Bosbeskapel.
Graag even van tevoren aanmelden bij ds. Sara Dondorp, predikant@bosbeskapel

Naar boven

Van de Liturgiecommissie

Stilte voor aanvang van de Eredienst
Heeft u ook geluisterd naar de dienst van afgelopen zondag?
Misschien zat u in de kerk, of luisterde u thuis naar de dienst, misschien keek u wel via Livestream...wat een verandering! Verandering zet iets in beweging. Vraagt om een andere kijk op bepaalde zaken. Zo wil de liturgiecommissie uw aandacht vragen om de kerkdienst eens anders te beginnen. Kom de kerk binnen, zoek uw plek in stilte en luister naar het orgelspel. Zo kunt u zich voorbereiden op de dienst. De mensen thuis kunnen luisteren naar het orgelspel zonder geroezemoes van pratende gemeenteleden. Niks mis met praten en ontmoeten.... Dat gaat heel goed na de dienst!
Veranderen? Kunnen we het?
Namens de liturgiecommissie,
Gees Wagner-Visser

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
Wekelijks staan er in de Bosbeskapel op zondagmorgen bloemen op de Tafel. Na de kerkdienst zullen deze bloemen bezorgd worden bij
mevrouw E. Boudestein - ’t Mannetje.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen.
De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij Sandra den Hollander.

Grote-letter liedblad in de kerkzaal
De liturgie is weer zoals we die hadden voordat de coronapandemie in maart 2020 alles veranderde. Dit betekent dat de liedteksten niet meer in het liturgieblad zullen staan. Er liggen daardoor ook weer meer groteletterliedbladen. Ieder heeft dus weer een liedboek nodig. Dat kunt u bij de ingang van de kerkzaal meenemen naar uw plaats.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondagsbrief en liturgieblad
U kunt zich gratis abonneren op de wekelijkse zondagsbrief en liturgieblad, zowel in normale als in grote letter versie. Per e-mail krijgt deze dan op zaterdagmorgen thuisgestuurd.
Druk hiervoor op de knop

Voorganger volgende week
Volgende week zondag 3 december gaat voor; ds. Trees van Montfoort.

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Hulp bij het kijken naar de eredienst via het internet
Al geruime tijd is het mogelijk om via een stream rechtstreeks mee te kijken naar de kerkdiensten in de Bosbeskapel.
We merken dat het voor sommige mensen lastig is om deze verbinding tot stand te brengen.
Lees dit bericht verder op: Kerk-TV

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 26 november - Toelichting op de collectes

1e collecte

1e collecte: KidsCareKenia
Vandaag is de eerste collecte tevens de laatste collecte voor KidsCareKenia.
Na twee jaar komt er een einde aan onze verbintenis met deze stichting. Op de gisteren gehouden talentenveiling gaven Lisette en Gerard Geenen, de oprichters van KidsCareKenia, aan dat zij de opbrengst van de veiling en deze laatste collecte willen besteden aan hun nieuwste project: ‘Plant zaden van hoop’. Dit vanwege de voedselcrisis waarmee 90% van de gezinnen in de regio LungaLunga nu te maken heeft.
Voor de kerst hopen zij 800 voedselzadenpakketten t.w.v. €25,-, bestaande uit zaden voor groene erwten en bonen, te kunnen afleveren. Uiteraard met de nodige aanvullende materialen
en bijbehorende hulp.
U begrijpt, van harte aanbevolen.

Graag uw bijdrage overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van:
Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. KidsCare

2e collecte

2e collecte: Protestantse Kerk/Pastoraat
Met het oog op het einde. Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals het verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.
Meer leest u op: www.kerkinactie.nl/collecterooster

Graag uw bijdrage overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van:
Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Protestantse Kerk: Pastoraat


Collectebonnen en gebruik van QR-codes
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. het afstorten van cash geld wordt voor ons steeds moeilijker en vooral duurder. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.
Ook kan gegeven worden via de vermelde bankrekeningnummers of met uw mobiele telefoon m.b.v. de aangebeelde QR-codes

Zaterdag 25 november - Talentenveiling

De definitieve catalogus van de te veilen talenten en goederen op zaterdag 25 november 2023 is gereed en kunt u hier bekijken. Het is een mooie en indrukwekkende
lijst geworden waaraan velen hun bijdrage hebben geleverd.

Aan ons is het nu om deze veiling tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan het mooie werk van Stichting KidsCare Kenia https://www.kidscarekenia.nl

U bent uitgenodigd om dit feest met ons mee te maken.
Wij beginnen om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur om vooraf een kijkje
nemen bij alle aangeboden goederen (vanaf veilingstuk 49).
Bij inschrijving ontvangt u een bordje met uw klantnummer.
Na afloop krijgt ieder een factuur met hierop alle diensten waar hij/zij op geboden heeft.
Betalingen het liefst direct na afloop per pinautomaat.

Wij hopen velen van u te zien op zaterdag 25 november.
Namens de diaconie Zuidwest,
Gert-Jan de Raad

Bereikbaarheid diaconie Den Haag Zuidwest
Regelmatig wordt de diaconie of een van de diakenen door gemeenteleden aangesproken met bepaalde hulpvragen. Dan blijkt vaak dat de persoon die ons benadert vaak al lang op zoek is naar een antwoord op de hulpvraag. Maar dat hoeft meestal niet. De diaconie heeft namelijk op de website van de Protestantse Gemeente 's Gravenhage Zuidwest een eigen ruimte waar heel veel informatie te vinden is over het werk van de diaconie. U vindt er ook de contactgegevens waarmee u de diaconie kunt benaderen. Het is de moeite waard om, zelfs als u geen hulpvraag heeft, eens onze ruimte op de website te bezoeken. Met het internetadres https://www.denhaag-zuidwest.nl komt u direct op de website van PGG Zuidwest en kunt dan klikken op diaconie.
Van harte aanbevolen! Diaconie PGG Zuidwest.

Wijzigingen bankrekeningen Diaconie
De drie locatie diaconieën functioneren inmiddels alweer enige tijd als één wijkdiaconie, maar tot op heden had iedere locatie diaconie nog haar eigen bankrekening. Vanwege de steeds hogere bankkosten is het de moeite waard om hier kritisch naar te kijken, reden waarom wij in september de bankrekeningen
NL39 INGB 0003 2751 05 en NL16 INGB 0007 6540 99 opheffen.
Aan u het verzoek om ten aanzien van de Diaconie voortaan alleen nog de volgende bankrekeningen te gebruiken:

Giften voor en betalingen aan de Diaconie
Overmaken naar: NL16 INGB 0000 0423 15
t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest.

Giften voor de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Overmaken naar: NL52 INGB 0000 0924 95
t.n.v. ZWO Diaconie Den Haag Zuidwest.

Collecten eredienst (uw bijdrage aan de 1e en 2e collecte)
Overmaken naar: NL59 INGB 0007 8625 54
t.n.v. Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest.
Bij uw storting graag vermelden voor welke collecte(n) uw gift bestemd is.

Hans Adams, penningmeester Diaconie

Autodienst Bosbeskapel
Bent u slecht ter been en wilt u de kerkdienst bijwonen? Dan kunt u een beroep doen op de Autodienst Bosbeskapel.
U kunt een verzoek tot deelname voorzien van naam en adres mailen naar roald.kjell@gmail.com.
U kunt ook bellen naar 070-4043920.
Bij geen gehoor kunt u uw bericht inspreken. Zeg dan duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en om welke zondag het gaat. U krijgt dan later te horen hoe laat u de betreffende zondag klaar moet staan. Als er meer aanvragen komen dan er chauffeurs beschikbaar zijn, krijgt u daar bericht van en komt u op de lijst voor de volgende zondag te staan. U wordt dan ook weer vooraf op de hoogte gebracht dat u opgehaald wordt. U kunt afspreken tot en met vrijdagavond 19.00 uur.
Ik hoop dat de autodienst weer een mooie bijdrage kan leveren om weer zoveel mogelijk gemeenteleden bij elkaar te brengen voor de zondagdienst.
Kjell Wagner

Oproep van de autodienst Bosbeskapel
De autodienst verzorgt al jaren het vervoer van een aantal gemeenteleden naar de kerkdiensten in de Bosbeskapel. Een groep vrijwilligers doet dit bij toerbeurt volgens een rooster. Helaas is een van de vrijwilligers niet meer in staat mee te draaien in het rooster. Als coördinator van de autodienst ben ik namens de collega chauffeurs dringend op zoek naar iemand (M/V) die mee wil draaien met de autodienst. Als u zelf geen gehoor kunt geven aan deze oproep, weet u misschien iemand in uw omgeving die eens in de zoveel weken twee tot maximaal drie gemeenteleden naar de kerk wil vervoeren. U kunt te allen tijde contact met mij opnemen via roald.kjell@gmail.com om u op te geven of een tip door te geven. Namens de vrijwilligers van de autodienst alvast hartelijk bedankt voor de moeite.
Kjell Wagner
Diaken, coördinator autodienst Bosbeskapel

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is een verzamelpunt voor artikelen voor de Voedselbankwinkel, voorheen Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan de Voedselbankwinkel wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Voedselbankwinkel weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 25.000 euro op.
-  Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
-  Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten want deze hebben geen waarde.
-  Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, kaarten van Anton Pieck etc.
De moeite waard dus! Het inleverpunt hiervoor is de plastic box bij ingang van de kerk.
Wilt u hier meer over weten? kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Namens GZB en Kerk in Actie hartelijk dank!
De ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: https://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Verhuur van zalen in het weekend
De coördinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Teun Schotte.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.


Contactgegevens:
Dhr. Teun Schotte
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4156 8260
E: Verhuur Bosbeskapel

William Stoffer

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Uitgebreid nieuws over de Jeugdkerk vindt u op de Jeugdpagina van ons cluster Zuid-west.

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2023-2024

Activiteitenprogramma 2023-2024
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2023-2024
weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning.
Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar
oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest
die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2023-2024 gemaakt.

Zondag 26 november - De Vitrine
In de hal van de Bosbeskapel staat een vitrine, heeft u daar al eens in gekeken hoe mooi die nu is? Door de Creagroep zijn er dit jaar weer met veel plezier mooie Kerstkaarten gemaakt. U hoeft daarom niet ver te zoeken. Er staan in de vitrine naast Kerst versiering ook enkele dozen met Kerst-, Felicitatie-, Beterschap- en Condoleance kaarten.
Afrekenen wat u mee wilt nemen, dat kan via het geldpotje (deze wordt regelmatig geleegd) of met iemand van de Creagroep. Wij helpen u graag.
De gehele opbrengst is voor de Bosbeskapel bestemd.
Namens de Creagroep,
Adri van der Zwan

Dinsdag 28 november - Creagroep Bosbeskapel
De Kerst, het feest van het licht is weer in aantocht dan gaan we elkaar goede wensen brengen. Dat kun je per mail of app zenden, maar het is zoveel leuker om ansichtkaarten te ontvangen die je vast kunt pakken. Iemand blij maken met aandacht wordt zeker op prijs gesteld.
De Creagroep heeft z’n best gedaan een aantal mooie kaarten te maken. Misschien wilt u eens kijken in onze vitrine in de hal. Ook vindt u daar twee mooie porseleinen poppen en andere hebbedingen die te koop zijn. Wie biedt een mooie prijs?
Op de Creagroep Bosbeskapel zitten mensen die elkaar inspireren om creatieve ideeën te verwezenlijken. De één breidt dekentjes voor een goed doel. Ook sokken worden er gebreid. De ander maakt een bruidsjurk voor haar klein kind. De volgende maakt een wandkleed met viltte figuren en de van katoen gebreide beestjes zijn in trek en ook alle soorten ansichtkaarten enz. enz. De opbrengst van de vitrine is voor de kerk.
Samen zijn we in de beginfase voor een patchwork werkstuk met 12 figuren van de dierenriem. Van die figuren gaan we eerst een tekening maken. Dat is nog veel werk. Tal van stoffen in alle kleuren hebben we gekregen en die gaan daarvoor gebruikt worden.
Elke dinsdag zijn we bij elkaar van 10 tot 12 uur. Bij een lekker kopje koffie of thee en wat lekkers. We werken in de Tuinzaal van de Bosbeskapel, waar we goed zicht hebben op de mooie bloemen en planten.
In de grote vakanties gaan we door met de club, want het kan niet gemist worden. We vieren met elkaar de feestdagen en maken met elkaar uitstapjes. We zijn verdrietig omdat onze oprichtster Hansje Vergers afgelopen zomer is overleden en nog twee trouwe leden. We zullen hun inbreng missen.
Er is ook weer plaats voor nieuwe leden.
U bent Van Harte Welkom om kennis te komen maken! Namens de Creatievelingen van de Bosbeskapel
Adrie van der Zwan, T: 070-440 0017 | E: a3anazwan@ziggo.nl

Woensdag 29 november - Beursplein: Marius van Dokkum (deel 2)
Woensdag 29 november toont Huibert Oppedijk van Veen in deel 2 verscheidene schilderijen van Marius van Dokkum. De schilder maakt vaak gebruik van humor en zijn schilderijen bevatten milde maatschappijkritiek. Deze keer komen de werken met betrekking tot de decemberfeestmaand aan de beurt; vooral de geboorte in Bethlehem.
Wilt u ook eens iets vertellen of laten zien of via een workshop met de aanwezigen aan de gang,
neem contact op met Sandra den Hollander, Tel. 06-4183 6659 of a.j.den.hollander@outlook.com
Beursplein is er iedere woensdagmorgen van 10 tot 12 uur op Bosbesstraat 5.
Namens de voorbereidingsgroep,
Sandra den Hollander

Woensdag 29 november - Allerzielen op Oud Eik en Duinen
In de maand november herdenken we met Allerzielen hen die ons ontvallen zijn. Dichter bij de Dood organiseert in samenwerking met Monuta Oud Eik & Duinen voor de 8e keer op Begraafplaats Oud Eik & Duinen een avond waarin we onze geliefden kunnen herdenken. Dichters brengen schrijvers en kunstenaars die op de begraafplaats hun laatste rustplaats hebben gevonden, in gedichten en korte verhalen tot leven.
Vanwege de storm op 2 november is de herdenking van de Allerzielenavond aan de Laan van Eik en Duinen 40 verplaatst naar woensdag 29 november
Tussen 19.00 uur en 21.00 uur zijn jong en oud van harte welkom om de met fakkels verlichte wandeling over de begraafplaats te lopen en stil te staan bij de witte, verlichte paraplu’s waaronder de dichters staan. Ook kunt u zelf een kaarsje branden.

3 december - Zangers gevraagd
Ook dit jaar zijn we weer benaderd om te komen zingen bij de kerstvieringen in twee verzorgingshuizen. Een aantal mensen heeft zich al opgegeven maar er kunnen er altijd meer bij. Het is fijn om met elkaar kerstliederen te zingen en we doen de mensen er een enorm plezier mee.
Het gaat om de volgende vieringen:
- Woensdag  13 december om  14.30 uur in WZH Bezuidenhout, Bezuidenhoutseweg 150.
- Vrijdag 15 december  om 16.00 uur in het Carel vd Oever Huis, Schrijnwerkersgaarde 3.
We repeteren de liederen o.l.v. Ineke Pieters, na de dienst van 3 en 10 december.
Opgeven bij Gees Wagner email:geeswagnervisser@gmail.com . Gewoon aanschuiven op 3 december mag ook.

19 december - Uitnodiging Kerstviering voor ouderen in de Bosbeskapel
Dit jaar willen we een kerstviering voor ouderen organiseren op dinsdagmiddag 19 december.
We heten alle mensen die ca. 75 jaar en ouder zijn van harte welkom. Het begint om 14.30 uur en is rond 17.00 uur afgelopen. De deur van de Bosbeskapel is vanaf 14.00 uur open. We zingen die middag veel kerstliederen, luisteren naar een gedicht en een kerstverhaal. Daarna is er een gezellig samen zijn met een hapje en een drankje. Het zou fijn zijn om dit kerstfeest met een grote groep ouderen te vieren.
Nogmaals van harte welkom! U kunt zich tot uiterlijk 12 december aanmelden via een intekenlijst in de kerk of telefonisch bij Gelske Benraadt, Tel. 06-4264 1085.

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

DRINGENDE Oproep commissie van ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar nieuwe leden. De taken van de commissie bestaan uit het verwelkomen van de kerkbezoekers, het uitreiken van liedboek en liturgie en het collecteren tijdens de dienst.
Voor informatie of aanmelding kunt u een mail sturen naar cbroekema1990@gmail.com of bellen naar
Tel. 070-397 7676.
Connie Broekema

Bezorg(st)er gevraagd
Wie wil ons komen versterken door het blad Samenklank te bezorgen rondom de Bunschotensestraat (8 adressen).
Voor meer informatie of aanmelding: Martien Brooshooft. T:070-368 4411 | E: martienenels@brooshooft.nl

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank online'
Let op: De abonnementsprijzen voor 'Samenklank' zijn aangepast. zie voor meer informatie: Samenklank

De december editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Wist u dat enkele artikelen van ons wijkblad Samenklank sinds het begin van dit jaar ook via internet te lezen zijn? Elke maand (of twee maanden bij een dubbelnummer) worden het omslagartikel, het predikantenartikel en het interview uit Samenklank op https://denhaag-zuidwest.nl/samenklank.htm geplaatst. De artikelen uit het oktober nummer kunt u hier vinden: december nummer
Zo kunt u ook op de hoogte blijven en een voorproefje van Samenklank krijgen als u geen abonnement heeft. Als u zelf wel al een abonnement heeft, kunt u anderen op de artikelen wijzen. Om de volledige Samenklank elke uitgave te lezen kunt u een abonnement (op papier of via email) afsluiten door uw adres of mailadres door te geven via abonnementen@denhaag-zuidwest.nl of Tel. 070-397 2495.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie december 2023 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de digitale versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Sara Dondorp


ds. Sara Dondorp is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.
Voor wat het pastoraat betreft onderhoudt zij de contacten in het wijkgedeelte ten
noorden van de De Savornin Lohmanlaan, Groen van Prinstererlaan en Houtwijklaan.

T: 0161-769 046
M: 06-2433 9057
E: predikant@bosbeskapel.nl

ds. Sara Dondorp is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.


Kerkelijk werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Kerkelijk werker in het pastoraat de Wijkpredikant
bij en zal de meeste pastorale contacten onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629)
en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@outlook.com

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Naar boven