De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

2 oktober 2022 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Liturgiecommissie
- Locatiecommissie
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Weet u namen van mogelijke te beroepen predikanten?
Door het vertrek van onze predikanten ds. Michiel Aten en ds. David Schiethart zijn er twee halftime predikantsvacatures ontstaan. Ingaande 1 december gaat ook ds. Martin Koster ons verlaten. Dit betekent dat er in december nog een 0,7 fte vacature ontstaat. De wijkkerkenraad heeft aan de drie locatiecommissies van onze wijkgemeente gevraagd om profielen op te maken ten behoeve van het zoeken naar geschikte nieuwe predikanten. Tevens is er een beroepingscommissie samengesteld en benoemd. Het verzoek aan de commissie is om een beroepingsprocedure te starten die (op basis van de gemaakte profielen) gaat leiden tot het voordragen van geschikte kandidaten om de in totaal 1,7 fte aan vacatureruimte opgevuld te krijgen. Daar het gaat om vacatureruimte op iedere locatie van onze wijkgemeente, zijn de locaties Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk ruim vertegenwoordigd in de beroepingscommissie. De beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden: Kjell Wagner (voorzitter), Robbert den Hartog (secretaris), Sarie Talsma (notulist), Josien Veltboom, Irene de Raad, Anneke Ligthart, Marjo de Kort, Marja Hoet, Wil Groeneveld, Ben Damen, Jan Boer (gedelegeerd lid Algemene Kerkenraad) en Johan Bovenlander (gedelegeerd lid vanuit het moderamen van de wijkkerkenraad).
Op 31 augustus jl. is de beroepingscommissie bij elkaar gekomen en heeft de taakverdeling en eerste lijnen voor de beroepingsprocedure vastgesteld.
In overleg met de beroepingscommissie nodigt de wijkkerkenraad nu als eerste procedurestap de leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen van predikanten die voor een beroep in aanmerking zouden kunnen komen. Omdat een beroepingsprocedure een vertrouwelijke aangelegenheid is, graag deze namen direct aanleveren bij de secretaris van de beroepingscommissie Robbert den Hartog. Zijn e-mailadres is: robbertdenhartog@gmail.com.
De namen kunnen tot 25 september a.s. worden doorgegeven en zullen in de advieslijst van de beroepingscommissie worden opgenomen. De beroepingscommissie ziet met belangstelling uit naar de suggesties vanuit de wijkgemeente.
Henk Valstar, scriba PGG wijkgemeente Zuidwest Tel. 06-2122 3208

Naar boven

Van het Predikantenteam

Afscheid van Zuidwest en van de Bosbeskapel
Enkele jaren geleden ben ik mij gaan beraden over mogelijke invulling van mijn laatste jaren voor mijn pensioen. In de kerk blijven werken, ůf nog een aantal jaren iets anders doen. Ik ben dat sinds vorig jaar juli serieus gaan verkennen en heb nu besloten om de laatste vier jaren voor mijn pensioen ander werk te gaan doen, te beginnen in het onderwijs. In mijn vrije tijd werk ik al ruim zeven jaar als docent NT2 (Nederlands voor anderstaligen) en deed in 2018 een (zaterdag-)opleiding. Ik ga met dit werk vanaf eind augustus dan ook aan de gang voor enkele dagdelen op een Haagse middelbare school. Dat betekent dat ik het werk voor Zuidwest en met name voor de Bosbeskapel zal beŽindigen, en wel per 1 december a.s. Dat doe ik niet 'zomaar' want ik werk met veel plezier in onze wijkgemeente en zal de vele contacten en het gevarieerde werk gaan missen.
Tot eind november blijf ik gewoon mijn werk doen, al zal ťťn en ander ook in het teken staan van afronden.
Hoe mijn werkweek er deze laatste maanden zal uitzien, hangt nog af van mijn inwerkmomenten op school. Mijn werktijd voor de kerk, drie en halve dag per week, zal wat anders over de week verdeeld worden en op bepaalde tijden zal ik niet beschikbaar zijn. In de zondagsbrieven vanaf half augustus komt hier nader bericht over.
Het afscheid zal zeer waarschijnlijk plaatsvinden op zaterdagmiddag 26 november en zondagmorgen 27 november.
Ik hoop velen van u komende maanden nog te spreken of te zien.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat per email melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

LichtDelen - LichtDelen en Pionieren in Loosduinen
Zoals u waarschijnlijk weet is pioniersplek LichtDelen sinds enkele jaren druk bezig in Den Haag-Zuidwest om de kerk met de wijk te verbinden. Sinds kort is daar een onderdeel bijgekomen. Er is namelijk een stichting, genaamd Pionieren in Loosduinen, opgericht, welke als voornaamste doel heeft de activiteiten van pioniersplek LichtDelen te financieren. Dit gaat om financiering voor bestaande activiteiten zoals de Kliederkerk en de Bijbelkeuken, maar ook nieuw te ontwikkelen activiteiten in het nieuwe pand aan de Schwerinkade 30 (bijvoorbeeld een weggeefwinkel). Inmiddels is de stichting onder leiding van een enthousiast bestuur gestart. Zij zullen zich dus voornamelijk bezighouden met het werven van fondsen. Wilt u ook (financieel) bijdragen aan het werk van LichtDelen?
Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via E: info@lichtdelen.nl | M: 06-34689227 om de mogelijkheden te bespreken.
Adres LichtDelen: Schwerinkade 30, 2552 RD Den Haag (ingang: achterzijde)

Naar boven

Van de Liturgiecommissie

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
Wekelijks staan er in de Bosbeskapel op zondagmorgen bloemen op de Tafel. Na de kerkdienst zullen deze bloemen bezorgd worden bij
mevrouw Rieta Hartman-van Spronsen.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen.
De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Grote-letter liedblad in de kerkzaal
De liturgie is weer zoals we die hadden voordat de coronapandemie in maart 2020 alles veranderde. Dit betekent dat de liedteksten niet meer in het liturgieblad zullen staan. Er liggen daardoor ook weer meer groteletterliedbladen. Ieder heeft dus weer een liedboek nodig. Dat kunt u bij de ingang van de kerkzaal meenemen naar uw plaats.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vÚÚr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondagsbrief en liturgieblad
U kunt zich gratis abonneren op de wekelijkse zondagsbrief en liturgieblad, zowel in normale als in grote letter versie. Per e-mail krijgt deze dan op zaterdagmorgen thuisgestuurd.
Druk hiervoor op de knop

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Onze predikant vertrekt
Zondag 27 november is de officiŽle afscheidsdienst, en op zaterdagmiddag 26 november is er een "receptie" van 3 tot 5 uur.
Wie wil er meedenken aan de invulling van deze middag? Vrijwilligers voor hand en span diensten tijdens deze middag zijn ook welkom.
Opgeven bij HansBert Griffioen hbgriffioen@ziggo.nl

Kerk-TV in de Bosbeskapel
In de moeilijke weken en maanden van de coronatijd hebben veel kerken en andere organisaties videoverbindingen aangelegd. Plechtigheden, kerkdiensten, concerten, uitvaarten en allerlei andere bijeenkomsten konden zodoende toch door mensen
thuis worden gevolgd.
Ook in gewone tijden blijken zulke videoverbindingen van waarde: mensen thuis, of
waar ze ook zijn in de wereld, kunnen een bijeenkomst meebeleven via hun computer
of telefoon.

De berichtgeving hierover kunt u hier verder lezen >>> ....

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 2 oktober - 1e collecte: Wijkdiaconie

Graag uw bijdrage overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van:
Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkdiaconie

Zondag 2 oktober - 2e collecte: Protestantse Kerk - Kerk en IsraŽl Kerk en IsraŽl, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk IsraŽl, de oecumenische roeping - verbondenheid met Palestijnse christenen - en de diaconale roeping.
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

Graag uw bijdrage overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van:
Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. PKN, Kerk en IsraŽl


Collectebonnen en gebruik van QR-codes
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. het afstorten van cash geld wordt voor ons steeds moeilijker en vooral duurder. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van Ä 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.
Ook kan gegeven worden via de vermelde bankrekeningnummers of met uw mobiele telefoon m.b.v. de aangebeelde QR-codes

Wijzigingen bankrekeningen Diaconie
De drie locatie diaconieŽn functioneren inmiddels alweer enige tijd als ťťn wijkdiaconie, maar tot op heden had iedere locatie diaconie nog haar eigen bankrekening. Vanwege de steeds hogere bankkosten is het de moeite waard om hier kritisch naar te kijken, reden waarom wij in september de bankrekeningen
NL39 INGB 0003 2751 05 en NL16 INGB 0007 6540 99 opheffen.
Aan u het verzoek om ten aanzien van de Diaconie voortaan alleen nog de volgende bankrekeningen te gebruiken:

Giften voor en betalingen aan de Diaconie
Overmaken naar: NL16 INGB 0000 0423 15
t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest.

Giften voor de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Overmaken naar: NL52 INGB 0000 0924 95
t.n.v. ZWO Diaconie Den Haag Zuidwest.

Collecten eredienst (uw bijdrage aan de 1e en 2e collecte)
Overmaken naar: NL59 INGB 0007 8625 54
t.n.v. Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest.
Bij uw storting graag vermelden voor welke collecte(n) uw gift bestemd is.

Hans Adams, penningmeester Diaconie

Autodienst Bosbeskapel
Nu er weer meer mogelijk is, start de autodienst voorzichtig weer op. De komende zondagen kunt u een beroep doen op de autodienst. Daar het nog niet mogelijk is een rooster te maken, wordt u verzocht uw verzoek voorzien van naam en adres te mailen naar roald.kjell@gmail.com. U kunt ook bellen naar 070-4043920.
Bij geen gehoor kunt u uw bericht inspreken. Zeg dan duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en om welke zondag het gaat. U krijgt dan later te horen hoe laat u de betreffende zondag klaar moet staan. Als er meer aanvragen komen dan er chauffeurs beschikbaar zijn, krijgt u daar bericht van en komt u op de lijst voor de volgende zondag te staan. U wordt dan ook weer vooraf op de hoogte gebracht dat u opgehaald wordt. U kunt afspreken tot en met vrijdagavond 19.00 uur.
Ik hoop dat de autodienst weer een mooie bijdrage kan leveren om weer zoveel mogelijk gemeenteleden bij elkaar te brengen voor de zondagdienst.
Kjell Wagner

De Voedselbankwinkel voorheen KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij de Voedselbankwinkel ondersteunen.
Kees Buist heeft als vml. coŲrdinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL16 INGB 0000 0423 15 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is een verzamelpunt voor artikelen voor de Voedselbankwinkel, voorheen Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan de Voedselbankwinkel wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Voedselbankwinkel weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Dankbericht donaties Voedselbankwinkel
Uit zowel de Abdijkerk als de Bosbeskapel kan ik een regelmatige stroom van donaties voor de Voedselbankwinkel meenemen, met vaak speciale aandacht voor verzorgings- en reinigingsmiddelen. Dat levert heel veel waardering op bij de medewerkers en de klanten voor de 'trouw' waarmee gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren! Ik wil hun dank hiervoor graag aan u allen overbrengen voor deze betrokkenheid bij onze medemensen in Zuidwest, die nu vaak meer dan ooit 'elk dubbeltje moeten omdraaien' om zich staande te houden bij de alom stijgende kosten van levensonderhoud.
Nico Tetteroo

Naar boven

Berichten van STEK

Lees meer over de activiteiten op de site van STEK.

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 25.000 euro op.
-  Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
-  Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten want deze hebben geen waarde.
-  Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, kaarten van Anton Pieck etc.
De moeite waard dus! Het inleverpunt hiervoor is de plastic box bij ingang van de kerk.
Wilt u hier meer over weten? kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Namens GZB en Kerk in Actie hartelijk dank!
De ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Verhuur van zalen in het weekend
De coŲrdinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Teun Schotte.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.


Contactgegevens:
Dhr. Teun Schotte
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4156 8260
E: Verhuur Bosbeskapel

William Stoffer

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Lees meer hierover op de Jeugdpagina van ons cluster Zuid-west.

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2022-2023

Activiteitenprogramma 2022-2023
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2022-2023
weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning.
Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar
oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest
die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2022-2023 gemaakt.

Woensdag 5 oktober - Beursplein: Door de seizoenen heen
Woensdag 5 oktober, ťťn dag na dierendag, gaan we onze kennis over dieren opfrissen door met elkaar een dierenquiz te spelen.
Een week later, op woensdag 12 oktober, is er weer een spelletjesochtend.
Inloop weer vanaf 10.00 uur. Einde van de ochtend om 12.00 uur. Ieder altijd welkom.
Op Beursplein is ieder uitgenodigd om eens iets te vertellen over een bezigheid of liefhebberij, over je werk, vroeger of nu. Ook juichen we het toe als iemand eens een kleine workshop wil geven.
Voorlopig wordt dit nog gecoŲrdineerd door Martin Koster die hiervoor meestal ook ter plekke aanspreekpunt is of via Tel. 070-406 5871 of per email: m.koster@kpnplanet.nl
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Medewerking cantorij
Zondag 6 november werkt de cantorij mee aan de gedachtenisdienst. Wij gaan hiervoor op zondag 16 en 30 oktober repeteren, van 11.30 tot uiterlijk 12.15 uur (na de koffie) en op zondag 6 november om 9.00 uur tot uiterlijk 9.30 uur.
Graag willen we hiervoor iedereen van harte uitnodigen om mee te doen. We rekenen op een hoge opkomst!
U kunt u hiervoor opgeven bij mij, maar als u 16 oktober tijdens de dienst denkt: o wat leuk!, kom dan gerust.
Ineke Pieters Ineke@tagora.nl

Hulp gevraagd: deelpakketten van LichtDelen
Sinds een tijdje deelt pioniersplek LichtDelen deelpakketten uit: pakketten met verzorgingsproducten voor mensen die dit goed kunnen gebruiken. Deze activiteit is ontstaan, omdat we bij andere activiteiten van LichtDelen hoorden dat mensen moeite hadden om financieel rond te komen. Dan gaat eten voor en schieten verzorgingsproducten erbij in. Inmiddels worden er maandelijks zo'n vijftien pakketten uitgedeeld aan deelnemers van LichtDelen en andere buurtbewoners en we verwachten dat dat aantal met de stijgende prijzen alleen maar zal toenemen. De pakketten moeten echter ook elke maand weer gevuld worden met verzorgingsproducten (zeep, shampoo, wasmiddel, tandpasta, etc.). Daarvoor vragen we uw hulp. Wilt u helpen? Dat kan op twee manieren:
1) door verzorgingsproducten te doneren, of
2) door een financiŽle bijdrage te doen, waarmee wij producten kunnen kopen.
Als u producten wilt aanleveren kan dat in overleg over tijd en locatie. Neem hiervoor contact op met info@lichtdelen.nl of Tel. 06-2532 6950.
Financieel bijdragen kan op rekeningnummer NL51 INGB 0008 0332 24 t.n.v. Stichting Pionieren in Loosduinen.
Een pakket kost ongeveer Ä 10. Fijn als we samen met u weer een heleboel mensen kunnen helpen de komende tijd.
Alvast bedankt!

Kerkvrijwilligers gezocht voor Woonzorgpark Loosduinen
In Woonzorgpark Loosduinen, vlakbij de Abdijkerk, is een groot tekort aan kerkvrijwilligers. De kerkdiensten/weeksluitingen zijn op zaterdagmiddag om 14.00 uur. Het is de bedoeling dat de kerkvrijwilligers ťťn keer per drie of vier weken, afhankelijk van het aantal vrijwilligers, aan de beurt zijn om bewoners op te halen voor de dienst. Na afloop van de dienst helpt u mee met koffie of thee schenken. Daarna worden de bewoners weer naar hun kamer teruggebracht. Komt u ons vrijwilligers-team versterken, weet u dan van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Yvonne Schoonhoven, M: 06-1218 6084 | E: y.schoonhoven@saffiergroep.nl

Vacature medewerker Kerkelijk Bureau
Wij (Shari, Sandra, Boyke en Marianne) zoeken een leuke nieuwe collega op het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag (PGG)! De nieuwe collega zal gaan helpen bij het ondersteunen van de wijkgemeenten & pioniersplekken en werken voor de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Een leuke baan, en het lijkt ons vooral mooi werk voor ťťn van onze gemeenteleden!
De vacaturetekst is ook te vinden op www.protestantsekerkdenhaag.nl/medewerkerkerkelijkbureau.
Ben je geÔnteresseerd of wil je meer weten, bel dan met Marianne Polderman via Tel. 070-385 8707

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: cbroekema1990@gmail.com

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank online'
De oktober editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Wist u dat enkele artikelen van ons wijkblad Samenklank sinds het begin van dit jaar ook via internet te lezen zijn? Elke maand (of twee maanden bij een dubbelnummer) worden het omslagartikel, het predikantenartikel en het interview uit Samenklank op https://denhaag-zuidwest.nl/samenklank.htm geplaatst. De artikelen uit het oktobernummer kunt u hier vinden: oktobernummer
Zo kunt u ook op de hoogte blijven en een voorproefje van Samenklank krijgen als u geen abonnement heeft. Als u zelf wel al een abonnement heeft, kunt u anderen op de artikelen wijzen. Om de volledige Samenklank elke uitgave te lezen kunt u een abonnement (op papier of via email) afsluiten door uw adres of mailadres door te geven via abonnementen@denhaag-zuidwest.nl of Tel. 070-397 2495.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie oktober 2022 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de digitale versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. Martin Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Kerkelijk werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Kerkelijk werker in het pastoraat de Wijkpredikant
bij en zal de meeste pastorale contacten onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629)
en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@outlook.com

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Naar boven