De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Diaconie

Algemeen

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan deze bijbelse boodschap.

Locatie Bosbeskapel

Wij willen als Bosbeskapel ook een diaconale gemeente zijn, een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar. Dat is meer dan mensen met financiële problemen helpen. Dat is ook bij mensen op bezoek gaan, lief en leed met elkaar delen. Zorgen dat iemand, die nooit op vakantie kan, dat toch eens kan. Omzien naar elkaar geldt ook voor buurtbewoners die niet tot de kerk behoren en/of een andere (geloofs-)overtuiging hebben. De wijkdiaconie probeert hierin leidend te zijn en coördineert dit jaar met 5 diakenen, naast het inzamelen van gelden uit collectes en het verzorgen van het Heilig Avondmaal, allerlei diaconale activiteiten in onze wijk. Enkele voorbeelden:

1. SamenAanTafel
    Een maaltijdproject waar op vrijdagavond afwisselend door zes kookploegen wordt gekookt voor
    wijkbewoners. Voor meer informatie zie: Samen aan Tafel
2. Autodienst
    Regelen dat gemeenteleden die moeilijk zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden gehaald en
    gebracht. Voor meer informatie zie: Autodienst
3. Telefooncirkel
    Momenteel in de opstartfase en bedoeld voor oudere gemeenteleden/wijkbewoners die alleen wonen,
    of moeilijk de deur uitkomen. De deelnemers aan de telefooncirkel bellen elkaar in een afgesproken
    volgorde, iedere ochtend, rond een vast tijdstip. Gewoon voor een stukje veiligheid
4. Beursplein
    Vraag en aanbod uit de wijk vinden elkaar op woensdagmorgen tijdens Beursplein. Iedereen loopt binnen
    voor een praatje, minicursus of presentatie. Zoek je iemand om muziek mee te maken, te wandelen of om
    te fietsen? Wil je anderen laten zien hoe leuk jouw hobby is? Kom gerust langs.
    Voor meer informatie zie: Beursplein
5. Ouderensoos
    Wekelijks komen op dinsdag een twintigtal, veelal oudere gemeenteleden, samen voor ……………
    Voor meer informatie zie: Ouderensoos

Den Haag Zuidwest

De Bosbeskapel maakt samen met de Shalomkerk en de Abdijkerk deel uit van het cluster 'ZuidWest'.
Veel activiteiten worden hier gebundeld, zo ook de diaconale activiteiten.
1. Kerk- en buurthuis
    Momenteel zijn wij bezig met het opzetten van een Kerk- en Buurthuis in de Shalomkerk.
    Samen met STEK ( Stichting Stad en Kerk, ) wordt gezocht hoe hier invulling aan te geven.
2. KIES, de sociale kruidenier
    Meer informatie hierover op de: STEK / KIES pagina

ZWO

Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in stad en regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp - voor korte of langere tijd - aan mensen elders in de wereld. Veel van deze activiteiten worden gecoördineerd door de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
Voor meer info zie de ZWO-pagina

Collecten

De opbrengst van de diaconale collecten is afwisselend, volgens rooster, bestemd voor projecten van de stedelijke Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag, soms ook voor een landelijke actie, of voor besteding door de eigen wijkdiaconie.
Soms zijn (kleine) bijdragen voor individuele gemeenteleden of anderen nodig voor tijdelijke ondersteuning, maar ook wordt vaak een instelling of actie ondersteund.

Zondag 15 juli 2018 hebben wij gecollecteerd voor 'Dokters van de Wereld'. Dit n.a.v. het verhaal wat
Marie-Anne van Erp hield op zondag 24 juni in onze kerkdienst. Hartelijk dank voor uw giften.
Voor meer informatie zie: www.doktersvandewereld.org

Op 21 juni ontvingen wij een bedankbrief van "Jeugdhuis Vliet en Burgh" Zij bedankten ons hartelijk voor de mooie gift. In totaal hebben wij met samen met de Shalomkerk en de Abdijkerk € 1.177,93 opgehaald.
Zij schreven: Uw gift zal zeker goed besteed worden t.b.v. activiteiten in de zomervakantie met onze kinderen van groep Saffier. (uit huis geplaatste kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar) en de tienermoeders van groep 'Zij aan Zij'. Voor meer informatie zie: 'Zij aan Zij'

Eind juni 2018.ontvingen alle kerken onderstaande dringende oproep van Kerk in Actie over de Rohingya.

    De miljoen Rohingya, onder wie 700.000 kinderen, die voor het geweld in Myanmar gevlucht zijn naar Bangladesh, zijn opnieuw
    in levensgevaar. Door de hevige regenval kunnen delen van de vluchtelingenkampen onder water komen te staan en tenten en
    gezondheidsposten wegspoelen. We vragen u en uw gemeente een gift te doen of collecte te organiseren.

Wij, als diaconie hebben onderstaande vraag direct beantwoord door € 200,- over te maken. Een van de komende diaconie-collecten zal hiervoor aangewend worden.

Heeft u suggesties voor doelen die wij als wijkgemeente of als Den Haag ZuidWest zouden kunnen ondersteunen, laat het ons gerust weten via diaconie@bosbeskapel.nl
U kunt de diaconie ook financieel ondersteunen:
Rekeningnummer NL16 INGB 0000 0423 15 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest.