De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Wijkkerkenraad

Wijkgemeente Zuidwest
De (nieuwe) wijkgemeente is een samenvoeging van de oorspronkelijke wijkgemeenten van Bethelkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Loosduinen-Centrum (Abdijkerk en Ontmoetingskerk) en Thomaskerk. Deze samenvoeging zal als het goed is per 1 januari 2014 beklonken zijn. Maar vanaf 1 juli 2013 werken we al met één wijkkerkenraad (alle ambtsdragers), een kleine wijkkerkenraad (14 ambtsdragers), een moderamen (6 ambtsdragers) en een predikantenteam (6 predikanten). Daarnaast zijn er de wijkraad van diakenen (in oprichting), de wijkraad van kerkrentmeesters en een aantal taakgroepen:

- Eredienst
- Missionair werk en kerkvernieuwing (ds. Martin Koster)
- Pastoraat (ds. Jacob Korf)
- Vorming en toerusting (ds. Nico Riemersma)
- Ouderenbeleid (ds. Wietske Verkuijl)
- Jeugd- en jongerenbeleid (ds. Nicolle Pronk)

De wijkkerkenraad als geheel komt slechts enkele malen per jaar bijeen. De kleine kerkenraad komt 6 maal per jaar bijeen. Vanuit de Bosbeskapel zijn Hans Cloosterman (ouderling-kerkrentmeester), Gea van Dijk (diaken), David Renkema (ouderling) en Johan Bovenlander (ouderling) lid van de kleine wijkkerkenraad.

De scriba van de kleine wijkkerkenraad:
Dhr. Don Barents
Dovenetelweg 97,
2555 TE 's-Gravenhage
tel. 070 - 449 0529
email: Don Barents

Jacqueline van der Jagt is de contactpersoon voor de Bosbeskapel. Voor vragen over gewone en bijzondere diensten in de kapel en over de geloofsgemeenschap rond deze locatie, kunt u zich tot haar wenden.

Mevr. J.M. van der Jagt
Mahatma Gandistraat 11,
2552 PA 's-Gravenhage
Tel. 070 - 397 5168
email: Contact bosbeskapel

Nieuws en mededelingen uit de kerkenraad

Zondag 21 augustus 2016 - Benoeming door de kerkenraad van Henk Oosten tot ouderling

Vanwege de vacature Ger van Vliet, die 1 januari 2017 nu echt zal ontstaan, heeft op voordracht van de Locatiecommissie Abdijkerk de kerkenraad ermee rekening houdende, dat Henk Oosten, Loosduinse Uitleg 77, de enige kandidaat is, met vreugde ingestemd met zijn benoeming als ambtsdrager ouderling. Ouderling in de locatie Abdijkerk in de functie van secretaris van de Locatiecommissie Abdijkerk. Hij heeft deze benoeming van harte geaccepteerd. In goed overleg zal de huidige secretaris Ger van Vliet in de periode tot 1 januari 2017 Henk Oosten als lid van de Locatiecommissie Abdijkerk en als secretaris inwerken.
Henk Oosten is in de locatie Abdijkerk een goede bekende vanwege zijn activiteiten voor de Kindernevendienst en kan er altijd, zoals bij het koffieschenken zondags, een beroep op hem gedaan worden. Zoals de kerkorde voorschrijft krijgt de wijkgemeente de gelegenheid eventuele bezwaren met reden(en) onderbouwd hiertegen in te brengen. Daarvoor wordt dit bericht van de kerkenraad op 21 en 28 augustus 2016 in alle drie Zondagsbrieven geplaatst. Stemgerechtigde leden kunnen uiterlijk t/m 2 september een onderbouwd bezwaarschrift bij de scriba van de kerkenraad Don Barents indienen.
Dat kan per e-mail aan Don Barents of per post Dovenetelweg 97, 2555 TE Den Haag.
Don Barents, scriba wijkgemeente Zuidwest

Zondag 4 september 2016 - Bevestiging ds. Michiel Aten

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage en de kerkenraad van de Wijkgemeente Den Haag Zuidwest nodigen u uit tot het bijwonen van de intrededienst van ds. Michiel Aten als predikant van de Wijkgemeente Den Haag Zuidwest, waarin hij verbonden wordt aan de locatie Abdijkerk.
Deze feestelijke dienst zal worden gehouden op zondag 4 september a.s. om 15.00 uur in de Abdijkerk, Willem III straat 40, 2522 BS Den Haag.
Voorgangers in deze dienst zijn ds. Wietske Verkuyl en ds. Michiel Aten.

Zondag 12 juni 2016 - Ds. Michiel Aten neemt beroep aan

Ds. Michiel Aten heeft het door de kerkenraad Zuidwest uitgebrachte beroep aangenomen. Hij wordt pastoraal verbonden aan de Abdijkerk (voor 0,5 fte). De kerkenraad is blij dat deze vacature vervuld is. Het is nog niet bekend wanneer de intrededienst zal plaatsvinden, hierover krijgt u later bericht.
Don Barents, Scriba Wijkgemeente Zuidwest

Zondag 24 april 2016 - Ds. Aten verkozen

In de Abdijkerk is 24 april jl. een gemeentevergadering gehouden waarbij ds. Michiel Aten uit Schagen (NH) door de aanwezige leden van onze wijkgemeente Zuidwest is verkozen als predikant. Van de 122 geldige uitgebrachte stemmen, waren er 101 Ja-stemmen voor ds. Michiel Aten, ruim voldoende om te zorgen voor de vereiste meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Het is dan ook zeer verheugend dat er nu zicht is op het vervullen van de vacante halve predikantsplaats t.b.v. de locatie Abdijkerk.
U kunt tot en met vrijdag 6 mei 2016 bezwaar maken tegen de uitvoering van de verkiezingsprocedure door de beroepingcommissie en/of de Algemene Kerkenraad en/of onze kerkenraad. Er kan alleen bezwaar gemaakt worden vanwege vermeende procedurefout(en) en dus niet tegen de keuze van de persoon. Het bezwaarschrift moet schriftelijk en ondertekend zijn. In dat bezwaarschrift moet duidelijk (1) de naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de bezwaarmaker, (2) tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en (3) de onderbouwde reden van het bezwaar aangegeven staan.
U kunt het bezwaarschrift sturen aan: Don Barents, Dovenetelweg 97, 2555TE Den Haag, of per ondertekende e-mail. Het bezwaarschrift moet uiterlijk vrijdag 6 mei bij Don Barends zijn.
Een ingediend bezwaar zal eerst behandeling krijgen in een daarvoor ingestelde commissie van onze wijkkerkenraad en binnen 14 dagen verzonden worden naar het Regionale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen.
Indien er geen bezwaren worden ingediend, of de bezwaren ongegrond blijken te zijn, zal de beroepsbrief zo spoedig mogelijk aan ds. Aten worden gestuurd, waarna hij drie weken bedenktijd heeft om het beroep te aanvaarden. Als hij het beroep aanvaardt zullen de vervolgstappen worden gezet.
Don Barents, Scriba Wijkgemeente Zuidwest

Dinsdag 15 maart 2016 - Verkiezing nieuwe predikant Abdijkerk

Op de gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraad Zuidwest van 15 maart bracht de beroepingscommissie het advies uit om ds. Michiel Aten, predikant te Schagen (N-H), voor te dragen als kandidaat predikant (0,5 fte) voor de Abdijkerk. Hiermee hebben beide kerkenraden ingestemd. In de gemeentevergadering (dus ook voor Bosbeskapel en Shalomkerk) zal de beroepingscommissie haar keuze toelichten en zal ds. Michiel Aten zich voorstellen. Daarna kunnen de stemgerechtigden (= meerderjarige doop- en belijdende leden van de wijkgemeente Zuidwest) hun stem uitbrengen. Wanneer minstens 2/3 deel van de uitgebrachte geldige stemmen voor ds. Michiel Aten is, kan hij worden beroepen.
In deze verkiezing kan ook met volmacht gestemd worden. Stemgerechtigde leden kunnen met schriftelijke en getekende volmachten voor maximaal 2 stemgerechtigde leden stemmen.
U wordt van harte voor deze wijkgemeentevergadering op 24 april in de Abdijkerk uitgenodigd. Aanvang 12.30 uur met eenvoudige lunch, De kerkzaal is 11.30 open.
Don Barents, Scriba Wijkgemeente Zuidwest

20 december 2015 - Benoeming door de kerkenraad van Kjell Wagner tot diaken

De Kerkenraad van Den Haag Zuidwest heeft Kjell Wagner benoemd tot diaken. Hij volgt Gerdien de Jongh Swemer op, die aftreedt.
Bezwaren tegen deze benoeming kunt u, met opgaaf van redenen, uiterlijk 9 januari 2016 indienen bij de scriba van de kerkenraad Don Barents. Dat kan per e-mail of per post: Dovenetelweg 97, 2555 TE Den Haag.

24 september 2015 - Benoeming ambtsdrager

De wijkkerkenraad heeft dhr. Don Barents (Dovenetelweg 97) benoemd tot ouderling. Hij is bereid om na zijn bevestiging scriba (secretaris) te worden van de wijkkerkenraad.
Eventuele bezwaren tegen deze benoeming kunnen uiterlijk woensdag 7 oktober 2015 (20.00 uur) per brief of per e-mail voorgelegd worden aan David Renkema, Thorbeckelaan 348-K, 2564 BZ Den Haag.

30 april 2015 - Uit het moderamen van de kerkenraad Zuidwest

De kerkenraad heeft in de vergadering van 30 april 2015 benoemd als ambtsdrager in onze wijkgemeente:
- Johan Bovenlander als ouderling. Hij is bereid Henk Valstar op te volgen als voorzitter van de wijkkerkenraad.
- Bram van Dam als ouderling-kerkrentmeester. Hij is bereid vanuit onze wijkgemeente zitting nemen in het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Den Haag.
- Greet Simeone als diaken, met als bijzondere opdracht dienst in het MCH Westeinde ziekenhuis. Zij volgt Ans Willemse op, die kortgeleden afscheid heeft genomen als diaken vanuit onze wijkkerkenraad in het MCH-ziekenhuis.
Indien vóór 18 mei 2015 geen gegronde bezwaren (schriftelijk) zijn ingebracht bij de scriba zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaats hebben op zondag 24 mei 2015 in respectievelijk de Bosbeskapel
en het MCH Westeinde.
Namens de wijkkerkenraad Den Haag-Zuidwest, Lia van den Bogaerdt,

12 april 2015 - Uit het moderamen van de kerkenraad Zuidwest

De wijkkerkenraad is voornemens te benoemen tot ouderling, locatie Shalomkerk, mevrouw Ingrid Kraayveld.
Indien vóór 26 april 2015 geen gegronde bezwaren bij de scriba zijn ingebracht zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdrager plaats hebben op zondag 3 mei 2015 in de Shalomkerk.
Namens de wijkkerkenraad Den Haag-Zuidwest, Lia van den Bogaerdt, scriba.

1 maart 2015 - Gezocht: Coördinator Samenklank.

Een paar maanden geleden is vanuit de redactie Samenklank de vacature gemeld van een zgn. coördinator. Het is intern niet gelukt daarvoor een vrijwilliger beschikbaar te vinden. Daarom nu een dringende oproep in de zondagsbrieven van de drie locaties.
Coördinator van Samenklank is een vitale functie en de hoeveelheid werk willen we absoluut niet onderschatten. Het is van groot belang om elke maand het contact te onderhouden met alle medewerkers van Samenklank en de voortgang van de werkzaamheden te bewaken.
Bij de contactpersonen van de locatiecommissies is een wat uitgebreidere taakinhoud bekend. Aan de hand daarvan kunnen belangstellenden zich een beter beeld vormen wat deze functie mogelijk van ze vraagt.
We zijn trots op een mooi en goed uitgevoerd wijkblad waar de redactie elke maand met hart en ziel aan werkt. Daarom een dringende oproep aan de gemeenteleden om de vacature van coördinator zo snel en goed mogelijk in te vullen.
Gegadigden kunnen zich melden bij de scriba van de wijkkerkenraad: mw. Lia van de Bogaerdt, Melis Stokelaan 1976.
We zien uw reactie graag tegemoet.

20 november 2014 - Uit het moderamen

De kleine kerkenraad heeft in haar vergadering van 20 november 2014 ingestemd met de voordracht vanuit de locatiecommissie Bosbeskapel om mevrouw Debbie Schröder te benoemen tot diaken. Debbie Schröder wordt volgens de procedure hierbij aan de gemeenteleden voorgesteld. Wanneer vóór 22 december 2014 geen gegronde bezwaren zijn ingebracht zal Debbie worden bevestigd in de Bosbeskapel op 4 januari 2015.
Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, mw. Lia van de Bogaerdt, Melis Stokelaan 1976.

18 november 2014 - Uit de Algemene Kerkenraad van Den Haag

Op 18 november 2014 is in de Algemene Kerkenraad van Den Haag een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van het samenvoegen van de drie wijkgemeenten van Combinatie III tot één geografische wijkgemeente waarbij ds. René de Reuver wijkpredikant voor de nieuwe wijkgemeente wordt en ds. Marjolein den Dulk als predikant met een bepaalde opdracht verbonden wordt aan de PGG in haar geheel. De Algemene Kerkenraad wil de betrokken kerkenraden en wijkgemeenten kennen en horen over dit voorgenomen besluit en zal dit op de volgende data doen:

- Kerkenraad en wijkgemeente Marcuskerk: op zondag 18 januari na de dienst in de Marcuskerk
- Kerkenraad en wijkgemeente Kerk in Laak: zondag 25 januari na de dienst in de Oase
- Kerkenraad en wijkgemeente Juliana/Valkenboskerk: dinsdag 27 januari om 20.00 uur in de Goede Herder Kapel.

Gemeenteleden uit de drie wijkgemeenten zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De Algemene Kerkenraad wil ook in gesprek gaan met ds. Den Dulk over het voorgenomen besluit.
Lees het voorgenomen besluit.

9 november 2014 - Vacatures kerkenraad

Per 1 januari 2015 eindigen de termijnen van de volgende ambtsdragers:
- Ger Broekema (diaken, Bosbeskapel),
- Leo Hartman (ouderling-kerkrentmeester, Abdijkerk),
- Nel Hobma-Rehorst (diaken Bosbeskapel),
- Wil Groeneveld (ouderling, Shalomkerk),
- Guus van der Horst (ouderling-kerkrentmeester, Shalomkerk),
- Aarnout Melis (ouderling-kerkrentmeester, Shalomkerk) en
- Henk Valstar (ouderling, Bosbeskapel)

In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de vacatures voorzitter kerkenraad (Henk Valstar) en voorzitter wijkraad van kerkrentmeesters (Leo Hartman), twee niet onbelangrijke functies.
Mogelijke kandidaten voor de vacatures kunt u melden bij de scriba, mw. Lia van de Bogaerdt, Melis Stokelaan 1976.

6 september 2014 - Afscheidsavond ds. Tielkemeijer

De wijkkerkenraad nodigt hierbij de gemeenteleden uit voor een informele afscheidsavond in verband met het vertrek van ds. Tielkemeijer. De nadruk zal die avond liggen op ongedwongen samenzijn en ruimte voor persoonlijk contact met ds. Tielkemeijer en zijn vrouw. U wordt hierbij hartelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst op 19 september om 20.00 uur in de bovenzaal van de Shalomkerk!
Namens de kerkenraad Wijkgemeente Den Haag-Zuidwest, Lia van den Bogaerdt, scriba.

15 juni 2014 - Uit het moderamen van de kerkenraad Zuidwest

De wijkkerkenraad Zuidwest heeft de heer HansBert Griffioen benoemd tot ouderling. Indien vóór 3 juli 2014 geen gegronde bezwaren (schriftelijk) zijn ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 13 juli 2014 in de Bosbeskapel. HansBert Griffioen zal één van de drie afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage zijn.
Schriftelijke bezwaren kunnen ingebracht worden bij de scriba van de kerkenraad mw. Lia van de Bogaerdt, Melis Stokelaan 1976.

18 mei 2014 - Uit het moderamen van de kerkenraad Zuidwest

De wijkkerkenraad Zuidwest heeft mevrouw Anne-Lies van Zijl en Dick Ufkes herbenoemd tot diaken respectievelijk ouderling (locatie Abdijkerk). Hun herbevestiging in het ambt zal plaatsvinden op zondag 29 juni 2014 in de Abdijkerk.
Tevens heeft de wijkkerkenraad de heer Niek Tetteroo benoemd tot diaken.
Indien vóór 15 juni 2014 geen gegronde bezwaren zijn ingebracht, zal ook hij bevestigd worden op zondag 29 juni 2014 in de Abdijkerk.
Schriftelijke bezwaren kunnen ingebracht worden bij de scriba van de kerkenraad mw. Lia van de Bogaerdt, Melis Stokelaan 1976.

29 december 2013 - Uit het moderamen

De volgende ambtsdragers in onze wijkgemeente hebben kenbaar gemaakt per januari 2014 te zullen stoppen: Piet Hamel, Rinus van Delft, Jaap Baak, Philip den Heijer, Martin van der Zwan (locatie Shalomkerk),
Marja Hoet en Arnold de Zoete (locatie Abdijkerk).
Voor herverkiezing hebben zich beschikbaar gesteld:
Hans Adams (locatie Shalomkerk), Joop Andeweg (locatie Bosbeskapel), Annelies van Zijl-Ettinger, Dick Ufkes en Hans Witvliet (locatie Abdijkerk).
Tevens heeft het moderamen ook een voorlopig besluit genomen m.b.t. de te benoemen ambtsdragers: Ivo Konsman (ouderling-kerkrentmeester locatie Shalom-kerk), Mieke Kooper (diaken locatie Bosbeskapel), Jacqueline van der Jagt (ouderling locatie Bosbeskapel) en Jan Oosterveen (diaken locatie Bosbeskapel). Dit voorlopige besluit zal in de komende vergadering van de kleine kerkenraad (9 januari) definitief gemaakt worden. Het moderamen neemt wel de vrijheid om genoemde namen op basis van dit voorlopige besluit voor te leggen aan de gemeente. Tot aan 9 januari kan tegen bevestiging van bovengenoemde ambtsdragers bezwaar worden gemaakt bij de scriba (schriftelijk en ondertekend).
Tenslotte herinneren wij u aan een eerdere oproep in Samenklank om namen van mensen die u geschikt acht als ambtsdrager door te geven aan de scriba van de kerkenraad, mw. Lia van de Bogaerdt, Melis Stokelaan 1976.
De bevestiging van ambtsdragers in de Bosbeskapel zal plaatsvinden in de dienst van 9 februari.

17 december 2013 - Begroting voorlopig vastgesteld

De Algemene Kerkenraad van 17 december jl. heeft de begrotingen van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Den Haag en die van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage voorlopig vastgesteld. Deze kunnen worden ingezien op de website van de Protestantse Gemeente Den Haag en ze liggen tot vrijdag 10 januari tussen 9.00 en 16.00 uur ter inzage op de kantoren Diamanthorst 187 en Parkstraat 32. Deze kantoren zijn gesloten tussen 23 december en 6 januari.

15 december 2013 - Bevestiging ouderling-kerkrentmeester

De wijkkerkenraad stelt de gemeente voor om als ouderling-kerkrentmeester te benoemen:
dhr. Ivo Konsman, Albert Schweitzerlaan 124.
Indien vóór 29 december 2013 geen gegronde bezwaren (schriftelijk) zijn ingebracht bij de scriba van de kerkenraad, mw. Lia van de Bogaerdt, Melis Stokelaan 1976, zal de bevestiging van Ivo plaats hebben op zondag 19 januari 2014 in de Shalomkerk.

20 oktober 2013 - Uit het moderamen

De locatiecommissie van de Abdijkerk constateert dat het aantal bezoekers van de 4de dienst om 11.30 uur in de proefperiode van vier maanden 25 tot 40 is. Dit aantal zou ook goed passen in de gewone dienst van 9.30 uur.
De locatiecommissie stelt voor om de 4de dienst in deze vorm per 1 november te laten vervallen. Het moderamen neemt de conclusie van de locatiecommissie over en zal dit advies in de kleine kerkenraad van 7 november verder behandelen. Een en ander houdt in dat vanaf 3 november 2013 per zondag één kerkdienst in de Abdijkerk zal worden gehouden die begint om 10.00 uur.

15 september 2013 - Plaatselijke regeling

De Algemene Kerkenraad heeft de bestaande plaatselijke regeling (een soort huishoudelijk reglement) geactualiseerd. De wijkkerkenraad is uitgenodigd om uiterlijk 28 oktober zijn reactie te geven. Hij dient daarbij ook de eventuele op- en aanmerkingen van gemeenteleden te betrekken.
De teksten van de nieuwe regeling staat op de site van de Protestantse Gemeente Den haag.
U kunt de tekst ook opvragen bij de scriba: mw. Lia van den Bogaerdt ; tel. 070 3316080,
Melis Stokelaan 1976, 2541 GE 's-Gravenhage.
Uiteraard kunt u zich ook wenden tot een lid van de Algemene Kerkenraad (David Renkema). Reacties graag uiterlijk 4 oktober bij de scriba.

5 mei 2013 - Beroepingswerk

ds. wietske verkuijl

In het gemeenteberaad van 28 april van de vijf wijkgemeenten in ZuidWest is ds. Wietske Verkuyl voorgedragen voor beroep ter vervulling van de derde vacature. De aanwezige gemeenteleden stemden met ruime meerderheid in met de voorgestelde kandidaat. In de vergaderingen van 8 en 16 april waren de wijkkerkenraden rond de Thomaskerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Bethelkerk en Loosduinen-Centrum en de Algemene Kerkenraad al met dit voorstel akkoord gegaan.
Bezwaren tegen de gevolgde beroepings-procedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant) dienen binnen één week te worden ingediend bij de Algemene Kerkenraad. Na de bezwaartermijn kan het beroep worden uitgebracht.

28 april 2013 - Uitnodiging voor een gezamenlijk Gemeenteberaad

De beroepingscommissie Combinatie Wijkgemeenten Den Haag Zuidwest heeft een kandidaat voorgedragen ter vervulling van de derde vacature. De wijkkerkenraden rond de Thomaskerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Bethelkerk en Loosduinen-Centrum hebben op 8 april in een gezamenlijke vergadering ingestemd met de voorgestelde kandidaat. De Algemene Kerkenraad zal op 16 april over deze voordracht stemmen. Onder voorbehoud van een positief besluit, nodigt de Algemene Kerkenraad de stemgerechtigde leden van Zuidwest uit voor het gezamenlijk gemeenteberaad op zondag 28 april om 12.00 uur in de Ontmoetingskerk, Aaltje Noordewierstraat 199. Hier zal de kandidaat aan de gemeente worden gepresenteerd. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en broodjes.

- Beluister de van het gemeenteberaad gemaakte geluidsopname

21 april 2013 - Uitnodiging voor een Gemeenteberaad

Op zondag 21 april wordt na de dienst in een Gemeenteberaad een presentatie gegeven over de samenvoeging van de vijf wijkgemeenten (Bethelkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Loosduinen-Centrum en Thomaskerk) en de toekomst van Zuidwest.

9 maart 2013 - Studiedag ‘Kerk onderweg naar morgen’

Op zaterdag 9 maart werd in de Ontmoetingskerk een Studiedag gehouden met als thema ‘Kerk onderweg naar morgen’.
Van deze studiedag is een uitgebreid verslag gemaakt ... » lees verder

10 februari 2013 - Beroepingswerk Combinatie wijkgemeenten Den Haag Zuid West

ds. Nicolle Pronk en ds. Martin Koster

De combinatie van wijkgemeenten in Den Haag Zuidwest heeft een beroep uitgebracht op de predikanten ds. Martin Koster en ds. Nicolle Pronk. We kunnen tot onze grote vreugde mededelen dat beiden dit beroep hebben aangenomen. Beiden zullen lid worden van het team van predikanten dat momenteel bestaat uit Jacob Korf, Nico Riemersma en Dolf Tielkemeijer. Nicolle Pronk zal gaan werken vanuit de Shalomkerk; zij zal naar verwachting op redelijk korte termijn beginnen. Martin Koster zal gaan werken vanuit de Bosbeskapel; het is nog niet bekend wanneer hij daadwerkelijk kan beginnen. De beroepingscommissie is momenteel nog in gesprek met enkele kandidaten voor de derde vacature in de combinatie. Per 1 februari is bovendien Kees Buist begonnen als diaconaal werker in en vanuit de combinatie van wijkgemeenten. Te zijner tijd krijgt u ook gelegenheid om kennis met hem te maken. De wijkkerkenraad is verheugd dat we nu uitzicht hebben op een goed bemenst team van predikanten. We zijn de beroepingscommissie bijzonder dankbaar voor hun grote inzet en wijsheid gedurende het beroepingswerk.

4 februari 2013 - Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 4 februari. Het eerste deel van de vergadering was gewijd aan het roepingsgesprek met ds. Nico Riemersma. Hierbij waren ook enkele vertegenwoordigers van de kerkenraden van de Thomaskerk, de Shalomkerk en Loosduinen-Centrum aanwezig. Nico Riemersma krijgt zijn werkplek in de Bosbeskapel als de Bethelkerk gesloten wordt, naast de toekomstige predikant Martin Koster. Nico Riemersma kreeg de gelegenheid zijn visie te geven over zijn werk en over zijn rol in het nieuwe predikantenteam. Hoewel de aanstaande sluitingen triest stemmen biedt de nieuwe situatie ook nieuwe kansen en verheugt hij zich op de samenwerking in het nieuwe predikantenteam. Het Vorming & Toerustingswerk zoals dat vanuit de Bosbeskapel geregeld is, ligt hem goed. Vanuit de Bethelkerk werd er meer gedaan aan Kerk in de Buurt, en dat wil hij ook vanuit de Bosbeskapel oppakken. Henk Valstar concludeert uiteindelijk dat de kerkenraad veel vertrouwen heeft in de samenwerking met Nico Riemersma en dat we samen zullen kunnen werken aan de toekomst van Zuidwest. Hij bedankt de aanwezigen uit de andere wijken voor hun komst.

Er wordt door het Overleg van Voorzitters en Predikanten (OVP) gewerkt aan het samenstellen van een nieuwe kerkenraad voor Zuidwest. Het streven is om vanuit elke huidige wijkkerkenraad een diaken, een ouderling en een ouderling-kerkrentmeester zitting te laten nemen, maar dat hangt er ook van af wie er beschikbaar zijn. Vanuit de Bosbeskapel zullen dat Henk Valstar, David Renkema (beiden ouderling) en Hans Cloosterman (ouderling-kerkrentmeester) zijn. Daarnaast zijn er in elk gebouw nog ambtsdragers die zitting hebben in diverse taakgroepen (pastoraat, liturgiecommissie, diaconie en dergelijke) en dienstdoen in de eredienst.

In de weken voor Pasen worden er weer kratten voor de Voedselbank geplaatst.

Herman te Pas is begonnen als projectleider Personeel en Organisatie Herstructurering PGG. Hij voert gesprekken over de komende reorganisatie met kosters, cantors en organisten en met vertegenwoordigers uit de wijkkerkenraden.

De kerkenraad heeft Kerk in Actie toestemming gegeven om de adressen te gebruiken voor een mailing voor de collecte voor het werelddiaconaat in oktober. Ook heeft de kerkenraad toestemming gegeven voor het gebruik van adressen voor de Nacht van de Hoop. Jonge gemeenteleden (18-40 jaar) zullen worden uitgenodigd voor de Paasnacht. Het thema is 'overwegen, overgrenzen, overhoop'.

27 januari 2013 - Bezwaarschriften tegen gebouwenbesluit

Het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft 11 bezwaarschriften ontvangen tegen het 'gebouwenbesluit' van de Algemene Kerkenraad van 20 november 2012. De Algemene Kerkenraad heeft tot 1 februari 2013 de gelegenheid om zijn reactie op deze bezwaren te geven. Naar verluidt zal het College - al dan niet na het horen van de bezwaarden en de Algemene Kerkenraad - binnen afzienbare termijn komen met een uitspraak.
Eén groep van bezwaarden - de 'strijdvaardige combinatie I' - heeft gemeend om haar bezwaarschrift ter beschikking te stellen van Kerk in Den Haag. Via deze website kwam haar positie ook in o.a. de Loosduinse Courant. De brief is ondertekend door circa 100 gemeenteleden, voornamelijk uit de Bethelkerk en de Thomaskerk. Onze kerkenraad herkent zich niet in de wijze waarop de groep de feiten weergeeft en interpreteert. Maar lopende de formele procedure gaan we niet in op de brief van de 'strijdvaardige' gemeenteleden.

20 januari 2013 - Herbenoeming ambtsdrager

De wijkkerkenraad heeft Mw. Ans Willemse-Boing herbenoemd tot diaken voor diensten in het Westeinde ziekenhuis (Medisch Centrum Haaglanden). Zij zal worden herbevestigd op 24 februari in het Westeinde ziekenhuis door ds. Irene Visser. Ans Willemse maakt als boventallig lid deel uit van de wijkkerkenraad van de Bosbeskapel.
Bezwaren tegen deze benoeming kunnen binnen twee weken schriftelijk worden ingediend bij de scriba, Jacqueline van der Jagt.

20 januari 2013 - Beroepingswerk

In het gemeenteberaad van 13 januari 2013 van de vijf wijkgemeenten in ZuidWest zijn Nicolle Pronk en Martin Koster voorgedragen voor beroep voor twee van de openstaande vacatures. De aanwezige gemeenteleden stemden unaniem in met de voorgestelde kandidaten. In de vergadering van 18 december 2012 waren de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden rond de Thomaskerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Bethelkerk en Loosduinen-Centrum al met dit voorstel akkoord gegaan.
Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant) dienen binnen één week te worden ingediend bij de Algemene Kerkenraad. Na de bezwaartermijn kan het beroep worden uitgebracht

2 januari 2013 - Uitnodiging gemeenteberaad

Op dinsdag 18 december heeft de vergadering van de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden rond de Thomaskerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Bethelkerk en Loosduinen-Centrum inzake het beroepingswerk plaatsgevonden. De beroepingscommissie Combinatie Wijkgemeente Den Haag Zuid West heeft twee kandidaten voorgedragen ter vervulling van twee vacatures. De vergadering heeft unaniem ingestemd met het beroep.
De Algemene Kerkenraad nodigt u uit voor het gemeenteberaad op 13 januari om 12.30 uur in de Ontmoetingskerk, Aaltje Noordewierstraat 199

18 december 2012 - Herbenoeming ambtsdragers

De wijkkerkenraad heeft Gea van Dijk benoemd tot diaken en David Renkema herbenoemd tot ouderling. Zij zullen worden bevestigd in de dienst van 27 januari door ds. Meindert Burema.
Bezwaren tegen een van deze benoemingen kunt u binnen twee weken schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, Jacqueline van der Jagt

18 december 2012 - Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie Combinatie Wijkgemeente Den Haag Zuidwest heeft conform de procedure die daarvoor geldt twee kandidaten voorgesteld aan de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden rond de Thomaskerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Bethelkerk en Loosduinen-Centrum.
Deze kerkenraden, in vergadering bijeen op dinsdag 18 december, zijn akkoord gegaan met de twee voorgestelde kandidaten, elk voor 70% dienstverband. Volgens de procedure dient een gemeenteberaad te worden belegd voor alle vijf wijkgemeenten die volgend jaar de nieuwe Combinatie van wijkgemeenten Den Haag Zuidwest gaan vormen. In dat gemeenteberaad worden de kandidaten ook voorgesteld en is er gelegenheid om te reageren. Daarna kan officieel beroep worden uitgebracht. Dit gemeenteberaad wordt gehouden op zondag 13 januari na de kerkdienst, in de Ontmoetingskerk.
De beroepingscommissie vervolgt in januari a.s. haar werkzaamheden voor wat betreft de invulling van de derde vacature.

20 november 2012 - Besluit Algemene Kerkenraad van de PGG

De Algemene Kerkenraad heeft op dinsdag 20 november 2012 het besluit genomen dat in de Combinatie wijkgemeenten Den Haag Zuid West, de Abdijkerk, de Shalomkerk en de Bosbeskapel geopend blijven en dat de Ontmoetingskerk, de Thomaskerk en de Bethelkerk per 1 juli 2013 onttrokken zullen worden.
Hieronder volgt de formele tekst:


Dinsdagavond 20 november 2012, is in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de PGG het besluit om 8 kerkgebouwen buiten gebruik te stellen genomen. In de bijlage vindt u de tekst van het besluit wat op zondag, 25 november, in de kerkdienst afgekondigd is.

Tevens verzoeken wij u ordinantie 12, artikel 3, lid 4 af te kondigen, waarin staat Bezwaren dienen door middel van een bezwaarschrift bij het bevoegde college voor de behandeling van bezwaren en geschillen te worden ingediend binnen dertig dagen na de dag waarop de beslissing werd verzonden of na de dag waarop daarvan redelijkerwijze kennis kon worden genomen.

Woensdag 21 november 2012, zijn de kosters en organisten door de voorzitters van de Algemene Kerkenraad, IJjo Akkerman en het College van Kerkrentmeesters, Jan Voskamp geinformeerd over het besluit. Ook is de heer Herman te Pas voorgesteld. De heer Te Pas zal de personele consequenties vanwege het Herstructureringsplan (kosters, organisten, positionering Kerkelijk Bureau) ter hand nemen. Zijn opdracht is gericht op mensen en organisatie en de komende tijd zal hij afspraken maken met kosters, organisten, en daarna met wijkkerkrentmeesters om zich een eerste beeld te vormen van de organisatie en de mensen die daar nu werken. Een volgende stap is dan om het beeld te vormen van de ideale organisatie.

Er staat veel te gebeuren de komende tijd, en wij wensen u daarbij sterkte en goede moed.

13 november 2012 - Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie Combinatie Wijkgemeenten Den Haag Zuid West heeft, conform de afspraak na de kennismakingsgesprekken op 6 oktober, in de afgelopen weken via hoorcommissies de 6 resterende kandidaten beluisterd in hun eigen gemeente dan wel in een gastgemeente. Na deze kerkdiensten is een tweede gesprek met hen gevoerd. Helaas hebben na deze hoordiensten twee kandidaten besloten niet verder te willen gaan in de procedure.
Op 13 november heeft de beroepingscommissie de hoordiensten geëvalueerd. De commissie heeft besloten dat er toch drie geschikte kandidaten zijn waarmee de beroepingscommissie de procedure graag wil vervolgen. Dit houdt in dat in goed overleg vastgesteld moet worden of de kandidaten een klik met de zittende predikanten hebben om uiteindelijk een goed team te vormen en of de kwalificaties van alle predikanten op een juiste manier kunnen worden verdeeld binnen de nieuwe wijkgemeente. De beroepingscommissie heeft een volgend overleg gepland op 3 december. U wordt zo snel mogelijk daarna opnieuw geďnformeerd over de stand van zaken.

4 november 2012 - Gemeenteberaad

De kerkenraad heeft alle gemeenteleden uitgenodigd voor een gemeenteberaad. De kerkenraad heeft zijn plannen gepresenteerd voor de samenwerking met de wijkgemeenten rond de Abdijkerk/Ontmoetingskerk, de Bethelkerk, de Thomas-kerk en de Shalomkerk. Het beroepingswerk maakt deel uit van deze plannen. Het gemeenteberaad begon om 11.30 uur en was rond 13.00 uur afgerond.

- Beluister de van het gemeenteberaad gemaakte geluidsopname

28 oktober 2012 - Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie Combinatie Wijkgemeente Den Haag Zuid West heeft op 6 oktober kennismakingsgesprekken gevoerd met 9 uitgenodigde kandidaten in verband met de 3 predikantsvacatures.
Er waren 12 kandidaten uitgenodigd, maar 3 predikanten hebben zich uit de procedure teruggetrokken omdat ze elders een functie of een beroep hadden aanvaard. De beroepingscommissie was voor de gesprekken opgesplitst in 3 subgroepen die elk een half uur met de predikant sprak. Hoewel heel intensief, werd bij de evaluatie vastgesteld dat dit een goede actie is geweest. De ervaringen van de gesprekken heeft de beroepingscommissie inmiddels ook met elkaar gedeeld.
Besloten is om 3 kandidaten mee te delen dat ze niet verder in de procedure worden meegenomen. De overige 6 predikanten zijn geďnformeerd dat de volgende stap in de procedure is het horen. De komende weken gaat de beroepingscommissie in delen als hoorcommissie naar diensten waar de betreffende predikanten voorgaan en zal met deze predikanten een tweede gesprek worden gevoerd. In het overleg op 13 november van de beroepingscommissie zullen de bevindingen van de hoorcommissies worden besproken en de voortgang worden vastgesteld. Zo spoedig mogelijk na 13 november volgt meer informatie over het beroepingswerk.

21 oktober 2012 - Gemeenteberaad

De wijkkerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteberaad op zondag 4 november na de dienst. Hierbij komt het voorlopige besluit van de Algemene Kerkenraad over de te sluiten kerkgebouwen aan de orde. Ook wordt u geďnformeerd over de samenvoeging van de 5 wijkgemeenten tot 1 gemeente in Zuid-West.

10 september 2012 - Uit de Kerkenraad

De wijkkerkenraad vergaderde op 10 september jl. Puntsgewijs treft u hiervan een kort verslag aan.

1. Het belangrijkste punt op de agenda betrof de aanstaande herstructurering. In het Overleg van Voorzitters en Predikanten (OVP) wordt hier druk aan gewerkt. Er komt vanuit het OVP een gebouwenronde in september, om bij de gebouwen die openblijven te inventariseren wat er verbeterd kan en moet worden. Hierbij staat het onderhoud centraal, maar wordt er ook gekeken naar onder andere bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. Als een kerkgebouw door meer (huidige) wijkgemeenten gebruikt gaat worden, moet er ook aan gezamenlijke inrichting gewerkt worden, zodat iedereen zich er thuis kan voelen. Er komt in de loop van volgend jaar een gezamenlijke kerkenraad, waarin vertegenwoordigers komen vanuit elk van de huidige wijkgemeenten. In elk gebouw zullen nog wel ouderlingen en diakenen zijn, die niet allemaal meer in de kerkenraad zullen zitten. Deze plannen moeten nog wel verder uitgewerkt worden.

2. De beroepingscommissie voor een nieuwe predikant heeft na een eerste selectie een lijst met 12 kandidaten opgesteld, die aan het profiel voldoen. De commissie zal met hen kennismakingsgesprekken voeren.

3. Jan Willemsen heeft aangegeven na vele jaren te willen stoppen als ledenadministrateur. Er wordt naar een opvolger gezocht.

4. Reina van den Eijnden heeft te kennen gegeven dat ze vanwege een verhuizing haar ambt als diaken neer zal leggen. De kerkenraad vindt het jammer, en zal haar inbreng missen.

5. Er wordt in Den Haag elk jaar in juni een 'Open tuinenweekend' georganiseerd. De tuincommissie heeft de tuin van de Bosbeskapel opgegeven voor volgend jaar.

6. De wijkdiaconie heeft besloten de dankdagcollecte op 4 november te bestemmen voor 'Jarige Job'. Dit is een initiatief van Stichting Leergeld samen met de Voedselbank om kinderen van klanten van de Voedselbank voor hun verjaardag een doos te geven met daarin alles voor een kinderfeestje, ook dingen om in de klas uit te delen. Deze doos wordt op naam gesteld en in de week voor de verjaardag meegegeven met het voedselpakket.

7. De Bosbeskapel zal op de Pareldag op 27 oktober geopend zijn van 13.00-16.00 uur. Bewoners van de Bomen- en Vruchtenbuurt laten dan hun bijzondere hobby's horen en zien. Voor het programma verwijs ik naar de aankondiging elders in dit blad en naar de publicatie in de zondagsbrief.

Jacqueline van der Jagt

5 augustus 2012 - Van de beroepingscommissie

De ontvangen reacties van predikanten die belangstelling hebben getoond voor de drie vacatures zijn door de beroepingscommissie in goed overleg op 9 juli besproken en geselecteerd.
Voorafgaande aan de sluitingsdatum is door 23 predikanten de profielschets opgevraagd en dus belangstelling getoond voor de vacatures.
In de eerste selectie zijn 8 kandidaten gegroepeerd waarmee verder contact zal worden gezocht.
Ook zijn er 6 sollicitanten door de beroepingscommissie beoordeeld als dat ze niet in ruime mate voldoen aan de gewenste criteria.
Daarnaast zijn er 10 sollicitanten waar de commissie in tweede instantie over gaat praten.
Vanwege de vakantie kan een volgend overleg pas in augustus plaatsvinden. De sollicitanten zijn intussen vanuit de beroepingscommissie geinformeerd over de uitkomst van de eerste selectie.
Namens de beroepingscommissie wordt op zo kort mogelijke termijn contact opgenomen met de door leden van de wijkgemeenten genoemde predikanten, voor zover zij volgens de huidige informatie beschikbaar zijn voor een beroep.

22 juli 2012 - Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie heeft uit de sollicitaties enkele predikanten geselecteerd waarmee verder contact zal worden gezocht. Dit zal, in verband met vakanties, in de loop van augustus plaats hebben.

10 juni 2012 - Uitnodiging gemeenteberaad

De wijkkerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteberaad op 24 juni na de dienst. U wordt geďnformeerd over het gezamenlijk advies van de kerkenraden van Zuidwest aan de Algemene Kerkenraad met betrekking tot de gebouwen.

10 juni 2012 - Van de beroepingscommissie

Zoals inmiddels bekend zal zijn is de beroepings-commissie gestart met de werkzaamheden voor het werven van drie predikanten voor de nieuwe protestantse wijkgemeente Den Haag Zuid West.
Binnen deze procedure is het ook mogelijk dat gemeenteleden namen noemen van predikanten die binnen het profiel van deze nieuwe gemeente passen. Wanneer u een of meerdere namen van predikanten aan de beroepingscommissie wilt doorgeven, kan dat via de mail of per post aan Irene de Raad, Keukenhoflaan 101, 2548 PD Den Haag, tel. 3233280, Irene de Raad.
Voor de wijkgemeente Bosbeskapel is zij tevens aanspreekpunt namens de beroepingscommissie.

25 mei 2012 - Beroepingswerk

We hebben als combinatie van 5 wijkgemeenten officieel toestemming om te mogen beginnen met het beroepingswerk. De beroepingscommissie is inmiddels ingesteld. Vanuit onze wijkgemeente zijn benoemd: Ronald Oudshoorn (voorzitter), Irene de Raad en Maria Houweling. De uitgebreide profielschets is verkrijgbaar bij de scriba en in te zien op de website.
We stellen u graag in de gelegenheid om namen van mogelijke kandidaten door te geven aan de scriba.

Uit de advertentie:
De "combinatie van Protestantse Wijkgemeenten in Den Haag-Zuidwest" zoekt predikanten (m/v), die de moed hebben om in een snel wijzigende situatie te pionieren.

- 1 predikant (0,75 fte) met specialisatie "publiciteit, nieuwe media en jeugdwerk;
- 1 predikant (0,75 fte) met specialisatie "missionair werk; gemeenteopbouw; nieuwe vormen van kerk-zijn;
- 1 predikant (0,50 fte) met specialisatie "ouderenwerk/pastoraat"

27 april 2012 - Advies van de gebouwencommissie

Vandaag is het advies van de gebouwencommissie van de Algemene Kerkenraad aangeboden aan de wijkkerkenraden, predikanten en colleges. Het advies met betrekking tot onze combinatie is om de Bethelkerk, de Ontmoetingskerk en de Thomaskerk buiten gebruik te stellen en (dus) om de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk open te houden.
De algemene kerkenraad heeft een persbericht uit doen gaan. Het persbericht bevat de gegevens over alle gebouwen.
Het integrale advies is op de website van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage na te lezen.
Hierbij moet opgemerkt worden dat dit een advies is van een externe commissie. Het definitieve besluit vindt pas in de loop van het najaar plaats en kan dus afwijken van het advies.

22 april 2012 - Gemeenteberaad

De kerkenraad heeft alle gemeenteleden uitgenodigd voor een gemeenteberaad. De kerkenraad heeft zijn plannen gepresenteerd voor de samenwerking met de wijkgemeenten rond de Abdijkerk/Ontmoetingskerk, de Bethelkerk, de Thomas-kerk en de Shalomkerk. Het beroepingswerk maakt deel uit van deze plannen. Het gemeenteberaad begon om 11.30 uur en was rond 13.00 uur afgerond.

- Lees de van het gemeenteberaad gemaakte verslag
- Bekijk de tijdens het gemeenteberaad vertoonde presentatie
- Beluister de van het gemeenteberaad gemaakte geluidsopname

5 maart 2012 - Beleidsplan voor de periode 2012-2015 vastgesteld

De wijkkerkenraad heeft een Beleidsplan voor de periode 2012-2015 vastgesteld. De kerkenraad probeert in het beleidsplan de prioriteiten voor de komende jaren aan te duiden. » lees verder

14 februari 2012 - Besluit Algemene Kerkenraad

De algemene kerkenraad heeft de regeling voor onze combinatie van (vijf) wijkgemeenten goedgekeurd. Deze regeling was één voorwaarde om het beroepingswerk te mogen starten. Tevens heeft de AK ingestemd met ons verzoek om als combinatie in totaal 2,0 fte predikanten te mogen beroepen. Deze vacature kan door 3 verschillende mensen 'gevuld' worden. In theorie kan dit besluit van de AK nog betwist worden door het Regionaal College van Toezicht. Maar we hebben nu twee belangrijke stappen gezet.

18 september 2011 - Impressie gemeenteberaad: Bosbeskapel dicht?

Wakker geworden door onheilspellende donder en slagregen, begon zondag 18 september onrustig. Vandaag was de dag van het gemeenteberaad. Dat klonk de redactie vooraf al als een volksraadpleging in de oren. Een impressie van deze belangrijke gebeurtenis in de Bosbeskapel was dus wel op zijn plaats. Een officieel verslag van de kerkenraad volgt in het volgende nummer van Lopend Vuurtje.

Na een langere kerkdienst dan verwacht en een korte koffiepauze startte het beraad. Naar schatting honderd gemeenteleden waren aanwezig. Dominee Dolf Tielkemeijer van de Thomaskerk, die elders een eredienst had geleid, trad op als gespreksleider. En na de presentatie van David Renkema bleek Dolf Tielkemeijer zelf echt een beetje van ons te zijn. De presentatie van David Renkema scheidde feiten van roddels čn slechte krantenberichten. Ja, de kerken in Den Haag Zuidwest gaan terug in het aantal predikantsplaatsen (naar 4 fte in 2015). Ja, in heel Den Haag gaat het aantal predikantsplaatsen terug van 15 naar 8 in 2015. En het meest schokkend: komend van 30 predikantsplaatsen in 1999. In vijftien jaar meer dan tweederde van de predikantsplaatsen weg! En ja, er zullen van de zes kerken twee of drie kerken gesloten worden in Den Haag Zuidwest. Maar het is niet zo dat besloten is dat dit de Bosbeskapel zal worden. Een besluit over welke kerken gesloten zullen worden, wordt na juni 2012 genomen. En dat zal gebeuren aan de hand van een zorgvuldige afweging van vooraf gestelde criteria.

De emoties bij enkele aanwezigen liepen op, maar niet te hoog. In de reacties werd gesproken over het komende beroepingswerk, over de besluitvorming van de Algemene Kerkenraad, over de berichten in de krant, over het wel of niet sluiten van de Bosbeskapel en over de al dan niet goede beslissing om de Valkenboskerk te verbouwen. Er waren informatieve vragen, hele scherpe vragen, oproepen en uitroepen. Alle reacties ademden betrokkenheid, bezorgdheid en onzekerheid. Een enkele reactie viel in de categorie boosheid. Maar bovenal werd in de plannen van de Algemene Kerkenraad een visie op het kerkzijn gemist. De zorgen om geld en organisatie lijken in de discussie de boventoon te voeren. Terwijl de kerk, kerk wil zijn voor een reden. Eigenlijk zoals dominee Tielkemeijer het beraad begon: "Help dat hoogmoed ons niet scheidt. Leid ons naar elkander heen, maak ons waar en maak ons één: dan stijgt een lied dat nooit meer zwijgt. (Gez. 306, vers 3)". Duidelijk was wel: hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Wordt vervolgd dus.

Michiel van Butselaar

- Lees de van het gemeenteberaad gemaakte verslag
- Bekijk de tijdens het gemeenteberaad vertoonde presentatie
- Beluister de van het gemeenteberaad gemaakte geluidsopname
- Lees het door de Algemene Kerkenraad op 18 oktober genomen besluit

Bereikbaarheid Wijkkerkenraad

zie Adressen en Contactformulier