De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

14 april 2019 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikanten


Van de Kerkenraad

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Kerkenraad

[ terug ]

Van het Predikantenteam

Dinsdagavond 16 april - Oecumenische Dienst in de Abdijkerk
In de Lijdensweek voor Pasen wordt er een Oecumenische Dienst georganiseerd in de Abdijkerk samen met de leden van de Maria van Eik en Duinenkerk. Deze dienst zal het karakter hebben van een Taizé dienst met veel gezang en ook meditatie. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de heer Klaassen op piano en fluit, samen met het R.K.koor.
De deuren van de Abdijkerk gaan om 18.30 open, zodat de dienst om 19.00 uur kan beginnen. Namens de leden van de Werkgroep Oecumene wordt u van harte uitgenodigd deze dienst mee te beleven.

Kerkdiensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, 18 en 19 april
Op Witte donderdag gedenken we de Pesachmaaltijd waar Jezus zijn lijden mee heeft verbonden en de vreugde van Gods Koninkrijk.
Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie naar Lucas en zingen daar samen met de cantorij o.l.v. Margriet Wagner en met organist Ineke Pieters passende liederen bij. Aan het begin wordt een moment stil gestaan bij de duisternis van het niet zien. Aan het eind van die dienst maken we de overgang naar de Sabbat die volgens de Evangeliën kort na het sterven van Jezus aanbrak.

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Nieuws over de Haagse theologische zomerschool in juni 2019
De zomerschool is volgens deelnemers aan twee eerdere edities een verrijking van je kennis. Je begeeft je in een prettige omgeving waar je gedurende vier dagen naar lezingen luistert, inspiratie vindt, anderen spreekt en nieuwe inzichten verwerft.
Op 3, 4, 6 en 7 juni 2019 wordt opnieuw zo'n week vol lesblokken en ontmoetingen georganiseerd. Wat dacht u van thema's als Jona, kerkmuziek over oorlog en vrede, verantwoordelijkheid en ethiek, de Dode Zee rollen, een analyse van religieus extremisme, 'heiligheid' in religies, de boekenkast van het Nieuwe Testament en de beeldtaal van het geloof? Ze raken op een verrassende manier aan Bijbel en geloof, interesses en actuele onderwerpen. Misschien iets voor u?
De lessen (acht in totaal) worden gegeven door docenten met academische kennis en ruime praktijkervaring. Bij elk thema wordt lesmateriaal aangereikt en biedt een leestafel de mogelijkheid voor verdere oriëntatie. Iedere cursusdag is verdeeld in twee dagdelen van 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur. De kosten voor deze week bedragen € 70 per persoon.
Wilt u meer weten? Er is een folder beschikbaar met informatie en spelregels, evenals een inschrijfformulier.
U kunt ze aanvragen bij de coördinator van de zomerschool, Ria Keijzer - Meeuwse,
E: ria.keijzer@casema.nl | M: 06-5022 8250 | T: 070-319 1938.
Na inlevering van het officiële formulier en de betaling bent u zeker van een plek. Heeft u interesse? Wacht dan niet te lang, want de ervaring leert dat er veel belangstelling voor bestaat.
Cursusplaats is de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, Den Haag-Scheveningen. De kerk is bereikbaar met tram lijn 9 (halte Nieuwe Duinweg), bus 21 (halte Nieuwe Parklaan) en bus 23 (halte Gentsestraat).

Thema seizoen 2019-2020: 'Beeldend geloven'
Een geloofsovertuiging wordt niet alleen gevoed met woorden. Het is van alle tijden dat ook beelden, muziek, gebaren onze principes en overtuigingen voeden en ons helpen ze te herinneren. Vanuit de taakgroep Vorming en Bezinning in samenspraak met de predikanten van onze wijkgemeente is voor komend seizoen gekozen voor het leidend thema: 'Beeldend geloven'. We willen daarmee aan de slag op Startzondag en op verschillende wijze bij andere bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020.
Mocht iemand rond dit thema een idee hebben voor een bijeenkomst, dan kunt u dit kortsluiten - graag uiterlijk 12 mei a.s. - met ondergetekende. Als u een rol wilt spelen in het leiden van zo'n bijeenkomst wordt dat zeer op prijs gesteld. We zijn als taakgroep benieuwd welke activiteiten bedacht zullen worden en hopen dat velen mee zullen doen.
Aanmelden graag bij ds. Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl | T: 070-406 5871 .
Namens de taakgroep Vorming & Bezinning,
Martin Koster

[ terug ]

Van de Wijkdiaconie

Zondag 14 april - Eerste collecte: Noodhulp slachtoffers cycloon Idai
Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Bovendien heeft de natuurramp de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar getroffen. Dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat, in deze landen waar veel mensen vooral van zelfvoorzienende landbouw leven. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is zeer hard nodig!
De Centrale Diaconie zal onze opbrengst verdubbelen.

Zondag 14 april - Tweede collecte: PKN Jeugdwerk (JOP)
Jongeren doorleven het paasverhaal.
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor jongeren: de PaasChallenge, om de boodschap van Pasen bij hen opnieuw te laten aankomen. In dit spel met 'Wie-is-de-mol'-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen.
De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op www.jop.nl/paaschallenge ).
Mede met uw gift kan JOP rond Pasen jongeren met dit spel bij de kerk (blijven) betrekken.

Zondag 14 april - Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Zondag 14 april - KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Zondag 14 april - KIES 'Sociale kruidenier'
Geachte gemeenteleden van de Bosbeskapel,
Nadat wij ook al enkele malen giften in natura voor in de winkelwagen van Kies! sociale supermarkt van u ontvingen, zond u nu een gift in geld, namelijk honderd euro.
Bij deze danken wij u namens klanten en vrijwilligers hartelijk voor uw steun en meeleven met Kies! sociale supermarkt.
Met hartelijke groet,
Kees Buist
Diaconaal werker Den Haag Zuidwest

[ terug ]

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070-380 1667

Gezocht: vrijwillige spreekuurmedewerkers voor het Wereldhuis!
Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek en een advies- en informatiecentrum voor ongedocumenteerden (migranten zonder geldige verblijfsvergunning) in Den Haag. Het werk wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers.

Wilt u helpen?
Een vrijwillige spreekuurmedewerker geeft ongedocumenteerde bezoekers advies en begeleiding bij hun hulpvraag en informeert hen over hun sociale rechten. Bij voorkeur zoeken we iemand met een sociaal-maatschappelijke of juridische beroeps- of studieachtergrond op minimaal MBO4/HBO niveau en affiniteit met de doelgroep. Het spreekuur is geopend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.30 uur. We zoeken een vrijwilliger voor één of beide dagen tussen vermelde tijdstippen (in overleg zijn evt. kortere werktijden mogelijk).
Interesse?
Neem contact op met Lizebeth Melse, E: lmelse@stekdenhaag.nl | T: 070-318 1616 | M: 06-8399 9966.

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met:
Lizebeth Melse, E: lmelse@stekdenhaag.nl | T: 070-318 1616 | M: 06-8399 9966.

[ terug ]

Van de ZWO-commissie

Zondag 14 april - Wereldwinkel - wat je Fair haalt is lekker!
Op iedere eerste zondag van de maand is er in de Bosbeskapel na de dienst een verkoop van producten van de wereldwinkel.
Ook vandaag staat de tafel van de wereldwinkel zoals gewoonlijk in de ontmoetingsruimte, weer voor u klaar.
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij.
U bent van harte welkom!

[ terug ]

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 14 april - Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Zondag 14 april - Actuele stand van de financiën van de kerk
Na de verrassende start van januari wordt het beeld is het logisch dat de maand februari weer wat nuance brengt:

Abdijkerk 2019 2018
januari      24.614         15.768 
februari      20.262         26.698 
     
       44.876         42.466  6%
Bosbeskapel    
januari 16.510 13.346
februari 14.801 22.210
     
  31.311 35.556 -12%
Shalomkerk    
januari 12.819 6.131
februari 12.899 13.474
     
  25.718 19.605 31%
Totaal 101.905 97.627 4%

Per saldo toch 4% groei ten opzichte van 2018. Dat geeft goede moed. Benieuwd of we dit weten vast te houden?

HEEFT U UW BRIEF VOOR DE ACTIE KERKBALANS AL GEPOST?

Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

Zondag 14 april - Verhuur van zalen in het weekend
Hanneke Hiemstra houdt zich bezig met de incidentele verhuur in het weekend.
Hebt u iets te vieren, u kunt een zaal en de bediening aan de bar met haar regelen. Hanneke is telefonisch bereikbaar op 070-3235851
Koos Smitt

[ terug ]

Van de Locatiecommissie

Zondag 14 april - Foto's van de Medewerkersavond
Op maandagavond 11 februari werd tijdens de jaarlijkse medewerkersavond traditiegetrouw afscheid genomen van vrijwilligers die in het afgelopen jaar één of meer taken hebben neergelegd.
Tevens werden nieuwe vrijwilligers van harte welkom geheten.
Het was een geslaagde avond.
De fotoreportage op Google Foto's kunt u hier vinden.
Marga van Arendonk.

[ terug ]

Van de Jeugdkerk

Zondag 14 april - Terugblik jeugddienst
Het is alweer een aantal weken geleden dat de jeugddienst in de Bosbeskapel werd gehouden. Het was een zeer geslaagde dienst, te horen aan alle positieve reacties achteraf. De medewerking van de jongeren aan de dienst werd erg gewaardeerd. De jeugddienst was tevens het einde van onze inzamelingsactie voor speelgoed voor Speelgoedbeurs Den Haag. Inmiddels is al het speelgoed (drie volle auto's!) naar de winkel van de Speelgoedbeurs gebracht en zal het gebruikt worden om een heleboel kinderen uit minderbedeelde families een cadeau te geven.
Ook de gezamenlijke collecte voor de Speelgoedbeurs heeft een heel mooi bedrag opgebracht: € 776,59.
Nogmaals onze dank aan iedereen die speelgoed heeft ingeleverd en/of aan de collecte heeft bijgedragen. En ook degenen die geholpen hebben om het speelgoed weg te brengen of in de verdere organisatie: Bedankt!

[ terug ]

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2018-2019

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2018-2019' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2018-2019 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2018-2019 gemaakt.

Opgave voor bezinningsactiviteiten en/of cursussen
Als u mee wilt doen met een bezinningsactiviteit en/of cursus, denk er even aan om u daarvoor op te geven bij de desbetreffende inleider.
Mocht u de Activiteitenkrant niet meer hebben, u kunt hem hier vinden.
Nico Riemersma

Zondag 14 april - Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Zondag 14 april - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Maandag 15 april - Films die je raken: Médecin de Campagne
Pierre is dorpsarts en geliefd bij de bewoners. Als hij zelf ziek wordt neemt Nathalie, een beginnend arts zijn praktijk over. Ze krijgt het nogal te stellen met de koppige arts en de eigenzinnige dorpsbewoners. Duur: 102 min.
Datum en aanvang: Maandag 15 april in de Bosbeskapel. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Na de filmvoorstelling is er gelegenheid om onder het genot van een drankje (niet bij de prijs inbegrepen) over de film na te praten.
Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, E: jenneke.reitsma@kpn.nl | T: 070-325 8563.

Dinsdag 16 april - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee….we horen het graag van u!
Eén maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom...zoekt u gezelligheid...kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt T: 070-325 9519 en Lydia Vos T: 070-325 4656

Woensdag 17 april - Beursplein - Iconen schilderen & koninklijke wachtkamers en treinen
Woensdag 17 april komt Sarie Talsma vertellen over het schilderen van iconen. Zij laat de materialen zien waarmee zij werkt, vertelt over de opbouw van een icoon en laat zien hoe zij van tempera en pigmenten verf maakt. Ook zijn een aantal iconen van haar hand te zien waaronder een Paasicoon.
Een week later, woensdag 24 april, is Harry Peters opnieuw onze gast, kenner van alles wat met treinen en Haagse trams te maken heeft. Hij zal vertellen over koninklijke wachtkamers en treinen.

Beursplein: elke woensdag van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5. Ieder is welkom. Ontmoeten staat centraal en ook luisteren naar vragen en als het kan inspringen op een vraag met hulp of ander aanbod. De vrijwilligers helpen daarbij.
Onze predikant Martin Koster is meestal aanwezig, en zo goed als altijd tussen tien en kwart voor elf. Er is de mogelijkheid om hem daar te spreken, onder vier ogen, in de huiskamer of er kan een nadere afspraak met hem gemaakt worden.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

woensdag 8 mei - Dagje uit!
Op woensdag 8 mei hebben we ons "dagje uit" gepland.
Verzamelen: 9.30 uur in de Bosbeskapel. Vertrek: 10.00 uur
Via een mooie route rijden we naar de Oer Hollandse Zaanse Schans. Bij aankomst, om ± 11.30 uur, staat een pannenkoekenlunch op ons te wachten in Restaurant "de kraai". Na de lunch kunnen we even heerlijk op eigen gelegenheid de diverse kleine Musea en de souvenirwinkel bezoeken. Om ± 14.30 uur vertrekt de bus richting Koog a/d Zaan, waar we de Kogerkerk gaan bezoeken. Daar zal ds. David Schiethart, iets vertellen, over de geschiedenis van de kerk. We krijgen nog een lekker kopje thee of koffie met iets hartigs, voordat we om
± 16.30 uur weer richting Bosbeskapel vertrekken. Gaat u ook met ons mee?
Prijs: 35 euro pp.
Kontante betaling s.v.p. voor 1 mei op dinsdagmiddag tijdens de soos in de Bosbeskapel (van 14.30 -16.30 uur) bij Gelske Benraadt of Lydia Vos.

Zaterdag 20 tm 27 juli - 8-daagse Seniorenvakantieweek in Valkenburg
Vanuit de Bosbeskapel wordt deze zomer (20 t/m 27 juli) weer een seniorenvakantie georganiseerd en er zijn nog enkele plaatsen vrij!!!
Met elkaar verblijven wij in het prachtige "Grand Hotel Monopole". Inbegrepen zijn diverse uitstapjes en op zondag een bezoek aan de PKN kerk in Valkenburg.
Deze reis is voor senioren die niet meer (alleen) op vakantie kunnen of willen, maar wel zelfredzaam zijn.
Voor meer informatie/inschrijfformulier: Gerard de Goeij en Gelske Benraadt, T: 070-325 9519.

[ terug ]

Oproepen en hulp vragen

Zondag 14 april - Dringende Oproep Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand worden na de dienst producten uit de derde wereld verkocht.
Doordat enkele medewerkers van de verkoopgroep helaas moesten opzeggen, ben ik dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is leuk om te doen en omdat je maar één keer in de 2 à 3 maanden aan de beurt bent, kost het niet veel tijd.
Voor meer informatie: Elly de Goeij, M: 06-4461 0559 | E: ellydegoeijboer@gmail.com of kom even langs bij de tafel van de wereldwinkel!

Zondag 14 april - Samen koken om de zes weken op vrijdagavond
Elke vrijdagavond wordt er een maaltijd bereid voor gemiddeld 30-35 gasten die het fijn en gezellig vinden om met elkaar te eten. Er zijn 6 kookgroepen die om de zes weken de maaltijd met elkaar bereiden.
In enkele kookgroepen zouden we versterking kunnen gebruiken.
Houdt u van koken en wilt u ons helpen de gasten te verrassen met een lekkere maaltijd, dan kunt u zich opgeven bij Adri van der Zwan T: 070-440 0017 | E: a3anazwan@ziggo.nl

Zondag 14 april - Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: c.broekema@casema.nl

Zondag 14 april - Oproep!
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

[ terug ]

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De april editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie april 2019 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

[ terug ]


Wijkpredikanten

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
T: 070-406 5871
E: ds.m.koster@bosbeskapel.nl

Ds. M. Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
T: 070-325 1599
E: n.riemersma@planet.nl
W: https://www.nicoriemersma.nl
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en
tussen 19.00 en 19.30 uur. De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

[ terug ]