De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

8 december 2019 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

zondag 8 december - Opvolger ds. Kees Buist
Zoals u weet is onze diaconaal werker in Zuidwest ds. Kees Buist begin november van zijn welverdiende pensioen gaan genieten.
De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen melden dat voor hem een opvolgster is gevonden in de persoon van ds. Heleen Joziasse. Mw. Joziasse zal haar werkzaamheden starten per 15 februari a.s.

zondag 8 december - Toestemming aantrekken pastoraal werker ingaande 2020
In verband met de financiële tekorten op wijkniveau heeft de kerkenraad besloten de vacatures ds. Riemersma en ds. Pronk op dit moment niet in te vullen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de kerkenraad ernaar streeft om in 2025 tot een sluitende begroting van onze wijkgemeente Zuidwest te komen. Inmiddels is er een beleidsadviescommissie (met deelnemers uit de drie locaties) aan het werk gegaan om de kerkenraad hierover te adviseren. Als onderdeel van dit advies zal ook gekeken worden naar de belangrijke taken, de bezetting en de te financieren formatie van onze predikanten. In afwachting van het advies en de vervolgstappen die de kerkenraad hieraan gaat verbinden en het zorgvuldig betrekken van onze wijkgemeente hierbij, past het nu niet om forse en mogelijk langdurige financiële verplichtingen aan te gaan. Op dit moment heeft de kerkenraad besloten om voor de korte termijn prioriteit te geven aan de pastorale zorg in onze wijkgemeente. Aan de Algemene Kerkenraad is voorgesteld om voor een periode van twee tot drie jaar, dus tijdelijk, een pastoraal werker te benoemen. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 18 november jl. ingestemd met het voorstel van de kerkenraad. Dit betekent dat er nu een fulltime Pastoraal werker geworven kan gaan worden. Deze Pastoraal werker zal gaan werken voor HEEL de wijkgemeente Zuidwest. De precieze taakinvulling zal in overleg met de Taakgroep Pastoraat en Ouderenwerk en het predikantenteam worden vastgesteld.
Naar wij hopen zal er dan begin 2020 op het pastorale vlak zijn voorzien in de lacune die is ontstaan door het vertrek van ds. Riemersma en ds. Pronk.
De kerkenraad. (vastgesteld in de vergadering van 21 nov. 2019)

zondag 8 december - Benoeming ambtsdrager Abdijkerk
De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de volgende ambtsdragers op de locatie Abdijkerk benoemd:
Paul van Gijzen, diaken; Rien Wiegers, diaken; Hans Bergwerff, ouderling-kerkrentmeester; Petra Oudshoorn, ouderling.
Indien er uiterlijk op 5 januari 2020 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal op 12 januari tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan.
Henk Valstar , Scriba PGG wijkgemeente Zuidwest

Naar boven

Van het Predikantenteam

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Zondag 8 december - Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen. De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Zondag 8 december - Kerstnachtdienst en Kerstmorgenviering
Met een groepje gemeenteleden zijn we de Kerstnacht en Kerstmorgen aan het voorbereiden. In de Kerstnacht zingt de cantorij met ons mee en zal er veel gezongen worden rondom lezingen uit het boek Jesaja en het boek Lucas. Berdine van Bemmel komt dwarsfluit spelen. Op Kerstmorgen willen we een dienst voorbereiden waar net als vorig jaar kinderen een actieve rol in spelen samen met alle aanwezigen. Ineke Pieters is beide diensten onze organist en op Kerstmorgen speelt Simon Rosier altviool en Nienke Rosier fluit. In de morgen zullen we vanaf een minuut of tien voor aanvang alvast enkele bekende kerstliederen samen zingen.

Zondag 8 december - Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat via een email bericht melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Vrijdag 20 december - LichtDelen
Het is alweer even geleden dat LichtDelen haar verhaal mocht doen binnen de gemeente Den Haag Zuidwest. Het kernteam wil ieder gemeentelid bedanken voor de ontvangen betrokkenheid en mooie collecteopbrengst. Na een jaar pionieren is er een logo, publiciteit, een goed lopende Bijbelkeuken, koffiemomenten op de Ds. W.E. den Hertogschool en natuurlijk de Kliederkerk, die volop in ontwikkeling is.
Met uw bijdrage komen we weer een stapje verder. We gaan door met het delen van Gods licht.
Op 20 december hebben we om 18:00 uur onze eerste kerstviering met eten, inspiratie en muziek. Vindt u het leuk om ons te helpen en/of wilt u meevieren? Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via
E: info@lichtdelen.nl of M: 06-3468 9227.

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 8 december - Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Zondag 8 december - KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Naar boven

Berichten van STEK

Zondag 8 december - Winterstek
Begin 2020 vindt weer een nieuwe editie van Winterstek plaats, met dit jaar 59 inspirerende winterse activiteiten. Doe bijvoorbeeld mee met een middag over gedichten, een winterwandeling of bewegen op muziek. Of schrijf u in voor een Bijbelse maaltijd, een workshop over de glas-in-loodramen van Chagall of een luistercursus klassieke muziek!
Stek organiseert Winterstek in 2020 voor de derde keer, in samenwerking met kerken en andere organisaties. Winterstek is er om gezelligheid en licht te brengen in de donkere dagen na kerst en Oud & Nieuw. De activiteiten zijn in het bijzonder bedoeld voor ouderen uit Den Haag die niet op vakantie gaan, maar iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom bij de activiteiten. Deelname is bijna altijd gratis, voor een aantal activiteiten vragen we een kleine bijdrage voor materiaalkosten (€ 1,00, of € 2,50). Even inschrijven is voldoende maar wel noodzakelijk.
Inschrijven kan nog net: tot 13 december. In de hal van de kerk liggen folders met daarin aanmeldformulieren; de informatie is ook op internet te vinden op: https://stekdenhaag.nl/winterstek; of bel naar 070-3181616

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070-380 1667

Gezocht: vrijwillige spreekuurmedewerkers voor het Wereldhuis!
Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek en een advies- en informatiecentrum voor ongedocumenteerden (migranten zonder geldige verblijfsvergunning) in Den Haag. Het werk wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers.

Wilt u helpen?
Een vrijwillige spreekuurmedewerker geeft ongedocumenteerde bezoekers advies en begeleiding bij hun hulpvraag en informeert hen over hun sociale rechten. Bij voorkeur zoeken we iemand met een sociaal-maatschappelijke of juridische beroeps- of studieachtergrond op minimaal MBO4/HBO niveau en affiniteit met de doelgroep. Het spreekuur is geopend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.30 uur. We zoeken een vrijwilliger voor één of beide dagen tussen vermelde tijdstippen (in overleg zijn evt. kortere werktijden mogelijk).
Interesse?
Neem contact op met Lizebeth Melse, E: lmelse@stekdenhaag.nl | T: 070-318 1616 | M: 06-8399 9966.

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met:
Lizebeth Melse, E: lmelse@stekdenhaag.nl | T: 070-318 1616 | M: 06-8399 9966.

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Zondag 8 december - Adventskalender 2019 van Kerk in Actie
'Geef licht' is het thema van de adventskalender 2019 van Kerk in Actie. De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerstmis en hoe u zelf een licht voor anderen kunt zijn. U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2019 aanvragen via www.kerkinactie.nl/adventskalender.
Van harte aanbevolen!
Nico Tetteroo

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 8 december - Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Zondag 8 december - Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Zondag 8 december - Actuele stand van de financiën van de kerk
Tot en met september bleven we behoorlijk op peil. De maand oktober valt daardoor opeens negatief uit de toon.
Het einde van het jaar nadert. Nog ruim een maand te gaan. In het nieuwe jaar komen we de drie locaties ook weer bezoeken, om de complete inkomsten en uitgaven voor de gehele wijk met u door te nemen. Laten we met z'n allen toewerken naar een mooie afsluiting van het jaar.

Abdijkerk 2019 2018
1e kwartaal      59.599         59.953 
2e kwartaal      35.595         39.156 
3e kwartaal      36.891         31.336 
oktober        7.668         12.414 
     
totaal    139.753       142.859  -2%
     
Bosbeskapel    
1e kwartaal 42.718 45.842
2e kwartaal 27.265 32.159
3e kwartaal 30.124 25.871
oktober 8.127 12.629
     
totaal 108.234 116.501 -7%
     
Shalomkerk    
1e kwartaal 33.149 28.620
2e kwartaal 17.467 24.040
3e kwartaal 13.705 13.722
oktober 6.003 6.502
     
totaal 70.324 72.884 -4%
Totaal 318.311 332.244 -4%

Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

Zondag 8 december - Verhuur van zalen in het weekend
Hanneke Hiemstra houdt zich bezig met de incidentele verhuur in het weekend.
Hebt u iets te vieren, u kunt een zaal en de bediening aan de bar met haar regelen. Hanneke is telefonisch bereikbaar op 070-3235851
Koos Smitt

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Zondag 8 december - Koffiegelden
In het 1e halfjaar 2019 heeft u met elkaar € 154,-- in de koffiebussen gedaan voor de zondagmorgen-koffie.
Daarvoor hartelijk dank!
Koos Smitt.

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2019-2020

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2019-2020' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2019-2020 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2019-2020 gemaakt.

Zondag 8 december - Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Zondag 8 december - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 8 december - Kijkt u ook even in de glazen vitrine in de hal van de Bosbeskapel
Alle soorten ansichtkaarten en andere hebbedingen staan mooi uitgestald in de vitrine. De Crea mensen hebben hun best gedaan om voor de Kerst heel veel kaarten te maken. Nu zoeken we mensen die deze kaarten graag willen kopen. Het zou toch aardig zijn als u iemand zo'n mooie kaart kan sturen en daarmee kan verrassen. Doet u mee?
De meeste dinsdagen van 10 tot 12 uur is de Creagroep in de jeugdruimte van de Bosbeskapel aanwezig, dan kunt u een kijkje nemen en of e.v. afrekenen. Alle opbrengsten zijn namelijk voor de Bosbeskapel. De oudste inspirator van onze Crea is natuurlijk Hansje Vergers, maar er komen steeds meer enthousiaste mensen bij. Deze zondag zit ik bij de vitrine om u wegwijs te maken.
Adri van der Zwan

Dinsdag 10 december - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee….we horen het graag van u!
Eén maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom...zoekt u gezelligheid...kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt T: 070-325 9519 en Lydia Vos T: 070-325 4656

Dinsdag 10 december - Gelegenheidskoor Kerstnacht
Al lijkt Kerst nog ver weg, op dinsdagavond 10 december oefenen we liederen voor de Kerstnachtdienst.
Graag willen we gemeenteleden uitnodigen om met ons mee te komen zingen. Het zou leuk zijn als we Kerstnacht 2019 kunnen zingen met een vierstemmig koor...
Iedereen is welkom op onze repetities, we repeteren van 8 tot half 10.
Anneke Ligthart en Gees Wagner

Woensdag 11 december - Beursplein - Kerststukje samenstellen
Woensdag 11 december is de laatste Beursplein van 2019 en gaan we met Gelske Benraadt en Lydia Vos kerststukjes maken.
In 2020 beginnen we weer op woensdag 15 januari.

Beursplein: elke woensdag van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5. Ieder is welkom. Ontmoeten staat centraal en ook luisteren naar vragen en als het kan inspringen op een vraag met hulp of ander aanbod. De vrijwilligers helpen daarbij. Het thema start om half elf en duurt tot uiterlijk half twaalf.
Onze predikant Martin Koster is meestal aanwezig, en zo goed als altijd tussen tien en kwart voor elf. Er is de mogelijkheid om hem daar te spreken, onder vier ogen, in de huiskamer of er kan een nadere afspraak met hem gemaakt worden.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Vrijdag 13 december - Samen aan Tafel
Aan het einde van de week, op vrijdagavond is er 'Samen aan Tafel, de Gezamenlijke maaltijd voor de wijkbewoners'.
Meer informatie over Samen aan tafel vindt u hier.

Vrijdag 13 december - Kerstconcert Ontmoetingskerkkoor Abdijkerk
Op vrijdag 13 december geeft het Ontmoetingskerkkoor onder leiding van Ellen de Jonge weer haar jaarlijkse Kerstconcert in de Abdijkerk. Dit jaar staat er een aantal bekende en minder bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland op het programma. Verder is er veel ruimte voor samenzang. Kortom, het belooft een mooie en gevarieerde avond te worden, waar u van harte voor wordt uitgenodigd. Kaarten voor € 7,50 zijn verkrijgbaar bij leden van het koor of aan de kerk. Voor nadere info bel 3970459. Het concert begint om 20.00 uur, maar u bent vanaf 19.30 uur welkom in de Abdijkerk. Dus, graag tot ziens!

Zaterdag 14 december - Kerstspullen inleveren
Voor onze markten zijn wij op zoek naar kerstspullen die we ten behoeve van de kerk mogen verkopen. Alles van kerstballen, -stallen, -boompjes en -versieringen tot kaarsenstandaards, lichtjes, boeken en beeldjes kunt u bij ons inleveren.
Op zaterdag 14 december bent u van 10.00 tot 12.00 uur welkom in de Abdijkerk om uw spullen af te geven. Mocht u wel spullen hebben, maar deze ochtend niet kunnen, neem dan contact op met de familie Wignand, E: p.wignand@wxs.nl | T: 070-3972495.

Zondag 15 december - Reconciliation Magnificat (Loflied der Verzoening) in het Theater aan het Spui
Het Reconcilation Magnificat is een modern Magnificat dat op unieke wijze de aloude band tussen de wereldgodsdiensten Islam, Christendom en Jodendom uitlicht en bekrachtigt, een verzoenende lofzang als handreiking aan de wereldreligies. Een wereld in verwachting van een hoopvolle toekomst.
Het werk is een monumentale toonzetting van drie gelijkwaardige 'cantica' uit drie wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Joods), de lofzang van Maria (christelijk) en Soera 87 (Islam) . In zijn compositie bouwt Kris Oelbrandt (componist) deze oeroude liedteksten om tot een meditatieve klankkathedraal waarin woorden en muziek een inspirerende dialoog aangaan. Een indrukwekkende totaalervaring voor sopraan, alt, bariton, kamerkoor en instrumentaal kwartet.
Reconciliation Magnificat (Loflied der Verzoening) wordt uitgevoerd door het Dudok Quartet, Capella Brabant met de solisten Katrien Baerts, Elsbeth Gerritsen en Mattijs van de Woerd.
Voor de voorstelling is er een maaltijd waarvoor u kunt reserveren. Het programma wordt ingeleid door musicoloog en theoloog Martin M.J. Hoondert. Na afloop van het concert kunt u deelnemen aan een gesprek met Marianne van Praag (Rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Den Haag), David Schiethart (Predikant Protestantse Gemeente Den Haag), Robina Joemmanbaks (Ladjna Ima'illah, vrouwenvereniging Ahmadiyya Moslimgemeenschap), Prija Jaipal (Pandita Arya Samaj), Pandit Tewarie (Hindoecentrum Sewa Dhaam) en Derwisj A. Maddoe (Voorzitter Federatie Islamitische Organisaties) onder leiding van Henk Baars, wiens geheim is: Samenwerken.
Kaartverkoop bij het Theater aan het Spui.
Meer info op: https://www.hnt.nl/voorstellingen/3487/Capella_Brabant_/Loflied_der_verzoening/

Zondag 15 december - Loosduinse Volkskerstzang
Op 15 december 2019 gaan de deuren van de Maria van Eik en Duinen Kerk, Loosduinse Hoofdstraat 4, om 15.30 uur voor u open. U kunt dan weer uit volle borst meezingen met de bekende kerstliederen, luisteren naar een kerstverhaal, naar zang van het Gezinskoor en naar de muziek van het Fluitensemble. De collecte die gehouden zal worden is bestemd voor het Straatpastoraat. Tijdens de dienst hoort u daar meer over. Dit jaar vindt de Volkskerstzangdienst plaats in de prachtig versierde R.K. Kerk. Deze grote kerk biedt plaats aan veel personen. Dus neemt u rustig familie, vrienden en kennissen mee.
Leden van de Werkgroep Oecumene zullen u van harte ontvangen.
Namens de werkgroep groet ik u.
Hetty de Borst- van Setten

Dinsdag 17 december - Kerstviering voor ouderen
Dit jaar zullen we opnieuw het kerstfeest van de Ouderensoos en het jaarlijkse Ouderenkerstfeest vieren op één middag. Op dinsdagmiddag 17 december heten we u allen die ca. 75 jaar en ouder zijn graag van harte welkom. Het begint om 16.00 uur en is ca. 18.30 uur afgelopen. De deur van de Bosbeskapel is vanaf 15.30 uur open. We zingen die middag veel kerstliederen, luisteren naar gedichten en naar een kerstverhaal. Daarna volgt er een broodmaaltijd met soep en salade. Het zal fijn zijn om het kerstfeest met een grote groep ouderen te vieren.
Nogmaals van harte welkom! U kunt zich tot 8 december aanmelden bij één van ondergetekenden of via de inschrijflijst die op één van de statafels ligt in de hal van de Bosbeskapel.
Gelske Benraadt (tel. 3259519), Lydia Vos (tel. 3254656)

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Zondag 8 december - Dringende Oproep Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand worden na de dienst producten uit de derde wereld verkocht.
Doordat enkele medewerkers van de verkoopgroep helaas moesten opzeggen, ben ik dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is leuk om te doen en omdat je maar één keer in de 2 à 3 maanden aan de beurt bent, kost het niet veel tijd.
Voor meer informatie: Elly de Goeij, M: 06-4461 0559 | E: ellydegoeijboer@gmail.com of kom even langs bij de tafel van de wereldwinkel!

Zondag 8 december - Samen koken om de zes weken op vrijdagavond
Elke vrijdagavond wordt er een maaltijd bereid voor gemiddeld 30-35 gasten die het fijn en gezellig vinden om met elkaar te eten. Er zijn 6 kookgroepen die om de zes weken de maaltijd met elkaar bereiden.
In enkele kookgroepen zouden we versterking kunnen gebruiken.
Houdt u van koken en wilt u ons helpen de gasten te verrassen met een lekkere maaltijd, dan kunt u zich opgeven bij Adri van der Zwan T: 070-440 0017 | E: a3anazwan@ziggo.nl

Zondag 8 december - Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: c.broekema@casema.nl

Zondag 8 december - Oproep!
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De december editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie december 2019 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: (070) 406 58 71
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. M. Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


ds. David Schiethart


ds. David Schiethart is predikant met name voor de wijklocatie Shalomkerk, behorende
tot de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage, en verleent op dinsdag en woensdag mede pastorale zorg op de Bosbeslocatie.

M: 06 - 5358 7129
E: schiethart@planet.nl

ds. David Schiethart is telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven