De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

9 augustus 2020 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Bericht over de Corona crisis

Beste leden van de wijkgemeente Zuidwest,

Nooit eerder hebben we onze zondagse kerkdiensten moeten afgelasten.
Inmiddels begrijpen de meesten van ons dat het een goede beslissing is geweest in lijn met de door de overheid afgekondigde maatregelen. Maar omdat de zondagse samenkomsten behoren tot het hart van ons kerkelijk leven, is in overleg met onze predikanten besloten om, voor zover de situatie het toelaat, de komende zondagen op iedere locatie een viering met predikant, organist en enkele stemmen te organiseren, die via www.kerkomroep.nl te beluisteren zal zijn. In principe zal deze viering rechtstreeks te volgen zijn, maar als dat niet lukt, kan de opname altijd op een ander tijdstip worden beluisterd.

Het is heel goed mogelijk dat u juist in deze periode extra behoefte hebt aan pastorale zorg. Vanzelfsprekend zijn onze predikanten daarvoor beschikbaar. Voor de telefoonnummers en tijden waarop ze het beste te bereiken zijn, leest u < hier > ...

Voor oudere gemeenteleden in Zuidwest is er, nu als advies geldt om direct contact met anderen zo veel mogelijk te beperken, de mogelijkheid aan te sluiten bij de Telefooncirkel. U wordt dan maximaal 3x per week 's ochtends (op maandag, woensdag en vrijdag) kort gebeld door een mede-deelnemer. Als u dat wilt, kunt u dan op een ander tijdstip meer uitgebreid met een van de overige deelnemers bellen. Neem, als dit u aanspreekt, contact op met Nico Tetteroo, M: 06-4456 8721 | E: nicotetteroo@kpnmail.nl.

Gebedsintenties en de namen van zieken, kunt u rechtstreeks melden aan onze predikanten.

Veel informatie zal beschikbaar komen via de websites van de drie locaties.
Daar zijn ook de liturgieën van de vieringen en de zondagsbrieven te vinden.

Henk Valstar
Scriba PGG wijkgemeente Zuidwest

Besloten kerkdiensten in juli en augustus
Vanaf juli mogen er besloten kerkdiensten met maximaal 35 á 70 aanwezigen gehouden worden.
Lees onder het kopje Locatiecommissie meer hierover.

Naar boven

Van het Predikantenteam

Moment van verstilling
Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er iets meer ruimte kan zijn voor een verstilde overgang van de drukte van alledag naar de sfeer van de kerkdienst van zingen, bidden en luisteren. Op 3 november en 15 december hebben we zo'n moment van verstilling uitgeprobeerd en de reacties waren positief. Vanaf zondag 5 januari willen we dit wekelijks met elkaar beleven: na het welkom van de ouderling van dienst kondigt de ouderling een moment van verstilling aan, geleid door orgelmuziek. Na zo'n twee minuten verstillend orgelspel maken we de overgang naar de aanvang van de dienst: de organist rond de verstilling af, het valt even 'echt' stil waarna de organist zoals anders het voorspel inzet van het aanvangslied, we allen gaan staan, licht wordt aangedragen en we ons aanvangslied zingen. Graag horen de leden van de liturgiecommissie in de loop van januari hoe u dit ervaart om te bezien of we er op die manier mee door kunnen gaan.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen. De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat via een email bericht melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
We zijn weer gestart weer met de bloemengroet vanuit de Bosbeskapel.
Wekelijks zal de bos bloemen eerst net als anders vanaf zaterdagmorgen in de Bosbeskapel op de Tafel staan. Na half twaalf zondagmorgen zullen de bloemen afgehaald worden en op geschikte tijd worden bezorgd.
Deze zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar
mevrouw Aukje Wink- van der Heide.

Ophalen van zondagsbrief en liturgieblad
Vrijdagmiddag tussen half vijf en half zes kunt u in de Bosbeskapel liturgieblad + zondagsbrief ophalen om te bezorgen bij een ander of om voor uzelf mee te nemen. Uiteraard kunt u ze ook per e-mail laten opsturen of terugvinden op de website van de Bosbeskapel. Maar sommigen hebben graag een papieren exemplaar.

Speciaal Pastoraal- & Diaconaal telefonisch contact op de dinsdagmiddag
Op de dinsdagmiddag kan ieder die dat wil tussen half drie en half vijf telefonisch contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de predikant, de pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken, de voorzitter van de locatiecommissie (Marga van Arendonk) en wellicht nog enkele mensen aanwezig zijn om met u te spreken.
U kunt bellen omdat u bijvoorbeeld een vraag hebt over boodschappen doen, of dat u aanbiedt om een ander praktisch te helpen. Ook kunt u bellen om gewoon even een gesprekje te hebben met één van de aanwezigen. Of u heeft bepaalde vragen of ideeën die u wilt delen. Er zijn drie telefoonlijnen waarop u kunt bellen:
      - 070-406 5871
      - 06-4183 6659
      - 06-5428 0786

Dinsdag 18 augustus - Meditatief moment op dinsdagnamiddag
Dinsdag 11 augustus is er geen Mediatief moment.
Op dinsdag 18 augustus is er om 16.30 weer een meditatief moment vanuit de kerkzaal, deze keer verzorgd door de heer Wim Davidse.
U kunt dit moment ook bijwonen, hartelijk welkom! Wilt u dan omstreeks kwart over vier in de kerkzaal aanwezig zijn. Na het moment praten we boven meestal nog vijf a tien minuten na. Het moment is zowel rechtstreeks te beluisteren als later terug te luisteren.
Dit via de bekende websites: www.kerkomroep.nl en www.bosbeskapel.nl

Kerkdiensten de komende tijd
De afgelopen weken hebben we vanuit de Bosbeskapel een aantal zondagse radiokerkdiensten uitgezonden. De reacties zijn bij elkaar gelegd. We denken de meeste luisteraars tegemoet te komen met een kerkdienst van circa drie kwartier waarin we de zang per lied houden op één of twee coupletten (of hooguit drie als ze beknopt zijn). Mensen die thuis alleen luisteren kunnen meestal beter hun aandacht richten op de dienst dan wie met anderen samen luisteren. Elkaar hier tegemoet komen is de kunst. Een kerkdienst thuis meemaken is iets wat je niet zomaar even met aandacht doet. Heel nadrukkelijk mis je de samenkomst en de discipline van velen en de eigenheid van een kerkzaal. Thuis zou je je aandacht kunnen richten met iets rustigs en moois voor ogen. Dat kan kaarslicht zijn, of mooie bloemen/een bloesemtak, of een afbeelding van een stilleven. Wie hier goede ervaringen heeft of tips, enzovoort: geef ze door aan de zondagsbriefredactie.

In de Bosbeskapel geven we vanaf 1 juli de besloten radiokerkdiensten vorm en inhoud met max. 35 gezinseenheden tot een maximum van 70 kerkgangers in de kerkzaal. Tijdens deze kerkdiensten mag er niet gezongen worden. Na de kerkdienst wordt van de liederen een aparte opname met max. 8 stemmen gemaakt welke later in de eerder opgenomen kerkdienst gemonteerd wordt.
Bent u goed bij stem en behoort u niet tot de meer kwetsbare groepen, dan kunt u zich opgeven bij Kjell Wagner, E: roald.kjell@gmail.com, M: 06-2460 8858. Hij maakt een rooster en overlegt met u op welke zaterdagen u kunt meezingen.

De kerkdienst ten behoeve van de zondag wordt in de Bosbeskapel de komende tijd op zaterdagnamiddag gehouden. Het voordeel daarvan is dat de kerkdienst op zondag beluisterd kan worden via de website van de Bosbeskapel. Zouden we de dienst om tien uur op zondag houden, dan zijn we op die tijd afhankelijk van kerkomroep.nl en de kans bestaat dat kerkomroep.nl rond tien uur zondags overbelast is en u niet kunt luisteren op dat tijdstip.
De kerkdiensten zijn zoals altijd te beluisteren op www.kerkomroep.nl en via de website van de Bosbeskapel. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met ds. Koster.

Voorgangers in de kerkdiensten
Wekelijks zullen er weer gast- en oud-predikanten voorgaan in de Bosbeskapel. De versoepelde maatregelen en de opgebouwde nieuwe routine maken dit weer goed mogelijk. De diensten blijven voorlopig besloten met maximaal 35 aanwezigen met een verruiming in juli en augustus. In de diensten wordt voorlopig niet gezongen vanwege toenemend risico op besmetting door zingen. In de dienst worden de liederen gesproken in afwisseling van gemeente en voorganger. Na de dienst zingen enkelen de liederen die vervolgens zullen worden ingemonteerd in de opgenomen kerkdienst. Luistert u de dienst later terug, dan hoort u dus toch gemeentezang door enkele stemmen.
Vooralsnog worden de diensten op zaterdagnamiddag om 16.30 uur opgenomen en rechtstreeks uitgezonden. In juli en augustus kerken we net als in april en mei om en om in de Shalomkerk en in de Bosbeskapel. Elke zondag is er dus een dienst te beluisteren en dat kan iedere keer via de bekende pagina van de website van de Bosbeskapel zoals u al wekenlang gewend bent. U kunt zich bij Marga van Arendonk (M: 06-5428 0786 | E: contact@bosbeskapel.nl) aanmelden voor de volgende kerkdiensten op 15 en 29 augustus.
Zodra maatregelen wijzigen, laten we dat via de zondagsbrief en een mailing aan elkaar weten.

Gedicht

Je ervaart deze tijd wat vrijheid betekent,
de teerste snaar in je ziel wordt aangeraakt.
Je wordt verdrietig, bent aan huis gekluisterd.
En niemand meer die nog naar je luistert.
Je krijgt geen knuffel meer of arm om je heen
je voelt je opeens zo hopeloos intens alleen.
Allerlei gedachten over je hele leven
blijven door je brein heen zweven.
Je bent bezig met zelfbeklag om het alleen zijn.
Je kan niet leven zoals je wilt en dat doet pijn
Je bid tot God of Hij je kracht wil geven
Om sterker te staan in het dagelijkse leven.
Wonder boven wonder je gebed wordt verhoord.
Want plots in je donkerste gedachten
verschijnt er iemand met een lief woord
van je kinderen, kleinkinderen, lieve vrienden.
De sombere gedachten verdwijnen snel
Verblindt door een vochtige nevel
van in je ogen nog een laatste traan.
Je voelt je weer een blij mens en je
gaat het leven weer moedig verder aan.


Elly van Melzen

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 9 augustus - 1e collecte: Diaconale collecte jongerenwerk: School van Barmhartigheid
De School van Barmhartigheid is een spannend nieuw project. In dit project zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en 'er zijn voor de ander'. Scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet altijd tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn.
De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar 'barmhartigheid wordt gedaan'. In het contact tussen scholieren en de doelgroepen is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, actie, verdieping en reflectie. Voor jongeren is deze vorm van onderdompeling in een voor hen vreemde situatie een belangrijke en vormende ervaring.
Een mooi nieuw project! De Protestantse Diaconie Den Haag ondersteunt het graag.

Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Telefooncirkel Abdijkerk
In de Abdijkerk is in september 2016 een, volgens de deelnemers, goed draaiende telefooncirkel gestart met gemeenteleden van de Abdijkerk en de Bosbeskapel. De telefooncirkel is 3 dagen in de week actief: maandag, woensdag en vrijdag, starttijd 9.15 uur. Eventueel kan men ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Ons gemeentelid Jan Heidema (Abdijkerk) opent de 1e cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen. De laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel af te sluiten. In een recent gestarte 2e cirkel, met 'als starter' Cees Baaijen, is nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Ineke Rhebergen, diaken Bosbeskapel, E: ineke@sjisjmisj.nl of met Nico Tetteroo, Abdijkerk, M: 06-4456 8721 | E: nicotetteroo@kpnmail.nl

Steun voor stamceldonoronderzoek blijft broodnodig!
Dit jaar leidt het coronavirus ertoe dat grote evenementen, zoals helaas ook de Nijmeegse Vierdaagse, niet door kunnen gaan. De noodzaak om stamceldonoronderzoek (Stichting Matchis in Leiden en Nijmegen) te ondersteunen gaat echter wel door, het is een activiteit die onverminderd veel geld blijft vragen. Het is om deze reden dat ik u toch vraag mij ook dit jaar te sponsoren - ik loop dit jaar natuurlijk geen Vierdaagse in Nijmegen, maar op 22 juli a.s. wandel ik toch, op uitnodiging van Stichting Matchis, in Nijmegen 20 km.
Als u stamceldonoronderzoek in 2020 weer wilt sponsoren, kunt u uw bijdrage overmaken aan:
Stichting Matchis in Leiden, IBAN NL96 ABNA 0454 0552 50 (ovv: 'Vierdaagse 2020', en 'loper Nico Tetteroo') of misschien geeft u het mij wel rechtstreeks…
Op deze wijze draagt u als gezonde mensen bij aan dit levensreddende doel, om voor heel veel mensen met levensbedreigende bloedziekten zoals leukemie, een toekomst mogelijk te maken.
Nico Tetteroo

KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Naar boven

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Actie Kerkbalans 2020 - "GEEF VOOR JE KERK"
De komende weken staat de Kerkbalans brievenbus in de hal van de Bosbeskapel gereed. Graag de envelop hierin stoppen, dat spaart portokosten. Het resultaat van de actie zullen we ook aan u kenbaar maken.
We vertrouwen op een mooi resultaat.
Met vriendelijke groet,
Marga van Arendonk-Ardon en Koos Smitt.

Actuele stand van de financiën van de kerk
Het is lang geleden dat u een update kreeg van de kerkelijke inkomsten. Het laatste verslag was over de afsluiting van het jaar 2019. Over het jaar 2019 daalden de opbrengsten kerk-balans ten opzichte van 2018 met zo'n 6%. We zijn allemaal benieuwd naar de invloed van de corona crisis op de giften-stroom van dit jaar. Het is fijn dat we u kunnen melden dat de opbrengsten over het eerste halfjaar 2020 bijna gelijk gebleven zijn aan die over het eerste halfjaar 2019:

  1e halfjaar 2020  1e halfjaar 2019
Abdijkerk      
Giften 95.498,32 95.194,43
Wijkwerk 4.380,00 701,00
Bosbeskapel    
Giften 68.773,37 69.982,52
Wijkwerk 2.173,00 130,00
Shalomkerk      
Giften 43.015,41 50.615,65
Wijkwerk 790,86 1.690,86
Totaal 1e halfjaar   214.630,96 218.314,46

U ziet dat er extra giften voor het wijkwerk op gang gekomen zijn; dit is deels in de plaats gekomen van collecten tijdens de maanden dat u de diensten niet kon bijwonen. Maar ook daar-voor heeft u op andere wijzen bijgedragen.

Al met al een hoopgevende start voor het tweede halfjaar. Wij wensen u een mooie zomer,
Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

Verhuur van zalen in het weekend
Hanneke Hiemstra houdt zich bezig met de incidentele verhuur in het weekend.
Hebt u iets te vieren, u kunt een zaal en de bediening aan de bar met haar regelen. Hanneke is telefonisch bereikbaar op 070-3235851
Koos Smitt

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Medewerkersbijeenkomst Bosbeskapel
In deze tijd gaat alles anders dan anders. Zo ook onze jaarlijkse medewerkersbijeenkomst, die we gepland hadden op 15 juni j.l. met een barbecue in de tuin van de Bosbeskapel. Helaas, het mocht niet zo zijn. Toch wilden we wat organiseren voor onze vrijwilligers, die in het afgelopen jaar één - of meer taken hebben neergelegd, èn voor de nieuwkomers.
Zo werden op maandagmiddag 15 juni 18 boeketten bloemen, vergezeld van een prachtige (bloemen)kaart, opgehaald in de Bosbeskapel door een aantal contactpersonen en gebracht bij diegenen, die gestopt zijn met hun ta(a)k(en). De nieuwkomers ontvingen een welkomstmail, ook weer vergezeld van de eerder genoemde (bloemen)kaart.
We hopen op betere tijden.
Marga van Arendonk-Ardon (voorzitter locatiecommissie) | M: 06-5428 0786 | E: contact@bosbeskapel.nl

Kerkdiensten met maximaal 35 á 70 personen
Zoals u wellicht weet, mogen we vanaf juli beperkte kerkdiensten gaan houden met maximaal 35 gezinseenheden tot een maximum van 70 kerkgangers.
Om dit te realiseren zijn er strikte voorzorgsmaatregelen nodig.
Meer informatie vindt u de uitnodigingsbrief, leest u die alstublieft zorgvuldig door. Graag hoor ik van u.

Radiokerkdiensten juli en augustus
In de maanden juli en augustus gaan we om en om kerkdiensten houden met de Shalomkerk. Dus de ene week in de Bosbeskapel en de andere week in de Shalomkerk. Wie de diensten wil bezoeken, dient zich nog steeds aan te melden. De diensten in de Shalomkerk zijn op 11 en 25 juli, en 8 en 22 augustus. Het zou zo maar kunnen dat u een keer of vaker een dienst in de Shalomkerk wilt bijwonen, de dienst is daar op zaterdagmiddag 14.00 uur. U kunt zich dan t/m de woensdag voor de betreffende zaterdag opgeven bij de heer Guus van der Horst, T: 070-329 2511, E: g.vanderhorst@hotmail.nl
Voor de juli- en augustus-kerkdiensten in de Bosbeskapel (4 en 18 juli; 1,15 en 29 augustus; zaterdagnamiddag om 16.30 uur) kunt u zich weer aanmelden bij ondergetekende. In de kerkzaal is plaats voor 35-70 aanwezigen. Het aantal is afhankelijk van wie alleen komen of wie als huisgenoten komen en dus vlak bij elkaar kunnen zitten.
Marga van Arendonk-Ardon (voorzitter locatiecommissie) | M: 06-5428 0786 | E: contact@bosbeskapel.nl

Klik op afbeelding voor vergroting   Klik op afbeelding voor vergroting

Afscheid Rick
Zaterdag 27 juni was de laatste werkdag van onze koster Rick. Hij mag nu van zijn welverdiende pensioen gaan genieten.
Helaas was het niet mogelijk op een feestelijke manier afscheid van hem te nemen. Dat hopen we op een later tijdstip te kunnen doen. Schroom echter niet om een kaartje, briefje of e-mail te sturen naar Dhr. F.Th. de Vries, Meloenstraat 94, 2564 TK Den Haag, e-mailadres: fthdevries@gmail.com om zo uw waardering kenbaar te maken.
Namens de locatiecommissie,
Marga van Arendonk-Ardon (voorzitter locatiecommissie) | M: 06-5428 0786 | E: contact@bosbeskapel.nl

Klik op afbeelding voor vergroting
Fotograaf: Ger Broekema

De mini fotoreportage kunt u hier vinden.

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2019-2020

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2019-2020' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2019-2020 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2019-2020 gemaakt.

Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Dringende Oproep Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand worden na de dienst producten uit de derde wereld verkocht.
Doordat enkele medewerkers van de verkoopgroep helaas moesten opzeggen, ben ik dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is leuk om te doen en omdat je maar één keer in de 2 à 3 maanden aan de beurt bent, kost het niet veel tijd.
Voor meer informatie: Elly de Goeij, M: 06-4461 0559 | E: ellydegoeijboer@gmail.com of kom even langs bij de tafel van de wereldwinkel!

Samen koken om de zes weken op vrijdagavond
Elke vrijdagavond wordt er een maaltijd bereid voor gemiddeld 30-35 gasten die het fijn en gezellig vinden om met elkaar te eten. Er zijn 6 kookgroepen die om de zes weken de maaltijd met elkaar bereiden.
In enkele kookgroepen zouden we versterking kunnen gebruiken.
Houdt u van koken en wilt u ons helpen de gasten te verrassen met een lekkere maaltijd, dan kunt u zich opgeven bij Adri van der Zwan T: 070-440 0017 | E: a3anazwan@ziggo.nl

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: c.broekema@casema.nl

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De juli/augustus editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie juli/augustus 2020 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. Martin Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Pastoraal werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Pastoraal werker de Wijkpredikant bij en zal de meeste pastorale contacten gaan onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken
Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629) en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven