De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

26 september 2021 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Versoepeling coronamaatregelen
Vanaf deze zondag is er weer meer mogelijk in en rondom onze kerkdiensten. Aanmelden hoeft niet meer en er is koffiedrinken na de dienst. We willen drukte in de garderobe vermijden, en willen daarom vragen om uw jas nog steeds mee te nemen naar uw zitplaats.
Het verzoek is om zo weinig mogelijk rond te lopen. We hopen dat we weer kunnen bouwen aan goed bezochte zondagmorgen vieringen en ontmoetingen en willen ieder vragen om voorzichtig met elkaar om te gaan met respect voor ieders gezondheid.
Lees het gehele bericht hier verder >>> ....

Naar boven

Van het Predikantenteam

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen.
De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Moment van verstilling
Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er iets meer ruimte kan zijn voor een verstilde overgang van de drukte van alledag naar de sfeer van de kerkdienst van zingen, bidden en luisteren. Wij willen dit wekelijks met elkaar beleven: na het welkom van de ouderling van dienst kondigt de ouderling een moment van verstilling aan, geleid door orgelmuziek. Na zo'n twee minuten verstillend orgelspel maken we de overgang naar de aanvang van de dienst: de organist rond de verstilling af, het valt even 'echt' stil waarna de organist zoals anders het voorspel inzet van het aanvangslied, we allen gaan staan, licht wordt aangedragen en we ons aanvangslied zingen. Graag horen de leden van de liturgiecommissie in de loop van januari hoe u dit ervaart
om te bezien of we er op die manier mee door kunnen gaan.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat per email melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
Wekelijks staan er in de Bosbeskapel op zondagmorgen bloemen op de Tafel. Na de kerkdienst zullen deze bloemen bezorgd worden bij
heer en mevrouw Arend en Marjolein Groeneboer-Schenk.

Ophalen van zondagsbrief en liturgieblad
Vrijdagmiddag tussen half vijf en half zes kunt u in de Bosbeskapel het
liturgieblad + zondagsbrief ophalen om te bezorgen bij een ander of om
voor uzelf mee te nemen. Uiteraard kunt u ze ook per e-mail laten opsturen
of terugvinden op de website van de Bosbeskapel.
Maar sommigen hebben graag een papieren exemplaar.

Nog handiger is om u gratis te abonneren zodat u wekelijks de zondagsbrief en liturgieblad, zowel in normale als in grote letter versie, krijgt thuisgestuurd.
Druk hiervoor op de knop

Grote-letter liedblad in de kerkzaal
We komen weer in groter aantal samen op zondagmorgen. Iemand vroeg afgelopen week of er dan ook weer bladen zijn met de liederen groot afgedrukt. Daar zullen we weer een begin mee maken. Voor corona lager er wekelijks
25 van zulke bladen. Dan lijkt nu nog niet nodig. Daarom willen we diegene vragen die zich opgeeft voor de kerkdienst en graag een grote-letter liedblad ontvangt, dit gelijk te melden bij Marianne Veenstra. We zorgen dan voor voldoende exemplaren. Wel willen we vragen of u zich in dat geval uiterlijk woensdagavond bij Marianne Veenstra M: 06-2496 0105 | T:070-323 7010 | E: mveldros@kpnmail.nl aan wil melden.
Dan kunnen die bladen op de gezette tijd gekopieerd worden.

Speciaal Pastoraal- & Diaconaal telefonisch contact op de dinsdagmiddag
Op de dinsdagmiddag kan ieder die dat wil tussen half drie en half vijf telefonisch contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de predikant, de pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken, de voorzitter van de locatiecommissie (HansBert Griffioen) en wellicht nog enkele mensen aanwezig zijn om met u te spreken.
U kunt bellen omdat u bijvoorbeeld een vraag hebt over boodschappen doen, of dat u aanbiedt om een ander praktisch te helpen. Ook kunt u bellen om gewoon even een gesprekje te hebben met één van de aanwezigen. Of u heeft bepaalde vragen of ideeën die u wilt delen. Er zijn drie telefoonlijnen waarop u kunt bellen:
      - 070-406 5871
      - 06-4183 6659
      - 06-5428 0786

Start kinderdienst
De vakantie is voorbij, de kinderdiensten gaan ook weer van start. Vanaf 12 september zijn de kinderen weer van harte welkom!
Namens alle medewerkers,
Gees Wagner-Visser

Afronden studie Sandra den Hollander
Van 15 juli tot en met 31 oktober 2021 werkt Sandra den Hollander twee dagen per week minder voor de wijkgemeente ten behoeve van het afronden van haar HBO-studie Theologie aan de Hogeschool Windesheim. De minder gewerkte uren zal ze daarna inhalen.
Ze blijft in genoemde periode werken op de dinsdagen, in de oneven weken voor de Bosbeskapel en in de even weken voor de Shalomkerk. Zij is telefonisch alleen bereikbaar op de dinsdagen. In geval van nood kunt u contact opnemen met Martin Koster of als hij met verlof is met zijn waarnemer.

LichtDelen - LichtDelen en Pionieren in Loosduinen
Zoals u waarschijnlijk weet is pioniersplek LichtDelen sinds enkele jaren druk bezig in Den Haag-Zuidwest om de kerk met de wijk te verbinden. Sinds kort is daar een onderdeel bijgekomen. Er is namelijk een stichting, genaamd Pionieren in Loosduinen, opgericht, welke als voornaamste doel heeft de activiteiten van pioniersplek LichtDelen te financieren. Dit gaat om financiering voor bestaande activiteiten zoals de Kliederkerk en de Bijbelkeuken, maar ook nieuw te ontwikkelen activiteiten in het nieuwe pand aan de Schwerinkade 30 (bijvoorbeeld een weggeefwinkel). Inmiddels is de stichting onder leiding van een enthousiast bestuur gestart. Zij zullen zich dus voornamelijk bezighouden met het werven van fondsen. Wilt u ook (financieel) bijdragen aan het werk van LichtDelen?
Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via E: info@lichtdelen.nl | M: 06-34689227 om de mogelijkheden te bespreken.

Naar boven

Van de Wijkdiaconie "Allereerst wil ik u bedanken voor uw betrokkenheid bij het werk van Kerk in Actie in Colombia en in het bijzonder bij de universiteit waar ik aan de slag hoop te kunnen gaan. Bijna alle projecten hebben in de afgelopen anderhalf jaar meer ondersteuning gekregen omdat ze of te maken kregen met werkloosheid, voedseltekorten en geweld of omdat er apparatuur nodig was om online te kunnen werken.

Ook de theologische universiteit in Cali is noodgedwongen online colleges gaan geven. Gelukkig komt daar nu verandering in en komen er steeds meer studenten naar de universiteit toe net als in Nederland. Begin oktober hoor ik van Kerk in Actie of ze het veilig genoeg vinden om naar Colombia te vliegen. Op verzoek van de universiteit ga ik dan in november mij oriënteren en nemen we de beslissing of ik daar een aantal jaren les ga geven en kan optrekken met o.a. vredesgroepen en vrouwengroepen in het land zodat ik verslag kan doen aan de PGG en ook andere gemeentes over leven en werken in Colombia.

Gelukkig daalt het aantal besmettingen maar er is meer armoede en geweld dan voor de corona uitbraak. Laten we bidden voor de mensen die blijven werken aan gerechtigheid en vrede, dat ze de moed niet opgeven."

Financiële hulp aan Diaconie Maas-Heuvelland in Zuid-Limburg
Diakenen, en ook gemeenteleden van Den Haag-ZuidWest, helpen daar waar hulp nodig is, in onze eigen wijk, in de stad en mondiaal. Vanuit dat diaconale standpunt vraag ik gemeenteleden in ZuidWest dat nu te doen voor de slachtoffers van de wateroverlast in Zuid-Limburg, en wel door een rechtstreekse financiële bijdrage aan de Diaconie Maas-Heuvelland in Zuid-Limburg in Valkenburg ten behoeve van directe hulp aan getroffenen van de wateroverlast. Deze Diaconie weet als geen ander wie in Valkenburg en omgeving nog steeds de gevolgen ondervinden van deze ramp, en er wordt scherp op toe gezien dat de hulp gaat naar de mensen die de hulp het hardst nodig hebben, huis en huisraad kwijt zijn; dit geldt zeker voor ouderen en voor hen die van een uitkering moeten leven. Met rechtstreeks financiële steun aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland in Valkenburg, bankrekeningnummer NL79 RABO 0152 12 93 59 helpen wij.
Nico Tetteroo

Geven aan collectes in coronatijd
Wilt u graag wekelijks bijdragen aan de collectes, maar schiet het er wel eens bij in om geld over te maken? Of vindt u het lastig om dit elke week te doen? U heeft nu ook de mogelijkheid om in één keer een totaalbedrag over te maken voor de komende kalendermaand.
Maak dit geld dan over op rekening NL59INGB0007862554 t.n.v. Diaconie DenHaag ZuidWest o.v.v. (bijvoorbeeld) 'September 2021'.
De diaconie zorgt ervoor dat het geld eerlijk verdeeld wordt over de collectedoelen van de maand.

Collecte bij de uitgang van de kerkzaal
Al geruime tijd waren er bij de uitgang van de kerkzaal collectezakken met tape aan de tafels bevestigd. Dit verdiende om zo te zetten niet de schoonheidsprijs. In zo'n geval kunnen we in onze gemeente een vaardig gemeentelid benaderen die al vaker moois heeft gemaakt tbv onze eredienst. Zo vroegen we dus Jan van der Plas om iets te maken waar twee x twee collectezakken in zouden passen en wat op tafel zou kunnen staan.
Kijkt u komende zondagen eens met aandacht naar de vier mooie houten houders, wit gelakt, die hij voor ons maakte.
Jan, hartelijk dank!

Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Autodienst Bosbeskapel
Nu er weer meer mogelijk is, start de autodienst voorzichtig weer op. De komende zondagen kunt u een beroep doen op de autodienst. Daar het nog niet mogelijk is een rooster te maken, wordt u verzocht uw verzoek voorzien van naam en adres te mailen naar roald.kjell@gmail.com. U kunt ook bellen naar 070-4043920.
Bij geen gehoor kunt u uw bericht inspreken. Zeg dan duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en om welke zondag het gaat. U krijgt dan later te horen hoe laat u de betreffende zondag klaar moet staan. Als er meer aanvragen komen dan er chauffeurs beschikbaar zijn, krijgt u daar bericht van en komt u op de lijst voor de volgende zondag te staan. U wordt dan ook weer vooraf op de hoogte gebracht dat u opgehaald wordt. U kunt afspreken tot en met vrijdagavond 19.00 uur.
Ik hoop dat de autodienst weer een mooie bijdrage kan leveren om weer zoveel mogelijk gemeenteleden bij elkaar te brengen voor de zondagdienst.
Kjell Wagner

Telefooncirkel Abdijkerk
In de Abdijkerk is in september 2016 een, volgens de deelnemers, goed draaiende telefooncirkel gestart met gemeenteleden van de Abdijkerk en de Bosbeskapel. De telefooncirkel is 3 dagen in de week actief: maandag, woensdag en vrijdag, starttijd 9.15 uur. Eventueel kan men ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Ons gemeentelid Jan Heidema (Abdijkerk) opent de 1e cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen. De laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel af te sluiten. In een recent gestarte 2e cirkel, met 'als starter' Cees Baaijen, is nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Ineke Rhebergen, diaken Bosbeskapel, E: ineke@sjisjmisj.nl of met Nico Tetteroo, Abdijkerk, M: 06-4456 8721 | E: nicotetteroo@kpnmail.nl

KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is verzamelpunt voor artikelen voor Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan Kies wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Sociale Supermarkt weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Naar boven

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 25.000 euro op.
-  Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
-  Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten want deze hebben geen waarde.
-  Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, kaarten van Anton Pieck etc.
De moeite waard dus! Het inleverpunt hiervoor is de plastic box bij ingang van de kerk.
Wilt u hier meer over weten? kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Namens GZB en Kerk in Actie hartelijk dank!
De ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Verhuur van zalen in het weekend
De coördinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Daniël van der Velde.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.

Contactgegevens:
Dhr. Daniël van der Velde
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4431 4654
E: Verhuur Bosbeskapel

William Stoffer

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Versoepeling coronamaatregelen
Vanaf deze zondag is er weer meer mogelijk in en rondom onze kerkdiensten. Aanmelden hoeft niet meer en er is koffiedrinken na de dienst. We willen drukte in de garderobe vermijden, en willen daarom vragen om uw jas nog steeds mee te nemen naar uw zitplaats.
Het verzoek is om zo weinig mogelijk rond te lopen. We hopen dat we weer kunnen bouwen aan goed bezochte zondagmorgen vieringen en ontmoetingen en willen ieder vragen om voorzichtig met elkaar om te gaan met respect voor ieders gezondheid.
Lees het gehele bericht hier verder >>> ....

Weer koffie drinken na de kerkdienst...
De verwachting is dat in de loop van september de 1,5 meter los wordt gelaten en we dus ook weer naast elkaar in de kerkzaal kunnen zitten en daarna samen koffie kunnen drinken. Weer samen koffiedrinken zal dan voor het eerst zijn na het afscheid van Rick die altijd samen met Ada, behalve tijdens zijn vakantie, voor het zetten, bedienen en opruimen zorgde. Tijdens de coronamaatregelen is onze nieuwe koster-beheerder Daniël van der Velde gestart. Hij is voor 20 uur aangesteld en werkt tot dusver niet op de zondag. Daarom willen we een beroep doen op iedereen die regelmatig koffie blijft drinken na de dienst en nog kwiek is om hierbij een helpende hand te bieden. Wanneer allen die dit betreft meedoen, dan kom je misschien 1x per drie of vier maanden aan de beurt! En, kun je een keer onverwacht niet, dan is er altijd mogelijkheid om op het laatst te ruilen! We zien het volgende voor ons: voorafgaand aan de kerkdienst zal de dienstdoende koster samen met één vrijwilliger het één en ander klaarzetten aan kopjes en ook dient het koffiezetapparaat gevuld te worden zodat het later (tijdens de dienst) met één druk op de knop op het juiste moment door de koster kan worden aangezet. Na de dienst zijn er iedere keer twee vrijwilligers nodig voor het schenken van de koffie en het opruimen. Van het aantal mensen zal het afhangen hoe vaak u wordt gevraagd. En nogmaals, het zou mooi zijn als allen die geregeld koffiedrinken en nog goed ter been en ter hand zijn hieraan meedoen.
U kunt zich aanmelden bij Martin Koster: 070 4065871 of m.koster@kpnplanet.nl en daarbij aangeven of u liever vòòr of na de dienst wilt bijspringen of dat het u niet uitmaakt. Geeft u zich op om mee te helpen vòòr de dienst, dan is het fijn wanneer u om 09.15 uur samen met de dienstdoende koster van start gaat. U kunt zich vanaf nu aanmelden. Er wordt dan eind augustus een rooster gemaakt en we hopen allemaal dat dan vanaf (ergens in) september weer vele kopjes door nog meer handen zullen gaan!

Nieuw in onze keuken:
In verband met het coronavirus krijgt u bij de consumpties voortaan verpakte suiker en melkpoeder. Ook zijn de koekjes verpakt! Dit leek Daniel een veilige oplossing. Hiertegen kunnen we toch geen bezwaar maken.
Veiligheid voorop! Ook is de keuze in frisdrankjes wat beperkt, omdat naar sommige soorten weinig vraag was.
Met een hartelijke groet,
Daniel van der Velde en William Stoffer

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2021-2022

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2021-2022' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2021-2022 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2021-2022 gemaakt.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zaterdag 25 september - ThemaTafelenThuis; Hans van Spanning, Prinsjesdag
De coronapandemie heeft ThemaTafelen er niet van kunnen weerhouden om door te gaan. We hielden een aantal keren ThemaTafelenThuis: deelnemers komen hoofdgerecht en dessert ophalen in de Bosbeskapel en luisteren thuis aan de eettafel via kerkomroep naar het onderwerp. Dit zullen we nog zeker één of twee maal zo voortzetten maar in de loop van komend seizoen gaat hopelijk alles weer als vanouds in de gemeentezaal plaatsvinden. Op 25 september zal Hans van Spanning vertellen over bijzondere ins en outs rondom Prinsjesdag. Een bijpassende maaltijd wordt weer bereid door kok Victor Heemskerk.
U kunt zich tot en met maandag 20 september aanmelden bij Victor, 06-27406908 of thematafelen@vcomputers.org.
Vervolgens graag 6,50 pp overmaken op bankrekeningnr: NL 94 ABNA 08890 87385. Als u meedoet, dan haalt u op 25 september de maaltijd (hoofdgerecht en toetje) in de Bosbeskapel af tussen 16.30 en 17.30 uur. Om 18.30 start de presentatie via www.kerkomroep.nl.
Algemene informatie kunt u ontvangen van Lia Pronk, tel 06-20834069.

Dinsdag 28 september - Nieuws vanuit de cantorij
De cantorij gaat weer van start…. Wel op een andere manier dan dat u van ons gewend bent. We willen graag gaan zingen en hebben met elkaar gekeken hoe we dit vorm kunnen geven. In eerste instantie gaan we ons richten op de liederen die in de zondagsdienst gezongen worden. Dus op dinsdag oefenen we de liederen die de aankomende zondag in de liturgie staan. We zitten als cantorij ook gewoon in de kerkzaal, niet op een speciale plek. Er zullen steeds een aantal cantorijleden bij elkaar zitten. En wat nu zo leuk is… Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om mee te komen zingen! U hoeft zich niet van te voren op te geven, u zit er ook geen jaar aan vast, gewoon komen om lekker te zingen! We repeteren elke dinsdagavond van 20.15 - 21.30u in de kerkzaal.
Hartelijke groet, Anneke Ligthart en Gees Wagner

Woensdag 29 september - Beursplein: Weer open !
Woensdagmorgen verwelkomen we iedereen in de Bosbeskapel die wil bijpraten over de afgelopen periode. We houden ons aan de maatregelen - maar ook op 1,5 meter kun je meestal goed met elkaar praten. Vanaf 10.00 uur is de Bosbeskapel open en staan koffie en thee klaar. We sluiten af om 11.30 uur. Als het allemaal weer kan, gaan we eind september starten met presentaties en miniworkshops. Ook zijn nieuwe vrijwilligers welkom die ééns in de zoveel weken een keer gastheer/gastvrouw willen zijn en voor koffie en thee zorgen. En, laten we vooral om elkaar denken: sla een bezoek over wanneer je coronaklachten hebt en wees extra voorzichtig voor de ander en jezelf wanneer je (nog) niet gevaccineerd bent. Extra voorzichtig zijn kan bv. door vooraf een zelftest te doen. Hopelijk kunnen we elkaar ook op woensdagmorgen opnieuw gaan ontmoeten!
Hartelijk welkom namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Kerkvrijwilligers gezocht voor Woonzorgpark Loosduinen
In Woonzorgpark Loosduinen, vlakbij de Abdijkerk, is een groot tekort aan kerkvrijwilligers. De kerkdiensten/weeksluitingen zijn op zaterdagmiddag om 14.00 uur. Het is de bedoeling dat de kerkvrijwilligers één keer per drie of vier weken, afhankelijk van het aantal vrijwilligers, aan de beurt zijn om bewoners op te halen voor de dienst. Na afloop van de dienst helpt u mee met koffie of thee schenken. Daarna worden de bewoners weer naar hun kamer teruggebracht. Komt u ons vrijwilligers-team versterken, weet u dan van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Yvonne Schoonhoven, M: 06-1218 6084 | E: y.schoonhoven@saffiergroep.nl

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: c.broekema@casema.nl

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De oktober editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie oktober 2021 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de digitale versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. Martin Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Pastoraal werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Pastoraal werker de Wijkpredikant bij en zal de meeste pastorale contacten gaan onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken
Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629) en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op dinsdag (tijdelijk één dag per week).
Op andere dagen kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven