De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

20 mei 2018 - Nieuws en mededelingen uit de Wijk.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Van het Predikantenteam

Dinsdag 22 mei - Ds. Martin Koster afwezig vanwege verlof
Van dinsdag 22 mei t/m maandag 28 mei is ds. Martin Koster met verlof en neemt ds. Nico Riemersma voor hem waar. De gegevens van beide predikanten vindt u onderaan deze pagina.

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Casa Amalia, A home away from Home
Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat onder internationale studenten veel heimwee voorkomt. Studenten uit met name de Nederlandse Antillen, uit Afrikaanse en Aziatische landen lopen door een culture clash soms grote achterstanden op in hun studie en verdwijnen dan uit het zicht van hun opleiding.
Het Haags Studentenpastoraat, Haastu, wil zich vanaf januari 2018 inzetten voor deze studenten. In de huiskamer van de Nederlandse Stichting Initatives of Change op Amaliastraat 10 willen we hen op de zondagavonden een gevoel van thuis geven. Studentenpredikant Willem Jansen werkt in dit project namens Haastu, samen met de verschillende opleidingen, universiteiten en organisaties in Den Haag. Vind je het interessant om in contact te komen met internationale studenten? Heb je gelegenheid een zondagavond per maand als vrijwilliger op de Amaliastraat aanwezig te zijn? Neem dan contact op met Willem Jansen

Van de Wijkdiaconie

Zondag 20 mei - Bijzondere collecte voor Zij aan Zij
De wijkdiaconie van Zuidwest heeft besloten tot een bijzondere collecte voor Zij aan Zij. Dit is een instelling van het Leger des Heils, die een opvanghuis voor (zwangere) tienermoeders en hun jonge kinderen beheert. Deze jonge meiden en vrouwen vinden door tal van redenen geen welkom in de eigen (huiselijke) omgeving. Het opvanghuis in Voorburg heeft dringend behoefte aan steun voor het plegen van noodzakelijk onderhoud, het opnieuw inrichten van de keuken, aanschaf van bestek en meubilair, en het bieden van ontspanning aan deze jonge moeders, zodat ze ook wat positiefs beleven.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!
De diaconieën van Bosbeskapel, Abdijkerk en Shalomkerk

Zondag 20 mei - Herhaalde oproep chauffeurs autodienst
De autodienst haalt wekelijkse gemeenteleden met een beperking op om de kerkdienst bij te wonen. Deze service wordt zeer gewaardeerd. Echter, er is een tekort aan chauffeurs ontstaan. Wie is bereid om eenmaal in de vijf a zes weken twee a drie gemeenteleden naar de kerk te brengen.
U kunt contact opnemen met Kjell Wagner tel.06 24608858 of email: roald.kjell@gmail.com

Seniorenvakantieweek 2018
Deze zomer willen we met elkaar op vakantie van 21 juli t/m 28 juli naar het prachtige hotel Brinkzicht in Vledder, gelegen in het mooie Drenthe. Deze reis is voor mensen die niet meer (alleen) op vakantie kunnen of willen maar wel zelfredzaam zijn.
Na de kerkdienst van 4 maart in de Bosbeskapel, zijn er foto's te zien en kunt u informatie krijgen over deze vakantieweek en zijn er inschrijfformulieren beschikbaar.
Voor meer informatie: Gerard de Goeij en Gelske Benraadt - tel. 070-3259519.

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag Zuidwest. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider.
Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbankklanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben.
Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken.
De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij de Bokkefort in Loosduinen van 11.45 - 14.30. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open.
Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070 - 380 1667

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met Lizebeth Melse of per telefoon 070 - 318 1616 of 06 - 8399 9966.

Van de ZWO-commissie

Vooraankondiging Talentenveiling 2018
De ZWO vraagt u mee te denken voor een project voor de talentenveiling najaar 2018.
Weet u een mooi en/of inspirerend project? Laat het ons weten via: talentenveiling2018@vcomputers.org of via Marianne Heemskerk of Gerard de Goeij

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 20 mei - Actuele stand van de financiën van de kerk
De maand maart is om. De resultaten Kerkbalans over het eerste kwartaal is inmiddels verwerkt in de administratie. Het beeld is nog grillig.

Abdijkerk 2018 2017
januari 15.768 12.477
februari 26.698 31.942
maart 17.037 15.512
  59.503 59.931 -1%
Bosbeskapel    
januari 13.346 6.153
februari 22.210 24.631
maart 10.266 18.136
  45.822 48.920 -6%
Shalomkerk    
januari 6.131 5.367
februari 13.474 22.956
maart 9.016 9.228
  28.621 37.551 -24%
Totaal 133.946 146.402 -9%

Ik durf er nog geen conclusies uit te trekken. De komende maanden hou ik u uiteraard op de hoogte.
Bent u achter met betalen? Graag uw snelle en royale bijdrage.
Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 06 - 5377 5122.

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2017-2018

het nieuwe Activiteitenprogramma 2017-2018' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2017-2018 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2017-2018 gemaakt.

Opgave voor bezinningsactiviteiten en/of cursussen
Als u mee wilt doen met een bezinningsactiviteit en/of cursus, denk er even aan om u daarvoor op te geven bij de desbetreffende inleider.
Mocht u de Activiteitenkrant niet meer hebben, u kunt hem hier vinden.
Nico Riemersma

Zondag 20 mei - Zondag matinee Abdijkerk: muziek voor blokfluit en harp
Op zondagmiddag 20 mei om half vier kunt u een bijzondere combinatie van instrumenten beluisteren: twee blokfluiten en een harp, bespeeld door Yvonne Rietbergen, Ayumi Matsuda (blokfluit) en Henriëtte Wirth (barokharp). Zij vormen het ensemble De blauwe lijster, dat concerten en muzikale voorstellingen geeft rond een verhaal. De fluit wordt vaak geassocieerd met vogelzang en er zijn vele composities geschreven waarin het zingen van vogels geïmiteerd wordt. Vogels worden van oudsher vaak gezien als boodschappers, soms zelfs vanuit een andere wereld. Ze geven verhalen door, en dat is wat zij ook willen doen. Oude en nieuwe verhalen, verklankt en verteld.
De Abdijkerk is gelegen aan de Willem III straat 40, 252 BS Loosduinen.
Toegang gratis, collecte na afloop. Voor meer info zie: www.abdijkerk.info

Zondag 20 mei - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 20 mei - Herhaalde oproep om te komen helpen bij 'Samen aan Tafel'
Op alle vrijdagavonden uitgezonderd de maanden juli en augustus wordt er gekookt voor iedereen, die dat gezellig vindt.
Om 18:00 uur gaan de gasten aan tafel en de maaltijd is om ongeveer 19:30 uur afgelopen.
Onze gasten zijn enthousiast en genieten er zichtbaar van.
Het kookteam bestaat meestal tussen 6 en 8 gastvrouwen en gastheren. Om de zes weken is er een andere kookgroep aan de beurt. Sommige vrijwilligers moeten nu helaas stoppen. Heel blij zijn we dat er weer nieuwe kookgroepen gevormd zijn. Per 1 januari 2018 gaat de Jeugdkerk ook een nieuwe kookgroep vormen. Wilt u ons helpen of wilt u nog informatie over ons Samen aan Tafel project dan kunt u zich opgeven door te bellen of mailen of spreek me aan;
Aanmelden bij Adri van der Zwan tel. 070 - 4400017
Onze gasten zullen u dankbaar zijn!

Dinsdag 22 mei - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee….we horen het graag van u!
Eén maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom...zoekt u gezelligheid...kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt tel : 070-3259519, en Lydia Vos tel : 070-3254656

Woensdag 23 mei - Beursplein - Curaçao & Tibet
Woensdag 23 mei vertellen Huibert Oppedijk van Veen en Peter Soerel over Curaçao.
Een week later, op woensdag 30 mei, is er een vervolg over Tibet. Dan komt mw Tsering Jampa, directeur van Campaign for Tibet, vertellen over de situatie in Tibet en hoe het zover kon komen.
Beursplein: een plek van ontmoeten en delen, en waar nadrukkelijk gelegenheid is om met vragen te komen en met eigen aanbod.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Zaterdag 26 mei - Bazaar Morgensterkerk Den Haag
In de zomervakantie gaat een jeugdgroep van de GKv Morgensterkerk in Den Haag naar Indonesië om daar vrijwilligerswerk te doen in Living Waters Village
In dit kinderdorp wonen 570 weeskinderen. Zij wonen in het dorp, gaan daar naar school en leren Jezus liefde kennen. Het doel is dat deze jongeren uiteindelijk naar hun eigen dorp terugkeren om daar kerken te stichten en Jezus liefde kenbaar te maken.
Om de reis naar Indonesië te bekostigen, hebben we verschillende acties gedaan. De komende actie is de Bazaar. Deze vindt plaats op 26 mei van 10:00-16:00 in de Morgenster, Genemuidenstraat 212 in Den Haag.
Voor deze bazaar nodigen wij u van harte uit. U vindt er een rommelmarkt, vertier voor de kinderen, allerlei lekkers en andere activiteiten. Kortom, dit wilt u niet missen.
Direct doneren kan via Direct doneren.
Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via jeugd.morgenster@outlook.com

Zaterdag 9 juni - Haagse Lieddag
'Zingen van verlangen', onder die titel wordt op zaterdag 9 juni 2018 een Haagse lieddag gehouden in buurt- en kerkhuis de Bethel, Thomas Schwenckestraat 28, te Den Haag.
Op het programma staan bekende en vooral ook nieuwe liederen van Huub Oosterhuis en ook enkele van de Amsterdamse Dominicus en het Nieuw Liedfonds. De lieddag staat onder leiding van Jan Hulsbergen, dirigent van het Koor van de Haagse Dominicus.
Ieder die van zingen houdt is van harte welkom. Om 10.00 uur gaat de deur open. Van 10.30 - 16.00 uur worden de liederen met de verschillende stempartijen ingestudeerd en tezamen uitgevoerd.
Kosten: € 15,- , inclusief bladmuziek, koffie en thee, te voldoen bij de entree.
Aanmelden kan telefonisch via 070 - 382 47 05, via de website www.haagsedominicus.nl of via informatie@haagsedominicus.nl (o.v.v. Haagse lieddag en met vermelding van stempartij).

Maandag 11 t/m vrijdag 15 juni 2018 - De theologische zomerschool
Voor de tweede maal gaat in juni deze zomerschool van start, in de week van 11 t/m 15 juni 2018.
Wilt u meer weten over de bijbel met het oude en nieuwe testament? Of over de geschiedenis van de kerk met haar dogma's, spiritualiteit, gebruiken en culturele betrokkenheid? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? Waarin kunnen andere religies ons iets leren?

Tijdens de vierdaagse zomerschool komen verschillende onderwerpen op een inspirerende en verrassende manier aan de orde. De lessen worden gegeven door docenten van de 3 jarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden. Bij elk thema wordt lesmateriaal aangereikt en biedt een leestafel mogelijkheid voor verdere oriëntatie.

Iedere cursusdag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) is verdeeld in twee dagdelen van 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur.
Vooraf en tussendoor is er koffie of thee en (bij uw zelf meegebrachte lunch) iets lekkers.
De kosten voor deze week zijn € 60 pp.
De cursus wordt gegeven in de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, Den Haag-Scheveningen. De kerk is bereikbaar met tram lijn 9 (halte Nieuwe Duinweg), bus 21 (halte Nieuwe Parklaan) en bus 23 (halte Gentsestraat.
Interesse? Geeft u zich dan voor 1 juni op bij de secretaris Annemarie van Duijn, e-mail w.van.duyn1@kpnplanet.nl, tel. 070-4073566.
De ervaring van 2017 leert dat er veel belangstelling is, dus wacht niet te lang met uw opgave.

Proeven aan één van de twee talen van de Bijbel
Bijbels Hebreeuws voor beginners
Al meer dan veertig mensen hebben de afgelopen jaren meegedaan aan de cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners. Een interessante en leuke cursus over de taal van het Oude of Eerste Testament, een cursus die je op je eigen tempo kan doen. Je leert de beginselen van het Bijbels Hebreeuws en aan het eind van de cursus ben je al redelijk in staat om hardop te kunnen lezen. Ook bezit je dan een kleine woordenschat. De eerste uitdaging is om de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet te leren en een aantal één-lettergreepwoorden. Al lerende staan we tegelijk ook stil bij onderwerpen en thema's uit het Eerste of Oude Testament. Wie meedoen, kunnen zelf een geliefd vers of woord aanreiken wat we dan in het Hebreeuws gaan lezen.
In de loop van oktober start de cursus en vindt plaats tot in mei, eens in de veertien dagen in de Bosbeskapel. Wilt u meer weten of wilt u zichzelf opgeven? Geef dan tegelijk aan op welke dagdelen door de week u niet kunt. Begin oktober hoort ieder die zich op heeft gegeven welk dagdeel en tijdstip we bij elkaar komen, hopelijk een dagdeel waarop ieder kan komen.
Opgave graag voor dinsdag 3 oktober a.s. bij Martin Koster (070-406 58 71 m.koster@kpnplanet.nl )

Van de Cantorij
Zoals u wel gezien heeft zijn er geen mannen meer bij de Cantorij. Dat is heel jammer. Nu er uit andere kerken veel mensen in de Bosbeskapel komen hebben wij de hoop dat er weer mannen zijn, die het fijn vinden om met ons samen de erediensten zingend op te luisteren.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. U bent meer dan welkom om ons te komen versterken. Laat wat van u horen.
Inlichtingen bij Rini Willemsen, tel.: (070) - 368 1414 of bij Mary van Dongen, tel.: (070) - 325 0770.

'Samenklank'
De mei editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie mei 2018 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Na afloop van de kerkdienst
is er gelegenheid om beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

Predikanten:

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
tel. (070) - 406 5871
e-mail ds. Martin Koster

Telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.

Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
tel. (070) - 325 1599
e-mail ds. Nico Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
tel. (070) - 323 6376