De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

23 juli 2017 - “Nieuws en mededelingen uit de Wijk.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Van het Predikantenteam

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Van de wijkdiaconie

Zondag 23 juli - Gezocht "nieuwe chauffeurs voor de autodienst"
Wij zijn weer opzoek naar nieuwe chauffeurs voor de autodienst.
Het gaat om mensen ophalen en naar de kapel en weer naar huis brengen. De autodienst bestaat uit 4 groepen met 5 personen.
Wij komen nu 4 rijders tekort door opzeggingen. Wij zoeken mensen met liefst een 4-deurs auto. U hebt één maal per 5 weken dienst.
Aanmelden kan telefonisch: (070)-323 51 51 of per email bij Jan Oosterveen.
Bij voorbaat dank,
Jan Oosterveen

Geef mensen geloof in zichzelf

In Den Haag Zuidwest start in het a.s. najaar de Sociale Kruidenier (rijdende winkel) en wel in De Bokkefort (Loosduinen) en de Exoduskerk (Bouwlust/Vrederust).
Een fantastisch nieuw project van STEK en de wijkdiaconie Zuidwest!

Voedselbankklanten kiezen zelf hun boodschappen. Ook krijgen zij begeleidingsgesprekken met een vrijwilliger onder het motto "Geef mensen geloof in zichzelf". Zo worden klanten ondersteund om te werken aan hun toekomst. Voor begeleiding van klanten van deze winkel zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die dit willen oppakken.

Klik op onderstaande vacatures voor meer info:

- Begeleiders/coach motiverende gesprekvoering
- Gastheer/gastvrouw
- Helper in de winkel m/v
- Vrijwilliger voor de sociale media (Facebook, website)

Doe mee en meld je aan bij STEK per email bij Kees Buist (projectleider) of telefonisch 06 - 2040 1618
Meer informatie over de vacatures vindt u ook op de web-sites van STEK Den Haag en Den Haag Zuidwest

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 23 juli - Actie Kerkbalans
We zijn halverwege de actie Kerkbalans 2017. Ik ben blij u te kunnen berichten dat we bijna op het niveau van opbrengsten zitten van vorig jaar. We begonnen dit jaar met een achterstand van 15%. En deze is nu bijna helemaal weggewerkt. Dat stemt hoopvol voor de tweede helft van dit jaar. De maand juni kwam uiteindelijk op een € 2.600 hogere opbrengst dan vorig jaar. Geweldig toch dat alle drie locaties die stijging laten zien.

Toch blijf ik u maar vragen uw bijdragen te verhogen, vooral degenen die dat dit jaar nog niet hebben gedaan. Immers, zelfs als we de inkomsten op het niveau van vorig jaar weten te houden, zijn we nog niet bij een dekkende exploitatie. De begrote kosten over 2017 zijn nu eenmaal fors hoger dan de opbrengsten van 2016. En we willen allemaal heel graag dat we de drie locaties, met de predikanten, kosters, organisten en cantors, ook voor de lange termijn weten te behouden.

Ik herhaal daarom maar weer: als ieder meelevend lid zijn bijdrage met gemiddeld € 10 per maand zou kunnen en willen verhogen, we wellicht 2017 zonder verlies zouden kunnen afsluiten. Ik hoop op uw enthousiasme en medewerking. Er zijn forse verschillen tussen de bijdragen van individuele leden. Natuurlijk is de draagkracht ook heel divers. Toch wil ik u vragen of uw persoonlijke eigen bijdrage wel is afgestemd op hetgeen we met elkaar nodig hebben en uw mogelijkheden. We krijgen er nog steeds enorm veel voor terug met elkaar.

Abdijkerk 2017 2016
Eerste kwartaal 59.931 65.517
April 10.994 11.780
Mei 12.487 8.945
Juni 20.511 19.270
1e halfjaar 103.923 105.512 -2%
     
Bosbeskapel    
Eerste kwartaal 48.920 51.940
April 12.599 11.552
Mei 12.562 10.877
Juni 13.157 12.098
1e halfjaar 87.238 86.467 1%
     
Shalomkerk    
Eerste kwartaal 37.551 40.140
April 6.169 4.852
Mei 5.968 5.627
Juni 9.263 8.963
1e halfjaar 58.951 59.582 -1%
     
Totaal 250.112 251.561 -1%

Inmiddels is de jaarrekening over 2016 beschikbaar.
U kunt hem vinden op http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/jaarrekeningen-pgg.html
We zijn al bezig om data te prikken om u bij te komen praten.

Uw dankbare penningmeester, Hans Bergwerff tel 06 5377 5122

Mededelingen

Zondag 23 juli - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 16 juli tm 20 augustus - Vakantie kinderdienst en crèche
Van 16 juli tot en met 20 augustus is er geen kinderdienst en geen crèche

Zaterdag 22 juli - Vakantie ds. M. Koster
Ds. Martin Koster is met vakantie van 22 juli t/m 13 augustus. Ds. Nico Riemersma neemt voor hem waar.

-->

Zondag 17 september 2017 - Startzondag
't Duurt nog even maar we willen graag al ruim voor de zomer met de voorbereiding starten. De taakgroep Vorming & Bezinning reikt ons aan om activiteiten te doen die te maken hebben met het kloosterleven. Leuk om daar over na te denken. Een breed thema dat we op allerlei manieren uit zouden kunnen werken voor de zondagochtend en misschien ook voor de zaterdag. In een soort keuzekerkdienst-opzet zouden we aan het begin van de zondagochtend eerst allerlei activiteiten kunnen doen om daarna de ochtend af te sluiten met een kerkdienst waarin alles en iedereen samenkomt.
Wie zou er mee willen werken aan de voorbereiding?
Graag per mail opgeven bij Gees Wagner tel. (070) 404 3920 of bij ds. Martin Koster tel. (070) 406 5871

Bijzondere uitgave 2e mogelijkheid om te bestellen via inschrijflijst
Oud-predikant, oud-docent TVG en gemeentelid ds. Henk van den Brink schreef voor gemeenteleden en oud-cursisten van de cursus Theologie Voor Gemeenteleden een klein boek. Daarmee komt hij tegemoet aan de vraag van veel oud cursisten om nog eens op te schrijven waar het in het geloof om gaat en wat hij de cursisten heeft willen leren.
Het boek kent inmiddels een eerste druk en kost via inschrijven € 8,50.>br> Op één van de statafels in de hal ligt vanaf zondag 21 mei opnieuw een aantal weken een inschrijflijst. Inschrijven kan ook via collega ds. Martin Koster tel. (070) 406 5871

Oproep: 'Liturgiebladen vouwen en nieten'
Sinds ruim twee jaar worden de liturgiebladen op donderdag in de middag gevouwen en geniet door twee vrijwilligers. Wij zoeken nu vrijwilligers die bij toerbeurt deze werkzaamheden (plm. 1 uur per week) over willen nemen. Dit werk kan ook op vrijdagnamiddag gedaan worden omdat de Bosbeskapel dan altijd open is.
Meer informatie bij Janny Mulder en Renée Pleijsier - tel. 070-3238908.

Muziekgroepje
Ik zou het leuk vinden jaren 60'- 70' muziek te spelen met mensen uit de Bosbeskapel.
Zijn er mensen die elektrische gitaar of basgitaar spelen of gespeeld hebben, dan ben ik op zoek naar u. U kunt eventueel een instrument van mij in bruikleen krijgen. Een drummer (ik zelf) en toetsenist Jan Vos vormen al een begin. Ik hoop dat u mee wilt doen.
Meer info per mail bij Joop Andeweg tel. 3255872 of 06-13193244
Joop Andeweg

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070 - 380 1667

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met Lizebeth Melse of per telefoon 070 - 318 1616 of 06 - 8399 9966.

STEK zoekt Vrijwilligers
Vanwege het vertrek van twee vrijwilligers zoekt Diaconaal opbouwwerk Kerken Den Haag Zuidwest (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Leyenburg, Loosduinen)

Vrijwilligers voor het sociaal spreekuur

Meer informatie kunt u hier lezen.

Oproep: Wandelen met Fred Lantermans
Wie wil er wandelen met Fred? Dat is 1 keer per 8 weken een uurtje. Of iets langer mag ook.
Er wordt volgens een rooster gewandeld. In overleg met Fred kunt u in die week een uurtje met hem wandelen.
Er wordt niet gewandeld in de maanden juli en aug en de laatste 2 weken van het jaar.
Als u wilt meedoen, kunt u zich bij Jan Oosterveen aanmelden.

Oproep Swaenehove
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij de kerkdiensten in de verzorgingshuizen Swaenehove en Swaenesteyn. De ene week om 16.15 in Swaenehove (Heilloostraat) en de andere week om 14.15 in Swaenesteyn (Nieuwendamlaan).
U kunt zich aanmelden bij Nel van Dorp, Geestelijke verzorging Swaenehove. Tel (070) 3805756
Alvast hartelijk dank.

Autodienst Bosbeskapel
De Autodienst Bosbeskapel is dringend op zoek naar een chauffeur om een ontstane open plaats op te vullen. Iedere zondag worden mensen met een mobiliteitsbeperking naar de Bosbeskapel gebracht om de eredienst bij te wonen. De chauffeurs rijden per tourbeurt ongeveer 1x per 4 weken.
Meer informatie over de Autodienst bij de coördinator, Jan Oosterveen, tel. (070) - 323 5151.

Oproep: Vrijwilligers voor de Kerkdiensten in Houthaghe
Voor de diensten op zondagmorgen in zorgcentrum Houthaghe is dringend behoefte aan vrijwilligers voor kosterswerkzaamheden. De huidige bezetting doet dit al heel veel jaren en zou graag taken overdragen aan opvolgers.
Ook voor administratieve en organisatorische werkzaamheden rondom deze diensten is behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw Toet, tel. (070) - 397 7389.

Van de Cantorij
Zoals u wel gezien heeft zijn er geen mannen meer bij de Cantorij. Dat is heel jammer. Nu er uit andere kerken veel mensen in de Bosbeskapel komen hebben wij de hoop dat er weer mannen zijn, die het fijn vinden om met ons samen de erediensten zingend op te luisteren.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. U bent meer dan welkom om ons te komen versterken. Laat wat van u horen.
Inlichtingen bij Rini Willemsen, tel.: (070) - 368 1414 of bij Mary van Dongen, tel.: (070) - 325 0770.

Collectebonnen Bosbeskapel
De voorraad collectebonnen van de Bosbeskapel is op. Per 1 juli wordt de bijbehorende rekening dan ook opgeheven. Voortaan kunt u collectebonnen bestellen bij de Centrale Diaconie (Stek).
Maak een bedrag in hele euro's over naar bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden. U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag. De bonnen hebben per stuk een waarde van € 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

'Samenklank'
De juli/augustus editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie juli/augustus 2017 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Na afloop van de kerkdienst
is er gelegenheid om beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

Predikanten:

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
tel. (070) - 406 5871
e-mail ds. Martin Koster

Telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.

Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
tel. (070) - 325 1599
e-mail ds. Nico Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
tel. (070) - 323 6376