De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

23 februari 2020 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Kerkenraad

Naar boven

Van het Predikantenteam

Moment van verstilling
Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er iets meer ruimte kan zijn voor een verstilde overgang van de drukte van alledag naar de sfeer van de kerkdienst van zingen, bidden en luisteren. Op 3 november en 15 december hebben we zo'n moment van verstilling uitgeprobeerd en de reacties waren positief. Vanaf zondag 5 januari willen we dit wekelijks met elkaar beleven: na het welkom van de ouderling van dienst kondigt de ouderling een moment van verstilling aan, geleid door orgelmuziek. Na zo'n twee minuten verstillend orgelspel maken we de overgang naar de aanvang van de dienst: de organist rond de verstilling af, het valt even 'echt' stil waarna de organist zoals anders het voorspel inzet van het aanvangslied, we allen gaan staan, licht wordt aangedragen en we ons aanvangslied zingen. Graag horen de leden van de liturgiecommissie in de loop van januari hoe u dit ervaart om te bezien of we er op die manier mee door kunnen gaan.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen. De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat via een email bericht melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Vespers in de veertigdagentijd
Evenals in voorgaande jaren zijn er in de Veertigdagentijd vespers in de Bosbeskapel. De vespers hebben een vast stramien. We lezen met elkaar een deel van Psalm 116, een Hallelpsalm. Dat zijn de psalmen die Jezus gezongen heeft bij het laatste avondmaal. We zingen vaste liederen, we volgen de kruiswegstaties van Aad de Haas, waarbij we een tekst uit Matteüs lezen en de tijd nemen om erover te mediteren, we bidden met elkaar en we luisteren naar muziek.
De vespers zijn er elke woensdagavond vanaf 19 uur en ze duren ongeveer een halfuur. De eerste vesper is op 26 februari, de laatste op 1 april. Voorafgaand aan de vesper kan een lichtje aangestoken worden op de avondmaalstafel. Na afloop kunt u een kleine bijdrage geven ter bestrijding van de onkosten. De eerste vesper staan we stil bij het verraad van Judas. Gerard de Goeij verzorgt de muzikale bijdrage.

Zondag 23 februari - Zangdienst Abdijkerk
Op zondag 23 februari is er weer een zangdienst in de Abdijkerk. Aanvang 15.30 uur. We zingen allerlei liederen die door u (van tevoren) zijn aangevraagd. Dus geef door welk lied u nu nog eens wilt zingen, uit welk liedboek dan ook!
Onze organist Gijsbert Kok zal ons begeleiden op orgel en piano en ook wat vertellen over de liederen die we zingen. Gaarne uw verzoeknummers, liefst via de mail: m.c.aten@hotmail.com of via een briefje in het postvak "predikant" in de Abdijkerk. Tot dan!
Michiel Aten

Woensdag 26 februari - Oecumenische viering
Op woensdag 26 februari is er een oecumenische viering om 19.00 uur in de Maria van Eik en Duinen aan de Loosduinse Hoofdstraat. We starten dan als protestanten en katholieken met elkaar de 40 dagentijd.
U bent van harte welkom om aanwezig te zijn in deze viering waarin de mogelijkheid wordt geboden een askruisje te ontvangen.
Michiel Aten

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 23 februari - 1e collecte: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
Hulp voor mensen zonder papieren. Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Samen maken we dit werk mogelijk.

Zondag 23 februari - Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Zondag 23 februari - KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Zondag 1 maart - Informatie 8-daagse Seniorenvakantie in Putten
We gaan dit jaar van 1 t/m 8 augustus naar het mooie hotel "Hof van Putten" en er staan weer diverse leuke excursies op het programma.
Deze reis is voor iedereen die niet meer alleen op vakantie kan of wil, maar wel zelfredzaam is. Er zijn al heel wat aanmeldingen binnen en er zijn nog maar enkele plaatsen vrij!! Op zondag 1 maart zal er tijdens het koffiedrinken een fotoreportage worden getoond over deze vakantie. Ook is er dan gelegenheid om vragen te stellen en een informatie/inschrijfformulier mee te nemen.
Gerard, Coby, Marianne en Gelske - tel. 070-3259519

Gasthuishoudens gezocht in regio Rotterdam-Den Haag
Als vluchtelingen toestemming krijgen om zich definitief in Nederland te vestigen, duurt het vaak maanden voordat woonruimte gevonden is. Tot die tijd verblijven deze statushouders in het asielzoekerscentrum. Daardoor stagneert hun inburgering omdat zij nauwelijks in contact komen met het dagelijkse leven in Nederland. Takecarebnb heeft hier een oplossing voor ontwikkeld. Deze stichting brengt statushouders in contact met Nederlanders die bereid zijn om gedurende maximaal drie maanden hen bij hun te laten logeren. Het blijkt een enorme positieve invloed te hebben op het inburgeringsproces van de statushouders en de kijk die Nederlanders hebben op deze bijzondere groep nieuwkomers. Uiteraard wordt de plaatsing op een logeeradres zorgvuldig met beide partijen voorbereid. Er is bovendien altijd hulp en advies beschikbaar via Takecarebnb. Mocht u belangstelling hebben voor dit sympathieke initiatief dan kunt u contact opnemen met Annemeijn Benkirane via annemeijn@takecarebnb.org. Uiteraard kunt u deze oproep ook onder de aandacht brengen van mensen in uw omgeving die mogelijk interesse hebben om deel te nemen aan dit initiatief.
Wilt u meer informatie kijk dan op hun website www.takecarebnb.org
Diaconie Bosbeskapel.

Naar boven

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de ZWO

Zondag 1 maart - Wereldwinkel - wat je Fair haalt is lekker!
Op iedere eerste zondag van de maand is er in de Bosbeskapel na de dienst een verkoop van producten van de wereldwinkel.
Ook vandaag staat de tafel van de wereldwinkel zoals gewoonlijk in de ontmoetingsruimte, weer voor u klaar.
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij.
En denkt u ook eens aan de bak onder de trap voor KIES! De Sociale Supermarkt, er zijn bij de wereldwinkel veel producten te koop waar behoefte aan is!
U bent van harte welkom!

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Zondag 23 februari - Actie Kerkbalans 2020. "GEEF VOOR JE KERK"
De komende weken staat de Kerkbalans brievenbus in de hal van de Bosbeskapel gereed. Graag de envelop hierin stoppen, dat spaart portokosten. Het resultaat van de actie zullen we ook aan u kenbaar maken.
We vertrouwen op een mooi resultaat.
Met vriendelijke groet,
Marga van Arendonk-Ardon en Koos Smitt.

Zondag 23 februari - Actuele stand van de financiën van de kerk
De eerste voorlopige resultaten over 2019 van de actie Kerkbalans zijn binnen, onderstaand de eerste ruwe cijfers. Per saldo zet de afname van onze belangrijkste stroom aan inkomen door.

Abdijkerk 2019 2018
1e kwartaal      59.599        59.953
2e kwartaal      35.595        39.156
3e kwartaal      36.891        31.336
4e kwartaal      30.078        38.906
     
totaal    162.163      169.351 -4%
     
Bosbeskapel    
1e kwartaal 42.718 45.842
2e kwartaal 27.265 32.159
3e kwartaal 30.124 25.871
4e kwartaal 26.022 34.077
     
totaal 126.129 137.949 -9%
     
Shalomkerk    
1e kwartaal 33.149 28.620
2e kwartaal 17.467 24.040
3e kwartaal 13.705 13.722
4e kwartaal 15.725 18.665
     
totaal 80.046 85.047 -6%
Totaal 368.338 392.347 -6%

In onze lange termijn prognoses weten we dat we richting 2025 naar een sluitende begroting en resultatenrekening moeten komen voor onze drie kerken samen. De eerste ideeën over het netto resultaat van de wijk is daarin dus van even grote betekenis. In de eerste ruwe uitdraai van de administratie zien we het beeld nog steeds bevestigd: de drie kerken samen hadden over 2018 een tekort van ruim € 120.000. Over 2019 komt het eerste ruwe totaal ongeveer weer daarop uit. Dat betekent dat we per saldo ondanks de dalende opbrengsten het tekort niet verder zien oplopen. Komende kwartaal hopen we op meer definitieve cijfers. Daarna komen we zeker met een uitgebreide toelichting naar u toe.
Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

Verhuur van zalen in het weekend
Hanneke Hiemstra houdt zich bezig met de incidentele verhuur in het weekend.
Hebt u iets te vieren, u kunt een zaal en de bediening aan de bar met haar regelen. Hanneke is telefonisch bereikbaar op 070-3235851
Koos Smitt

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Jaarlijkse vrijwilligersavond
Op de laatste vergadering van de locatiecommissie is voorgesteld om de vrijwilligersavond eens in een ander seizoen te houden zodat we eventueel ook gebruik kunnen maken van de tuin achter de Bosbeskapel. We denken er zodoende aan om op maandag 15 juni vanaf 17.00 uur de jaarlijkse vrijwilligersavond te houden, met hapjes en (bij goed weer) barbecue. Houdt u deze datum alvast vrij.
We horen graag van u wanneer u hier opmerkingen over heeft.
Marga van Arendonk-Ardon (voorzitter locatiecommissie) | M: 06-5428 0786

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2019-2020

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2019-2020' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2019-2020 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2019-2020 gemaakt.

Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 23 februari - Wensactie voor Kies! Sociale Supermarkt
In de wensactie vragen wij u de klanten van Kies! een hart onder de riem te steken door een wens van hen te vervullen. Meer informatie in Samenklank februari.
De vervulde wensen voor de wensactie kunt u op zondag 8 maart inleveren in de Bosbeskapel. Indien mogelijk graag met brief, zodat wij goed weten voor welke klant de wens is. Als u op 8 maart niet aanwezig zult zijn, kunt u op 1 maart al de door u vervulde wens in de daarvoor bestemde doos onder de trap achterlaten. Ook kunt u nog steeds een financiële bijdrage doen op NL33 INGB 0000 4799 64 t.n.v. Penningmeester Abdijkerk o.v.v. wensactie Kies.

Zondag 23 februari - Kijkt u ook even in de glazen vitrine in de hal van de Bosbeskapel
Alle soorten ansichtkaarten en andere hebbedingen staan mooi uitgestald in de vitrine. De Crea mensen hebben hun best gedaan om voor de Kerst heel veel kaarten te maken. Nu zoeken we mensen die deze kaarten graag willen kopen. Het zou toch aardig zijn als u iemand zo'n mooie kaart kan sturen en daarmee kan verrassen. Doet u mee?
De meeste dinsdagen van 10 tot 12 uur is de Creagroep in de jeugdruimte van de Bosbeskapel aanwezig, dan kunt u een kijkje nemen en of e.v. afrekenen. Alle opbrengsten zijn namelijk voor de Bosbeskapel. De oudste inspirator van onze Crea is natuurlijk Hansje Vergers, maar er komen steeds meer enthousiaste mensen bij. Deze zondag zit ik bij de vitrine om u wegwijs te maken.
Adri van der Zwan

Maandag 24 februari - Films die je raken: Das Schweigende Klassenzimmer
Het is 1956. Een Oost-Duitse examenklas besluit 2 minuten stilte in acht te nemen uit solidariteit met de Hongaarse opstandelingen. Gebaseerd op een historische gebeurtenis. De film staat in de top 30 van beste films van 2019.
Datum en aanvang: Maandag 24 februari in de Bosbeskapel. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Na de filmvoorstelling is er gelegenheid om onder het genot van een drankje (niet bij de prijs inbegrepen) over de film na te praten.
Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, E: jenneke.reitsma@kpn.nl | T: 070-325 8563.

Dinsdag 25 februari - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee….we horen het graag van u!
Eén maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom...zoekt u gezelligheid...kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt T: 070-325 9519 en Lydia Vos T: 070-325 4656

Woensdag 26 februari - Beursplein - Boomblad of bloemblad maken & Chassidische legenden verbeeld door H.N. Werkman
Woensdag 26 februari verzorgt Ans Willemse de miniworkshop Boom- of bloemblad maken van klei.
Een week later, woensdag 4 maart, geeft Trijnie van Spanning een inkijk in het werk van H.N. Werkman wat betreft zijn verbeelding van een aantal chassidische legenden.
Beursplein: elke woensdag van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5. Ieder is welkom. Ontmoeten staat centraal en ook luisteren naar vragen en als het kan inspringen op een vraag met hulp of ander aanbod. De vrijwilligers helpen daarbij. Het thema start om half elf en duurt tot uiterlijk half twaalf.
Onze predikant Martin Koster is meestal aanwezig, en zo goed als altijd tussen tien en kwart voor elf. Er is de mogelijkheid om hem daar te spreken, onder vier ogen, in de huiskamer of er kan een nadere afspraak met hem gemaakt worden.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Vrijdag 28 februari - Samen aan Tafel
Aan het einde van de week, op vrijdagavond is er 'Samen aan Tafel, de Gezamenlijke maaltijd voor de wijkbewoners'.
Meer informatie over Samen aan tafel vindt u hier.

Zaterdag 29 februari - Gezellige Voorjaarssnuffelmarkt
Op zaterdag 29 februari wordt er van 10.00 tot 15.00 uur een Voorjaarssnuffelmarkt georganiseerd in de Abdijkerk. Er zijn huishoudelijke artikelen, kunst en curiosa, boeken (kiloverkoop), beeld en geluid, puzzels, speelgoed, crea, sieraden en kleding. Natuurlijk is er ook de hele dag koffie, thee en limonade verkrijgbaar en rond het middaguur wat lekkers.
U bent aanstaande zaterdag vanaf 10.00 uur van harte welkom in de Abdijkerk.

Maandag 30 maart - Bijeenkomsten over Marc Chagall
Op maandag 30 maart zijn belangstellenden welkom bij Huibi van der Zwan - van Willigen, Scheveningselaan 147, om samen naar enkele geprojecteerde werken van Marc Chagall te kijken en daar met elkaar verder over te praten. Ondergetekende zal ook enige achtergrondinformatie geven over Chagall en over de getoonde werken. Graag van tevoren aan ondergetekende laten weten als u van plan bent om te komen.
Ieder hartelijke welkom!
Martin Koster | T: 070-406 5871 | E: m.koster@kpnplanet.nl

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Dringende Oproep Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand worden na de dienst producten uit de derde wereld verkocht.
Doordat enkele medewerkers van de verkoopgroep helaas moesten opzeggen, ben ik dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is leuk om te doen en omdat je maar één keer in de 2 à 3 maanden aan de beurt bent, kost het niet veel tijd.
Voor meer informatie: Elly de Goeij, M: 06-4461 0559 | E: ellydegoeijboer@gmail.com of kom even langs bij de tafel van de wereldwinkel!

Samen koken om de zes weken op vrijdagavond
Elke vrijdagavond wordt er een maaltijd bereid voor gemiddeld 30-35 gasten die het fijn en gezellig vinden om met elkaar te eten. Er zijn 6 kookgroepen die om de zes weken de maaltijd met elkaar bereiden.
In enkele kookgroepen zouden we versterking kunnen gebruiken.
Houdt u van koken en wilt u ons helpen de gasten te verrassen met een lekkere maaltijd, dan kunt u zich opgeven bij Adri van der Zwan T: 070-440 0017 | E: a3anazwan@ziggo.nl

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: c.broekema@casema.nl

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De februari editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie februari 2020 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. M. Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


ds. David Schiethart


ds. David Schiethart is predikant met name voor de wijklocatie Shalomkerk, behorende
tot de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage, en verleent op dinsdag en woensdag mede pastorale zorg op de Bosbeslocatie.

M: 06-5358 7129
E: schiethart@planet.nl

ds. David Schiethart is telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven