De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

20 oktober 2019 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Kerkenraad

Naar boven

Van het Predikantenteam

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Zondag 20 oktober - Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat via een email bericht melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 20 oktober - Tweede collecte: Haastu
Haastu, het Haags studentenpastoraat met als pastor Willem Jansen, zet zich in Den Haag onder andere met het project 'Home away from home' in voor de internationale studenten in Den Haag. Bij het Institute of Social Studies, bij de Haagse Hogeschool en de Haagse vestiging van Universiteit Leiden studeren in totaal zo'n 5000 internationale studenten, die zich vaak verloren voelen in Den Haag, ook op het gebied van religie. Het komt regelmatig voor dat studenten bij hun opleiding buiten beeld raken door depressie.
Activiteiten zijn bijvoorbeeld een tweewekelijkse maaltijd dichtbij het gebouw van ISS, waar de studenten ook Nederlanders kunnen ontmoeten en voor of na de maaltijd bijeenkomsten bijwonen met thema's als cultuurschok, depressie en heimwee, en cursussen op het gebied van meditatie, stiltetraining of yoga.
Ook vindt jaarlijks de Inter-faith-conferentie plaats op het ISS, waar bijvoorbeeld dialoogtafels en lezingen door gastsprekers op het gebied van religie en spiritualiteit georganiseerd worden.

Zondag 20 oktober - Vooraankondiging collecte voor 27 oktober 2019
Volgende week wil de diaconie haar collecte besteden aan 'Lichtdelen'.
'Lichtdelen' is de pioniersplek van de gemeente Den Haag Zuidwest. Samen mét en voor mensen uit de buurt willen zij ruimte bieden om het christelijk geloof en de kerk te (her)ontdekken. Dit doen zij door actief te zoeken naar manieren om het evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen.
De pioniersgemeenschap bestaat nu ruim één jaar en kent verschillende projecten en activiteiten voor jong en oud. Het hart van Lichtdelen ligt bij Kliederkerk; een viering waar geloofsverhalen worden ontdekt, samen wordt gegeten en creatief wordt gevierd.
Met uw steun kan Lichtdelen haar werkzaamheden voortzetten en ontdekken meer mensen uit eigen stad de waarde van geloven en kerk.
Pionier Louise den Hoed vertelt op deze zondag graag meer over het missionaire werk in de stad en hoe zij dit ervaart.
Collecte van harte aanbevolen.

Zondag 20 oktober - Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Zondag 20 oktober - KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Naar boven

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070-380 1667

Gezocht: vrijwillige spreekuurmedewerkers voor het Wereldhuis!
Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek en een advies- en informatiecentrum voor ongedocumenteerden (migranten zonder geldige verblijfsvergunning) in Den Haag. Het werk wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers.

Wilt u helpen?
Een vrijwillige spreekuurmedewerker geeft ongedocumenteerde bezoekers advies en begeleiding bij hun hulpvraag en informeert hen over hun sociale rechten. Bij voorkeur zoeken we iemand met een sociaal-maatschappelijke of juridische beroeps- of studieachtergrond op minimaal MBO4/HBO niveau en affiniteit met de doelgroep. Het spreekuur is geopend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.30 uur. We zoeken een vrijwilliger voor één of beide dagen tussen vermelde tijdstippen (in overleg zijn evt. kortere werktijden mogelijk).
Interesse?
Neem contact op met Lizebeth Melse, E: lmelse@stekdenhaag.nl | T: 070-318 1616 | M: 06-8399 9966.

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met:
Lizebeth Melse, E: lmelse@stekdenhaag.nl | T: 070-318 1616 | M: 06-8399 9966.

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 20 oktober - Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Zondag 20 oktober - Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Zondag 20 oktober - Actuele stand van de financiën van de kerk
Vorige maand kwam de achterstand in onze inkomsten uit de actie Kerkbalans uit op 7%. Maar kennelijk zijn er zelfs voor de maand juni nog wat correctieboekingen nagekomen. Al met al is het beeld na 7 maanden weer heel wat optimistischer. We klimmen over de hele linie weer flink uit het dal. Vol goede moed het tweede half jaar in.

Abdijkerk 2019 2018
1e kwartaal      59.599        59.953
2e kwartaal      35.595        39.156
juli      14.654        10.681
     
totaal    109.848      109.790 0%
     
Bosbeskapel    
1e kwartaal 42.718 45.842
2e kwartaal 27.265 32.159
juli 10.231 7.629
     
totaal 80.214 85.630 -6%
     
Shalomkerk    
1e kwartaal 33.149 28.620
2e kwartaal 17.467 24.040
juli 4.798 3.888
     
totaal 55.414 56.548 -2%
Totaal 245.476 251.968   -3%

Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

Zondag 20 oktober - Verhuur van zalen in het weekend
Hanneke Hiemstra houdt zich bezig met de incidentele verhuur in het weekend.
Hebt u iets te vieren, u kunt een zaal en de bediening aan de bar met haar regelen. Hanneke is telefonisch bereikbaar op 070-3235851
Koos Smitt

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Zondag 20 oktober - Foto's van het afscheid van ds. Nico Riemersma
Op zondagmorgen 1 september nam ds Nico Riemersma vanwege zijn besluit om vervroegd met emeritaat te gaan, afscheid van de Wijkgemeente Den Haag-Zuidwest en in het bijzonder van de Bosbeskapelgemeenschap.
Aansluitend aan deze kerkdienst was er een receptie waar we Nico met elkaar in het zonnetje gezet hebben en waarop ieder de gelegenheid kreeg om Nico en zijn vrouw Mirjam de hand te schudden.
De fotoreportage van Ger Broekema kunt u hier vinden.
Namens de locatiecommissie, Marga van Arendonk

Zondag 20 oktober - Koffiegelden
In het 1e halfjaar 2019 heeft u met elkaar € 154,-- in de koffiebussen gedaan voor de zondagmorgen-koffie.
Daarvoor hartelijk dank!
Koos Smitt.

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2019-2020

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2019-2020' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2019-2020 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2019-2020 gemaakt.

Zondag 20 oktober - Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Zondag 20 oktober - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Maandag 21 oktober - Films die je raken: Driving Miss Daisy
De Joodse weduwe Daisy en haar donkere chauffeur zijn tegenpolen. Door hun vele autoritten komen beiden steeds meer tot elkaar. Duur:100 minuten
Datum en aanvang: Maandag 21 oktober in de Bosbeskapel. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Na de filmvoorstelling is er gelegenheid om onder het genot van een drankje (niet bij de prijs inbegrepen) over de film na te praten.
Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, E: jenneke.reitsma@kpn.nl | T: 070-325 8563.

Dinsdag 22 oktober - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee….we horen het graag van u!
Eén maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom...zoekt u gezelligheid...kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt T: 070-325 9519 en Lydia Vos T: 070-325 4656

Woensdag 23 oktober - Beursplein - Dirk Bouts' Laatste Avondmaal & Kledingknopen
Op woensdag 23 oktober zullen Huibert Oppedijk van Veen en André Stek een diapresentatie geven over het Laatste Avondmaal in de kunst. Eerst zijn er beelden en uitleg over het beroemde fresco van Leonardo da Vinci en vervolgens meerdere afbeeldingen in de kunst van dit gebeuren, uitmondend in beelden van en uitleg over het beroemde meerluik van Dirk Bouts dat hangt in de Pieterskerk te Leuven.
Een week later, woensdag 30 oktober, vertelt Trijnie van Spanning ons alles over de wondere wereld van kledingknopen.

Beursplein: elke woensdag van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5. Ieder is welkom. Ontmoeten staat centraal en ook luisteren naar vragen en als het kan inspringen op een vraag met hulp of ander aanbod. De vrijwilligers helpen daarbij. Het thema start om half elf en duurt tot uiterlijk half twaalf.
Onze predikant Martin Koster is meestal aanwezig, en zo goed als altijd tussen tien en kwart voor elf. Er is de mogelijkheid om hem daar te spreken, onder vier ogen, in de huiskamer of er kan een nadere afspraak met hem gemaakt worden.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Vrijdag 25 oktober - Samen aan Tafel
Aan het einde van de week, op vrijdagavond is er 'Samen aan Tafel, de Gezamenlijke maaltijd voor de wijkbewoners'.
Meer informatie over Samen aan tafel vindt u hier.

Dinsdag 12 november - Gelegenheidskoor Kerstnacht
Al lijkt Kerst nog ver weg, op dinsdagavond 12 november starten we met het inoefenen van liederen voor de Kerstnachtdienst.
Graag willen we gemeenteleden uitnodigen om met ons mee te komen zingen. Het zou leuk zijn als we Kerstnacht 2019 kunnen zingen met een vierstemmig koor...
Iedereen is welkom op onze repetities, we repeteren van 8 tot half 10.
Anneke Ligthart en Gees Wagner

Zaterdag 16 november - ThemaTafelen Geloven in een betere wereld
Christenen zetten zich op allerlei wijzen in voor een betere wereld. De één richt zich vooral op persoonlijke keuzes, als consument, als burger, als spaarder of als kiezer, keuzes die vaak te maken hebben met bekend terrein. Je voelt je direct, hier en nu, betrokken. Anderen werken aan een betere wereld via organisaties, zoals Kerk in Actie, Stek, een christelijke partij of Oikos. De resultaten van zulke betrokkenheid zijn minder direct en vaak op groter afstand dan 'om de hoek', oftewel 'daar en straks'. Komende ThemaTafelen zal David Renkema vertellen over wat hij noemt het spanningsveld tussen 'hier en nu' en 'daar en straks'. Als directeur van het onlangs opgeheven Oikos schreef hij er een boek over: Geloven in een betere wereld.
Onze ThemaTafel kok Victor Heemskerk zal weer een bijpassend menu verzorgen.
Vanaf 17.00 uur is er binnenloop in de Bosbeskapel, om half zes begint de presentatie en rond zes uur start de maaltijd. We vragen weer 10,- pp en 5,- voor kinderen en tieners. Aanmelden kan via de inschrijflijst in de Bosbeskapel Bosbeskapel die daar vanaf 13 januari zal liggen, en ieder kan zich ook aanmelden bij Victor Heemskerk, per e-mail of telefoon 06-27406908.
Dit uiterlijk tot dinsdagavond 12 november. Voor vragen of nadere informatie over ThemaTafelen kunt u terecht bij contactpersoon Lia Pronk, tel 06-20834069.
Ieder heel hartelijk welkom om het ThemaTafelen mee te maken!

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Zondag 20 oktober - Dringende Oproep Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand worden na de dienst producten uit de derde wereld verkocht.
Doordat enkele medewerkers van de verkoopgroep helaas moesten opzeggen, ben ik dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is leuk om te doen en omdat je maar één keer in de 2 à 3 maanden aan de beurt bent, kost het niet veel tijd.
Voor meer informatie: Elly de Goeij, M: 06-4461 0559 | E: ellydegoeijboer@gmail.com of kom even langs bij de tafel van de wereldwinkel!

Zondag 20 oktober - Samen koken om de zes weken op vrijdagavond
Elke vrijdagavond wordt er een maaltijd bereid voor gemiddeld 30-35 gasten die het fijn en gezellig vinden om met elkaar te eten. Er zijn 6 kookgroepen die om de zes weken de maaltijd met elkaar bereiden.
In enkele kookgroepen zouden we versterking kunnen gebruiken.
Houdt u van koken en wilt u ons helpen de gasten te verrassen met een lekkere maaltijd, dan kunt u zich opgeven bij Adri van der Zwan T: 070-440 0017 | E: a3anazwan@ziggo.nl

Zondag 20 oktober - Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: c.broekema@casema.nl

Zondag 20 oktober - Oproep!
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De oktober editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie oktober 2019 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: (070) 406 58 71
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. M. Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


ds. David Schiethart


ds. David Schiethart is predikant met name voor de wijklocatie Shalomkerk, behorende
tot de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage, en verleent op dinsdag en woensdag mede pastorale zorg op de Bosbeslocatie.

M: 06 - 5358 7129
E: schiethart@planet.nl

ds. David Schiethart is telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven