De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

19 januari 2020 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

zondag 19 januari - Opvolger ds. Kees Buist
Zoals u weet is onze diaconaal werker in Zuidwest ds. Kees Buist begin november van zijn welverdiende pensioen gaan genieten.
De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen melden dat voor hem een opvolgster is gevonden in de persoon van ds. Heleen Joziasse. Mw. Joziasse zal haar werkzaamheden starten per 15 februari a.s.

zondag 19 januari - Toestemming aantrekken pastoraal werker ingaande 2020
In verband met de financiële tekorten op wijkniveau heeft de kerkenraad besloten de vacatures ds. Riemersma en ds. Pronk op dit moment niet in te vullen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de kerkenraad ernaar streeft om in 2025 tot een sluitende begroting van onze wijkgemeente Zuidwest te komen. Inmiddels is er een beleidsadviescommissie (met deelnemers uit de drie locaties) aan het werk gegaan om de kerkenraad hierover te adviseren. Als onderdeel van dit advies zal ook gekeken worden naar de belangrijke taken, de bezetting en de te financieren formatie van onze predikanten. In afwachting van het advies en de vervolgstappen die de kerkenraad hieraan gaat verbinden en het zorgvuldig betrekken van onze wijkgemeente hierbij, past het nu niet om forse en mogelijk langdurige financiële verplichtingen aan te gaan. Op dit moment heeft de kerkenraad besloten om voor de korte termijn prioriteit te geven aan de pastorale zorg in onze wijkgemeente. Aan de Algemene Kerkenraad is voorgesteld om voor een periode van twee tot drie jaar, dus tijdelijk, een pastoraal werker te benoemen. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 18 november jl. ingestemd met het voorstel van de kerkenraad. Dit betekent dat er nu een fulltime Pastoraal werker geworven kan gaan worden. Deze Pastoraal werker zal gaan werken voor HEEL de wijkgemeente Zuidwest. De precieze taakinvulling zal in overleg met de Taakgroep Pastoraat en Ouderenwerk en het predikantenteam worden vastgesteld.
Naar wij hopen zal er dan begin 2020 op het pastorale vlak zijn voorzien in de lacune die is ontstaan door het vertrek van ds. Riemersma en ds. Pronk.
De kerkenraad. (vastgesteld in de vergadering van 21 nov. 2019)

zondag 19 januari - Benoeming ambtsdragers Shalomkerk
De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 19 december 2019 de volgende ambtsdragers op de locatie Shalomkerk benoemd:
Nel Broekman, ouderling, Ingrid Kraayveld, ouderling, Hans Adams, diaken, Suze Mulder, diaken, Ben Damen, ouderling-kerkrentmeester.
Indien er uiterlijk op 31 januari 2020 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zal op in februari tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan.
Henk Valstar, Scriba PGG wijkgemeente Zuidwest

Naar boven

Van het Predikantenteam

Moment van verstilling
Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er iets meer ruimte kan zijn voor een verstilde overgang van de drukte van alledag naar de sfeer van de kerkdienst van zingen, bidden en luisteren. Op 3 november en 15 december hebben we zo'n moment van verstilling uitgeprobeerd en de reacties waren positief. Vanaf zondag 5 januari willen we dit wekelijks met elkaar beleven: na het welkom van de ouderling van dienst kondigt de ouderling een moment van verstilling aan, geleid door orgelmuziek. Na zo'n twee minuten verstillend orgelspel maken we de overgang naar de aanvang van de dienst: de organist rond de verstilling af, het valt even 'echt' stil waarna de organist zoals anders het voorspel inzet van het aanvangslied, we allen gaan staan, licht wordt aangedragen en we ons aanvangslied zingen. Graag horen de leden van de liturgiecommissie in de loop van januari hoe u dit ervaart om te bezien of we er op die manier mee door kunnen gaan.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen. De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat via een email bericht melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Zondag 19 januari - Kliederkerk: de verloren zoon
Op zondag 19 januari staat de Kliederkerk in het teken van het verhaal van de verloren zoon. Er zijn allerlei activiteiten die bij het verhaal passen en er is de mogelijkheid om zelf ook op pad te gaan. En natuurlijk staat er een feestmaal klaar als we terug komen. Komt u mee samen ontdekken, vieren en eten? Bij Kliederkerk is iedereen welkom!
De Kliederkerk begint op 19 januari om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur. Het vindt plaats in de Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7.
Aanmelden kan via E: kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl | T: 070-3972495 (graag uiterlijk 15 januari).
Wees welkom!

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

zondag 19 januari - 1e collecte: Diaconale collecte Maatjesproject 2GO
2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. 2GO koppelt maatjes aan cliënten voor ongeveer een jaar. Samen spreken zij af, gaan zij erop uit en ondernemen eens per week of eens per twee weken ontspannende activiteiten, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken. Voor de activiteiten is een klein budget beschikbaar. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem of haar. Zij laten zo nodig cliënten kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. Zij kunnen mensen meenemen naar bijvoorbeeld activiteiten in de buurt, waar de cliënt ook andere mensen kan ontmoeten. Mensen worden geholpen om uit een spiraal van negatieve gevoelens en demotivatie te komen. Doel is dat mensen dankzij hun maatje opknappen en het leven beter aankunnen. Helpt u de Haagse Diaconie om dit project financieel te ondersteunen?

zondag 19 januari - 2e collecte: Collecte Protestantse Kerk - Missionair
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.
Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia.
In deze Maand van de Spiritualiteit collecteren we voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

zondag 19 januari - Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

zondag 19 januari - KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Naar boven

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070-380 1667

Gezocht: vrijwillige spreekuurmedewerkers voor het Wereldhuis!
Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek en een advies- en informatiecentrum voor ongedocumenteerden (migranten zonder geldige verblijfsvergunning) in Den Haag. Het werk wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers.

Wilt u helpen?
Een vrijwillige spreekuurmedewerker geeft ongedocumenteerde bezoekers advies en begeleiding bij hun hulpvraag en informeert hen over hun sociale rechten. Bij voorkeur zoeken we iemand met een sociaal-maatschappelijke of juridische beroeps- of studieachtergrond op minimaal MBO4/HBO niveau en affiniteit met de doelgroep. Het spreekuur is geopend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.30 uur. We zoeken een vrijwilliger voor één of beide dagen tussen vermelde tijdstippen (in overleg zijn evt. kortere werktijden mogelijk).
Interesse?
Neem contact op met Lizebeth Melse, E: lmelse@stekdenhaag.nl | T: 070-318 1616 | M: 06-8399 9966.

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met:
Lizebeth Melse, E: lmelse@stekdenhaag.nl | T: 070-318 1616 | M: 06-8399 9966.

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

zondag 19 januari - Actie Kerkbalans 2020. "GEEF VOOR JE KERK"
Beste gemeenteleden in de wijk Zuidwest,
zoals elk jaar start op 17 januari de actie Kerkbalans. Ook in uw wijk Zuidwest vragen wij voor 2020 om een financiele bijdrage, om het werk in onze 3 kerken in 2020 goed te kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld door het aantrekken van een nieuwe pastoraal werker, die het werk van de vier predikanten zal versterken.
Vanwege onze tekorten, zullen de opengevallen predikantsplaatsen op dit moment niet worden ingevuld.
De komende dagen ontvangt u een uitgebreide info over deze actie. Uw financiele steun is bij dit kerkenwerk hard nodig! Ook in 2020 hebben we een tekort op onze begroting.
Met vriendelijke groet,
Uw kerkrentmeesters, Hans Bergwerff, Koos Smitt en Ben Damen.

zondag 19 januari - Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

zondag 19 januari - Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

zondag 19 januari - Actuele stand van de financiën van de kerk
Tot en met september bleven we behoorlijk op peil. De maand oktober valt daardoor opeens negatief uit de toon.
Het einde van het jaar nadert. Nog ruim een maand te gaan. In het nieuwe jaar komen we de drie locaties ook weer bezoeken, om de complete inkomsten en uitgaven voor de gehele wijk met u door te nemen. Laten we met z'n allen toewerken naar een mooie afsluiting van het jaar.

Abdijkerk 2019 2018
1e kwartaal      59.599         59.953 
2e kwartaal      35.595         39.156 
3e kwartaal      36.891         31.336 
oktober        7.668         12.414 
     
totaal    139.753       142.859  -2%
     
Bosbeskapel    
1e kwartaal 42.718 45.842
2e kwartaal 27.265 32.159
3e kwartaal 30.124 25.871
oktober 8.127 12.629
     
totaal 108.234 116.501 -7%
     
Shalomkerk    
1e kwartaal 33.149 28.620
2e kwartaal 17.467 24.040
3e kwartaal 13.705 13.722
oktober 6.003 6.502
     
totaal 70.324 72.884 -4%
Totaal 318.311 332.244 -4%

Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

zondag 19 januari - Verhuur van zalen in het weekend
Hanneke Hiemstra houdt zich bezig met de incidentele verhuur in het weekend.
Hebt u iets te vieren, u kunt een zaal en de bediening aan de bar met haar regelen. Hanneke is telefonisch bereikbaar op 070-3235851
Koos Smitt

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Locatiecommissie

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2019-2020

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2019-2020' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2019-2020 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2019-2020 gemaakt.

Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

zondag 19 januari - Kijkt u ook even in de glazen vitrine in de hal van de Bosbeskapel
Alle soorten ansichtkaarten en andere hebbedingen staan mooi uitgestald in de vitrine. De Crea mensen hebben hun best gedaan om voor de Kerst heel veel kaarten te maken. Nu zoeken we mensen die deze kaarten graag willen kopen. Het zou toch aardig zijn als u iemand zo'n mooie kaart kan sturen en daarmee kan verrassen. Doet u mee?
De meeste dinsdagen van 10 tot 12 uur is de Creagroep in de jeugdruimte van de Bosbeskapel aanwezig, dan kunt u een kijkje nemen en of e.v. afrekenen. Alle opbrengsten zijn namelijk voor de Bosbeskapel. De oudste inspirator van onze Crea is natuurlijk Hansje Vergers, maar er komen steeds meer enthousiaste mensen bij. Deze zondag zit ik bij de vitrine om u wegwijs te maken.
Adri van der Zwan

Maandag 20 januari - Films die je raken: le gamin au vélo
Cyril is bijna 12 en wil maar één ding: zijn vader terug vinden die hem in een kindertehuis heeft gestopt. Tijdens zijn zoektocht ontmoet hij kapster Samantha en zij is bereid Cyril in het weekend in huis te nemen. De jongen beseft niet dat Samantha echt om hem geeft, maar hij heeft haar liefde nodig om zijn woede te sussen. Duur van de film:87 minuten.
Datum en aanvang: Maandag 20 januari in de Bosbeskapel. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Na de filmvoorstelling is er gelegenheid om onder het genot van een drankje (niet bij de prijs inbegrepen) over de film na te praten.
Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, E: jenneke.reitsma@kpn.nl | T: 070-325 8563.

Dinsdag 22 januari - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee….we horen het graag van u!
Eén maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom...zoekt u gezelligheid...kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt T: 070-325 9519 en Lydia Vos T: 070-325 4656

Woensdag 22 januari - Beursplein - Schiemannen: touw knopen en vlechten & Haarsieraden
Woensdag 22 januari vertelt Leen Plugge, voormalig kapitein op de zeevaart, over de vaardigheid van het schiemannen: touw knopen en vlechten en gaan we ook zelf daarmee aan de gang.
Een week later, woensdag 29 januari, laat Trijnie van Spanning ons kennismaken met sieraden waarin haar is verwerkt.

Beursplein: elke woensdag van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5. Ieder is welkom. Ontmoeten staat centraal en ook luisteren naar vragen en als het kan inspringen op een vraag met hulp of ander aanbod. De vrijwilligers helpen daarbij. Het thema start om half elf en duurt tot uiterlijk half twaalf.
Onze predikant Martin Koster is meestal aanwezig, en zo goed als altijd tussen tien en kwart voor elf. Er is de mogelijkheid om hem daar te spreken, onder vier ogen, in de huiskamer of er kan een nadere afspraak met hem gemaakt worden.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Vrijdag 24 januari - Samen aan Tafel
Aan het einde van de week, op vrijdagavond is er 'Samen aan Tafel, de Gezamenlijke maaltijd voor de wijkbewoners'.
Meer informatie over Samen aan tafel vindt u hier.

Zaterdag 8 februari - ThemaTafelen over de Ramadan
Jaarlijks keert in de wereld, en ook in Den Haag, de maand Ramadan weer terug. In 2020 valt de Ramadan van vrijdag 24 april t/m zaterdag 23 mei. Op zaterdag 8 februari hopen we een gast te verwelkomen met een moslim achtergrond die ons zal vertellen over de gewoonten die horen bij deze vastenmaand.
Onze ThemaTafel kok Victor Heemskerk zal weer een bijpassend menu verzorgen.
Vanaf 17.00 uur is er binnenloop in de Bosbeskapel, om half zes begint de presentatie en rond zes uur start de maaltijd. We vragen weer 10,- pp en 5,- voor kinderen en tieners. Aanmelden kan via de inschrijflijst in de Bosbeskapel Bosbeskapel die daar vanaf begin januari zal liggen, en ieder kan zich ook aanmelden bij Victor Heemskerk, per e-mail of telefoon 06-27406908.
Dit uiterlijk tot dinsdagavond 4 februari. Voor vragen of nadere informatie over ThemaTafelen kunt u terecht bij contactpersoon Lia Pronk, tel 06-20834069.
Ieder heel hartelijk welkom om het ThemaTafelen mee te maken!

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

ringende Oproep Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand worden na de dienst producten uit de derde wereld verkocht.
Doordat enkele medewerkers van de verkoopgroep helaas moesten opzeggen, ben ik dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is leuk om te doen en omdat je maar één keer in de 2 à 3 maanden aan de beurt bent, kost het niet veel tijd.
Voor meer informatie: Elly de Goeij, M: 06-4461 0559 | E: ellydegoeijboer@gmail.com of kom even langs bij de tafel van de wereldwinkel!

Samen koken om de zes weken op vrijdagavond
Elke vrijdagavond wordt er een maaltijd bereid voor gemiddeld 30-35 gasten die het fijn en gezellig vinden om met elkaar te eten. Er zijn 6 kookgroepen die om de zes weken de maaltijd met elkaar bereiden.
In enkele kookgroepen zouden we versterking kunnen gebruiken.
Houdt u van koken en wilt u ons helpen de gasten te verrassen met een lekkere maaltijd, dan kunt u zich opgeven bij Adri van der Zwan T: 070-440 0017 | E: a3anazwan@ziggo.nl

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: c.broekema@casema.nl

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De januari editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie januari 2020 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: (070) 406 58 71
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. M. Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


ds. David Schiethart


ds. David Schiethart is predikant met name voor de wijklocatie Shalomkerk, behorende
tot de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage, en verleent op dinsdag en woensdag mede pastorale zorg op de Bosbeslocatie.

M: 06 - 5358 7129
E: schiethart@planet.nl

ds. David Schiethart is telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven