De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

16 december 2018 - Nieuws en mededelingen uit de Wijk.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Van het Predikantenteam

Dinsdag 25 december - Kerstmorgendienst
Trompettist Thijs van den Geest werkt mee aan de Kerstmorgendienst, solo en in samenspel met onze organist Wim Vermeulen. Samen met een aantal engelenstemmen zal hij op de trompet de boodschap van het nieuwgeboren Christuskind verkondigen. We gaan er naar streven om een dienst voor jong en ouder voor te bereiden.

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Van de Wijkdiaconie

Zondag 16 december - Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Zondag 16 december - KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt gaan ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Deze bak wordt eenmaal per week op woensdagochtend geleegd.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Zondag 16 december - KIES 'Sociale kruidenier'
Gemeenteleden van de Bosbeskapel,
Als vrijwilliger bij Kies! Sociale supermarkt heb ik nu twee keer bij de Bosbeskapel een bijzonder volle krat met levens- en verzorgingsmiddelen kunnen afhalen voor dit mooie initiatief van Stek en Voedselbank Haaglanden. De Sociale supermarkt staat deze week (op 29 november) al weer een jaar op donderdagmiddag (1-5u) bij de Exoduskerk, Beresteinlaan. Sindsdien zijn er nog twee standplaatsen bijgekomen: bij het wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk/Loosduinen (op vrijdag, half 12 tot half 3) en bij de Shalomkerk (op donderdag, 9 tot 12u).
Namens in de eerste plaats onze klanten, maar ook namens de vrijwilligers en de winkelmanager: heel veel dank voor de zeer gewaardeerde donaties vanuit de kapel. Wij hopen uiteraard op verdergaande ondersteuning van dit mooie werk uit de Bosbeskapel...
U bent van harte welkom om eens te komen kijken naar ons 'werk' in en rond de ex-'SRV-wagen' op de hiervoor genoemde locaties en tijdstippen. Bij de Exoduskerk is er elke week vers gemaakte soep naast koffie en thee en, voor wie dit als klant wil, is er gelegenheid voor een gesprek met een coach over mogelijkheden voor zelfontplooiing, studie en (weer) werk…
Hartelijke groet, Nico Tetteroo

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag Zuidwest. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider.
Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbankklanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben.
Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken.
De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij de Bokkefort in Loosduinen van 11.45 - 14.30. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open.
Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070 - 380 1667

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met Lizebeth Melse of per telefoon 070 - 318 1616 of 06 - 8399 9966.

Van de ZWO-commissie

Klik voor meer informatie

Zaterdag 2 maart 2019 - Aankondiging talentenveiling voor Project Charilove in Nigeria
Charilove is ooit opgericht als dagopvang voor verstandelijk beperkte en dove kinderen kinderen maar nu blijven er ook kinderen slapen en zijn ze ingesteld op alle kinderen met welk handicap dan ook.
Wensen voor de geld inzameling:
- Verbouwing eetzaal
- Dak boven nieuw gebouw.
Meer info volgt in de loop van dit jaar. Mocht U vragen hebben dan kunt u mailen naar talentenveiling2019@vcomputers.org of via Marianne Heemskerk of Gerard de Goeij

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 16 december - Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Zondag 16 december - Actuele stand van de financiën van de kerk
De maand oktober is verwerkt, onderstaand de gebruikelijke update. We brachten met z'n allen in de maand oktober ruim € 2.500 meer op dan vorig jaar. Een mooi resultaat. Ik schat in dat de septemberactie door velen van u is opgepikt om toch nog wat extra te doen.
Als u dit leest komt de decembermaand op ons af. De pensioenen willen niet stijgen. Maar gelukkig kunnen we het nog warm stoken deze winter.
Zullen we met z'n allen nog even een eindspurt geven aan de opbrengst Kerkbalans? Uw kerstgratificatie zien de kerkrentmeesters graag komen.

Abdijkerk 2018 2017
1e kwartaal      59.953         59.931 
2e kwartaal      39.155         43.993 
3e kwartaal      31.336         26.723 
oktober      12.414         10.136 
     
     142.858       140.783  1%
Bosbeskapel    
1e kwartaal 45.842 48.920
2e kwartaal 32.158 38.347
3e kwartaal 25.870 26.335
oktober 12.614 10.620
       
  116.484 124.222 -6%
Shalomkerk    
1e kwartaal 28.620 37.551
2e kwartaal 24.040 21.790
3e kwartaal 13.574 15.151
oktober 6.502 8.263
     
  72.736 82.755 -12%
Totaal 332.078 347.760 -5%

Ik wens u allen blijde en gezegende feestdagen.

Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 06 - 5377 5122.

zondag 16 december - Nieuwe rekeningnummers
Nieuws van het Kerkelijk Bureau aan de Parkstraat:
Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd.
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
- Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren?
  Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
- Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente?
  Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe
  rekening van onze gemeente via de 'Overstapservice'. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren
  wijzigen.
- Heeft u nog acceptgiro's van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer?
  Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze
  acceptgiro's niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Het nieuwe rekeningnummer is: NL38 RABO 03737 20777
Onze eigen wijkrekeningnummers blijven ongewijzigd.
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 06 - 5377 5122.

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2018-2019

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2018-2019' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2018-2019 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2018-2019 gemaakt.

Opgave voor bezinningsactiviteiten en/of cursussen
Als u mee wilt doen met een bezinningsactiviteit en/of cursus, denk er even aan om u daarvoor op te geven bij de desbetreffende inleider.
Mocht u de Activiteitenkrant niet meer hebben, u kunt hem hier vinden.
Nico Riemersma

Zondag 16 december - Oproep Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand worden na de dienst producten uit de derde wereld verkocht.
Doordat enkele medewerkers van de verkoopgroep helaas moesten opzeggen, ben ik dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is leuk om te doen en omdat je maar één keer in de 2 à 3 maanden aan de beurt bent, kost het niet veel tijd.
Voor meer informatie: Elly de Goeij, tel. 06-44610559 of ellydegoeijboer@gmail.com of kom even langs bij de tafel van de wereldwinkel!

Zondag 16 december - Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, per mail t.vanaanhout@ziggo.nl of telefonisch op nummer 070 - 368 8954
Connie Broekema per mail c.broekema@casema.nl

Zondag 16 december - Oproep!
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos tel. 070 - 325 4656

Zondag 16 december - Loosduinse volkskerstzang
Op zondagmiddag 16 december wordt in de Maria van Eik en Duinenkerk (Loosduinse Hoofdstraat 4) de Loosduinse Volkskerstzang gehouden.
Medewerking wordt verleend door Harmonie Tavenu. Zij zullen alle liederen begeleiden, maar ook eigen stukken spelen.
Verder werken mee aan deze Zangdienst: diaken Jos van Adrichem, dominee Nico Riemersma en Nic Laarakkers.
Om 15.45 uur wordt begonnen met het zingen van bekende kerstliederen. De deuren van de kerk staan de hele middag al open. U kunt dan genieten van de kerststalletjes, maar vooral ook van de grote kerststal, die elk jaar voor in de kerk te bewonderen is.
Tijdens de Zangdienst zal er een collecte gehouden worden voor de gemaakte kosten.
Elk jaar stelt de Werkgroep Oecumene de Loosduinse Volkskerstzang samen, met het ene jaar in de Abdijkerk en het andere jaar in de Maria van Eik en Duinenkerk.
Iedereen is van harte welkom.
Namens de Werkgroep Oecumene: Hetty de Borst- van Setten.

Zondag 16 december - Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Zondag 16 december - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 16 december - Kerkasiel Bethel
Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. En daar kunnen we veel hulp bij gebruiken. Die doorlopende dienst zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel verleent aan de familie, die al negen jaar in Nederland woont, twee keer toestemming kreeg van de rechter om hier te blijven en - na het laatste hoger beroep door de Nederlandse staat - toch weg moet. Ook voor het kinderpardon zijn ze afgewezen - ook al wonen de kinderen al langer dan vijf jaar in Nederland. Het kerkasiel is een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van Hayarpi en haar broertje en zusje en over het effect van het kinderpardon, wat nu aan slechts 10% van de kinderen toegekend wordt.

Hoe kunt u helpen?
- Kom langs U bent dag en nachtwelkom in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag. Vooral nachtuilen en vroege vogels zijn welkom en nodig. Liever niet in de straat parkeren.
- Steun financieel Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van "Kerkasiel".
- Adopteer een dag(deel) Ontferm u met uw kerkelijke of vriendengroep over een dagdeel en zorg dat er altijd minstens twee van u aanwezig zijn.
- Help met boodschappen, koken, koekjes, keelsnoepjes etc. Kom langs of mail naar kerkasiel@stekdenhaag.nl en bied uw diensten aan.
- Help het bericht te verspreiden Deel de berichten via twitter (#kerkasielBethel, #kerkasiel, #kinderpardon), Facebook, benader journalisten, praat erover en lees meer op www.protestantsegemeentedenhaag.nl

Dinsdag 18 december - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee….we horen het graag van u!
Eén maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom...zoekt u gezelligheid...kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt tel : 070-3259519, en Lydia Vos tel : 070-3254656

Woensdag 18 december - Beursplein - Gesloten wegens Kerstvakantie
Woensdag 11 december was de laatste Beursplein van 2018. We onderbreken nu enkele weken vanwege Kerst- en Nieuwjaarsactiviteiten. In 2019 starten we weer op woensdag 16 januari.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Dinsdag 18 december - Kerstviering & gezellig aan tafel voor ouderen
Vandaag, zondag 9 december, kunt u zich nog aanmelden voor de Kerstmiddag op dinsdag 18 december. Allen van ca. 75 jaar en ouder zijn van harte welkom. Het begint om 16.00 uur en is ca. 18.30 uur afgelopen. De deur van de Bosbeskapel is vanaf 15.30 uur open. We zingen die middag veel kerstliederen, luisteren naar gedichten en naar een kerstverhaal. Daarna volgt er een broodmaaltijd met soep en salade.
U kunt zich aanmelden bij Gelske Benraadt, tel. 3259519, of bij Lydia Vos, tel. 3254656 of u kunt zich aanmelden via de inschrijflijst op de statafel in de hal van de Bosbeskapel.
(Leest u dit na de 9e, voelt u vrij om zich alsnog aan te melden!)

Dinsdag 25 december - Crèche Bosbeskapel op Eerste Kerstdag
De Bosbeskapel heeft een crècheruimte waar kinderen onder de vier tijdens de dienst kunnen verblijven of spelen. Wie (tiener, ouder, opa, oma, et cetera) kan/wil Eerste Kerstdag, maar het geldt ook voor andere feestdagen, een uurtje oppassen?
Graag! bellen of appen naar Petra Jonkers, 06-27384870

Vanuit de Cantorij
We hebben veel reacties gekregen afgelopen zondag over de "mannenstemmen"....Wij vonden het zelf natuurlijk ook mooi...
Het goede nieuws is dat deze mannen ook in de Kerstnachtviering mee gaan zingen. En...als er 1 "schaap" over de dam is....zijn er misschien wel meer die willen volgen...lijkt het u leuk om een keer mee te zingen met de cantorij? Kom dan op dinsdagavond oefenen voor de kerstnacht viering. We zingen van 20 - 21.30 uur en hebben rond kwart voor negen een kleine pauze.
Welkom voor mannen en vrouwen!
We starten a.s. dinsdag 13 november met het inoefenen van de kerstliederen, het zijn dan 6 repetities.
Van harte aanbevolen!
Anneke Ligthart en Gees Wagner

'Samenklank'
De december editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie december 2018 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Na afloop van de kerkdienst
is er gelegenheid om beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

Predikanten:

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
tel. (070) - 406 5871
e-mail ds. Martin Koster

Telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.

Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
tel. (070) - 325 1599
e-mail ds. Nico Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
tel. (070) - 323 6376