De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

29 november 2020 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Besloten kerkdiensten vanaf november
Vanaf november mogen er besloten kerkdiensten met maximaal 30 kerkgangers gehouden worden.
Lees onder het kopje Locatiecommissie meer hierover.

Naar boven

Van het Predikantenteam

Moment van verstilling
Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er iets meer ruimte kan zijn voor een verstilde overgang van de drukte van alledag naar de sfeer van de kerkdienst van zingen, bidden en luisteren. Op 3 november en 15 december hebben we zo'n moment van verstilling uitgeprobeerd en de reacties waren positief. Vanaf zondag 5 januari willen we dit wekelijks met elkaar beleven: na het welkom van de ouderling van dienst kondigt de ouderling een moment van verstilling aan, geleid door orgelmuziek. Na zo'n twee minuten verstillend orgelspel maken we de overgang naar de aanvang van de dienst: de organist rond de verstilling af, het valt even 'echt' stil waarna de organist zoals anders het voorspel inzet van het aanvangslied, we allen gaan staan, licht wordt aangedragen en we ons aanvangslied zingen. Graag horen de leden van de liturgiecommissie in de loop van januari hoe u dit ervaart om te bezien of we er op die manier mee door kunnen gaan.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen. De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat via een email bericht melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Dinsdag 1 december - Meditatief moment op dinsdagnamiddag
Op dinsdag 1 december is er om 16.30 weer een meditatief moment vanuit de kerkzaal, dit keer verzorgd
door mw. Sarie Talsma
U kunt dit moment ook bijwonen, hartelijk welkom! Wilt u dan omstreeks kwart over vier in de kerkzaal aanwezig zijn. Na het moment praten we boven meestal nog vijf a tien minuten na. Het moment is zowel rechtstreeks te beluisteren als later terug te luisteren.
Dit via de bekende websites: www.kerkomroep.nl en www.bosbeskapel.nl

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
We zijn weer gestart weer met de bloemengroet vanuit de Bosbeskapel.
Wekelijks zullen de bloemen op zondagmorgen in de Bosbeskapel op de Tafel staan. Na de kerkdienst zullen de bloemen bezorgd worden bij
Deze zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar
mevrouw An Pieterson - Rog.

Ophalen van zondagsbrief en liturgieblad
Vrijdagmiddag tussen half vijf en half zes kunt u in de Bosbeskapel liturgieblad + zondagsbrief ophalen om te bezorgen bij een ander of om voor uzelf mee te nemen. Uiteraard kunt u ze ook per e-mail laten opsturen of terugvinden op de website van de Bosbeskapel. Maar sommigen hebben graag een papieren exemplaar.

Speciaal Pastoraal- & Diaconaal telefonisch contact op de dinsdagmiddag
Op de dinsdagmiddag kan ieder die dat wil tussen half drie en half vijf telefonisch contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de predikant, de pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken, de voorzitter van de locatiecommissie (Marga van Arendonk) en wellicht nog enkele mensen aanwezig zijn om met u te spreken.
U kunt bellen omdat u bijvoorbeeld een vraag hebt over boodschappen doen, of dat u aanbiedt om een ander praktisch te helpen. Ook kunt u bellen om gewoon even een gesprekje te hebben met één van de aanwezigen. Of u heeft bepaalde vragen of ideeën die u wilt delen. Er zijn drie telefoonlijnen waarop u kunt bellen:
      - 070-406 5871
      - 06-4183 6659
      - 06-5428 0786

Kerkdiensten de komende tijd
De afgelopen weken hebben we vanuit de Bosbeskapel een aantal zondagse radiokerkdiensten uitgezonden. De reacties zijn bij elkaar gelegd. We denken de meeste luisteraars tegemoet te komen met een kerkdienst van circa drie kwartier waarin we de zang per lied houden op één of twee coupletten (of hooguit drie als ze beknopt zijn). Mensen die thuis alleen luisteren kunnen meestal beter hun aandacht richten op de dienst dan wie met anderen samen luisteren. Elkaar hier tegemoet komen is de kunst. Een kerkdienst thuis meemaken is iets wat je niet zomaar even met aandacht doet. Heel nadrukkelijk mis je de samenkomst en de discipline van velen en de eigenheid van een kerkzaal. Thuis zou je je aandacht kunnen richten met iets rustigs en moois voor ogen. Dat kan kaarslicht zijn, of mooie bloemen/een bloesemtak, of een afbeelding van een stilleven. Wie hier goede ervaringen heeft of tips, enzovoort: geef ze door aan de zondagsbriefredactie.

In de Bosbeskapel geven we ook in november op de zondagen om 10:00 uur de besloten radiokerkdiensten vorm en inhoud met maximaal 30 kerkgangers in de kerkzaal. Tijdens deze kerkdiensten mag er niet gezongen worden. Links voorin de Kerkzaal, zitten 5 zangers die van elk Lied één vers zullen zingen. U mag mee neuriën. De overige verzen worden hardop gelezen. Bent u goed bij stem en behoort u niet tot de meer kwetsbare groepen, dan kunt u zich opgeven bij Kjell Wagner, E: roald.kjell@gmail.com, M: 06-2460 8858. Hij maakt een rooster en overlegt met u op welke zondagen u kunt meezingen.

De kerkdiensten zijn zoals altijd te beluisteren op www.kerkomroep.nl en via de website van de Bosbeskapel. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met ds. Koster.

Advent-Kerstproject
Vandaag, zondag 29 december begint de Adventtijd. Voor in de kerk staat een kleine schatkamer, getooid met een bloemschikking en met doeken in de kleuren rood en blauw. Deze kleuren verwijzen naar Jozef en Maria/Mirjam en ze staan voor liefde en trouw. De Schatkamer vult zich geleidelijk met wat wij als gemeenteleden zouden willen geven aan het nieuwgeboren kind. Daarom willen we bij dezen iedereen, groot en klein, opwekken om iets te maken of te schrijven en dit naar de schatkamer te (laten) brengen. De vraag bij de geschenken is:
wat heeft het nieuwgeboren kind nodig om te leven; vertaald naar ons toe: wat heeft ieder mens, wat heeft onze samenleving nodig opdat zij zich kan vernieuwen.
U kunt uw geschenk in of bij de mand zetten die op de tafel staat in de hal bij binnenkomst. Als u niet zelf naar de Bosbeskapel zult komen, dan kunt u Gees Wagner bellen (06 24925851). Zij zorgt dan dat uw geschenk wordt opgehaald en in de schatkamer terecht komt.
In de kerkdienst kijken we wat aangedragen wordt en is er misschien wel iemand aanwezig die iets wil zeggen over het eigen geschenk (hoeft niet, mag).

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 29 november - 1e Collecte voor de gezamenlijke diaconale collecte Den Haag Zuidwest:
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Duizenden bange kinderen wachten in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?
De situatie van deze kinderen is urgenter dan ooit. Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We kunnen hen helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen ze op een betere plek te krijgen.
Ook zal moeten worden geïnvesteerd in de landen van herkomst van deze kinderen voor een betere toekomst.

Waarom een collecte?
De situatie van de kwetsbare vluchtelingenkinderen in Griekenland is nu urgenter dan ooit. Niet alleen op Lesbos, maar ook op andere plaatsen waar vluchtelingen in Griekenland vaak lange tijd moeten wachten voor ze weten hoe hun toekomst er verder uitziet. Onzekerheid, uitzichtloosheid, slechte leefomstandigheden, geweldssituaties en geen onderwijs: het overkomt vele duizenden vluchtelingen- kinderen. We geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Daarom wordt in de week van 29 november een landelijke actie opgestart waarin huis aan huis zal worden gecollecteerd. Om deze actie ook vanuit de kerk te ondersteunen collecteren wij op 29 november al voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Verdubbeling!
Wij, de diakenen van Den Haag Zuidwest willen dat deze collecte een mooi bedrag oplevert voor de vluchtelingenkinderen. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan en zeggen toe de opbrengst van deze collecte te verdubbelen voordat de opbrengst aan de diaconie Den Haag wordt overdragen. Omdat ook de Diaconie Den Haag heeft toegezegd de opbrengst te zullen verdubbelen betekent dit dat:
1 euro door u in de collecte gegeven is
4 euro voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland!!!

Collecten
Het is weer mogelijk om in de kerk uw bijdrage aan de collecte te geven. Dat gebeurt nu aan het einde van de dienst in plaats van tijdens de dienst. Bij de uitgang van de kerkzaal hangen aan weerszijde van de deur twee collectezakken. Daar kunt u uw contante geld of collectebonnen deponeren. Zo probeert de diaconie stap voor stap het collecteren van contant geld en collectebonnen weer in te voeren. U wordt over elke volgende stap geïnformeerd.

Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Telefooncirkel Abdijkerk
In de Abdijkerk is in september 2016 een, volgens de deelnemers, goed draaiende telefooncirkel gestart met gemeenteleden van de Abdijkerk en de Bosbeskapel. De telefooncirkel is 3 dagen in de week actief: maandag, woensdag en vrijdag, starttijd 9.15 uur. Eventueel kan men ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Ons gemeentelid Jan Heidema (Abdijkerk) opent de 1e cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen. De laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel af te sluiten. In een recent gestarte 2e cirkel, met 'als starter' Cees Baaijen, is nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Ineke Rhebergen, diaken Bosbeskapel, E: ineke@sjisjmisj.nl of met Nico Tetteroo, Abdijkerk, M: 06-4456 8721 | E: nicotetteroo@kpnmail.nl

KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is verzamelpunt voor artikelen voor Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan Kies wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Sociale Supermarkt weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Naar boven

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Resultaat donaties stamceldonoronderzoek 2020
Zoals ik in juni jl. liet weten ging de Nijmeegse Vierdaagse vanwege het coronavirus dit jaar niet door; desondanks zijn ook dit jaar veel donoren van stamceldonoronderzoek gevraagd toch een bijdrage te geven. Dat heeft in totaal 26.000 euro aan sponsorgeld opgeleverd; 'mijn' donoren hebben hieraan € 420 bijgedragen, ook vanuit de Abdijkerk en de Bosbeskapel. Heel veel dank voor een bijdrage aan dit levensreddende doel!
Nico Tetteroo

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Actuele stand van de financiën van de kerk
Het jaar vordert snel. Tijd voor een update van de opbrengsten Kerkbalans en van de giften voor de wijk. De cijfers zijn verwerkt tot en met september:
Wanneer u dit leest hebben we nog twee maanden te gaan. Voor zover u uw bijdrage voor dit jaar nog niet (volledig) heeft voldaan: we kijken uit naar uw bijdragen. Door het coronabeleid van onze regering blijven de huuropbrengsten over het algemeen achter bij voorgaande jaren. Ook de collecteopbrengsten voor de wijkgemeenten brengen beduidend minder op. Uw extra gift voor het wijkwerk wordt dan ook op hoge prijs gesteld.
Het is fijn dat bijzondere inzamelingen voor afzonderlijke doelen ruim door u worden bedacht. Dat tekent het warme enthousiasme van al die meelevende leden in onze wijk. Hoe bijzonder zou het zijn als het ons samen ook zou lukken de achterstand van dit jaar weg te werken.

Abdijkerk 2020 2019
Kerkbalans 122.376      132.085 
giften wijkwerk 8.260         1.543 
t/m september    
totaal 130.636      133.628  -2%
     
Bosbeskapel    
Kerkbalans 96.565 100.106
giften wijkwerk 2.586 420
t/m september    
totaal 99.151 100.526 -1%
     
Shalomkerk    
Kerkbalans 55.369 64.321
giften wijkwerk 2.211 1.951
t/m september    
totaal 57.580 66.272 -13%
Totaal 287.367 300.426 -4%

Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

Verhuur van zalen in het weekend
De coördinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Daniël van der Velde.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.

Contactgegevens:
Dhr. Daniël van der Velde
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4431 4654
E: Verhuur Bosbeskapel

Koos Smitt

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Radiokerkdiensten in november met maximaal 30 kerkgangers
Ook in november houden we wekelijkse kerkdiensten weer op de zondagochtend. Wie de diensten wil bezoeken, dient zich nog steeds aan te melden.
Voor de kerkdiensten in november in de Bosbeskapel kunt u zich weer aanmelden bij ondergetekende. In de kerkzaal is plaats voor maximaal 30 kerkgangers.
Marga van Arendonk-Ardon (voorzitter locatiecommissie) | M: 06-5428 0786 | E: contact@bosbeskapel.nl

Zangers gevraagd!
Wellicht een vreemde oproep, in deze tijd van Covid 19. Toch wil ik graag op u als gemeentelid een beroep doen om te komen zingen. Sinds kort kunnen er vijf zangers met de liederen van de eredienst meezingen. Het zou fijn zijn als het niet steeds dezelfde mensen zijn die op deze "zangers" stoelen komen te zitten. Deze stoelen zijn voor iedereen bedoeld!
Meedoen gaat per keer als volgt:
- u geeft uzelf tijdig op bij Marga van Arendonk om de kerkdienst bij te wonen
- u mailt naar mij dat u mee wilt zingen roald.kjell@gmail.com of u belt mij: 06-24608858
- u krijgt van mij de bevestiging dat u mee kunt doen (soms zijn er teveel aanmeldingen)
- u kijkt thuis alvast naar de liederen (tekst en melodie) en u kunt, als u wilt, op vrijdag van 17.00 tot 17.15
  de liederen met ds. Martin Koster oefenen in de kerkzaal.
- op zondagmorgen bent u voorbereid en neemt u plaats op de stoelen links vooraan in de kerk

Ik hoop dat zo alles duidelijk is en dat er veel aanmeldingen komen. Het is echt fijn om weer even te kunnen zingen, maak er gebruik van!
Hartelijke groet,
Kjell Wagner

Klik op afbeelding voor vergroting   Klik op afbeelding voor vergroting

Oproep kostersdienst
De Bosbeskapel heeft dringend mensen nodig die bereid zijn om, zowel 's-zondagsmorgens bij de Eredienst, als ook door de week bij verhuur-activiteiten, een handje te helpen.
Zoals u weet heeft Daniël een 20-uren contract, extra hulp is dan ook meer dan welkom.
Schroom niet om contact op te nemen met Daniël vdr Velde, M: 06-4431 4654 | E: verhuur@bosbeskapel.nl
Dank namens de locatiecommissie,
Marga van Arendonk

Nieuw in onze keuken:
In verband met het coronavirus krijgt u bij de consumpties voortaan verpakte suiker en melkpoeder. Ook zijn de koekjes verpakt! Dit leek Daniel een veilige oplossing. Hiertegen kunnen we toch geen bezwaar maken.
Veiligheid voorop! Ook is de keuze in frisdrankjes wat beperkt, omdat naar sommige soorten weinig vraag was.
Met een hartelijke groet,
Daniel van der Velde en Koos Smitt

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2020-2021

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2020-2021' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2020-2021 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2020-2021 gemaakt.

Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Dinsdag 1 december - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee….we horen het graag van u!
Eén maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom... zoekt u gezelligheid... kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt T: 070-325 9519

Woensdag 2 december - Beursplein: Wondere wereld van het woordenboek & achtergrond van kerst-attributen en versieringen
Woensdagochtend 2 december houdt André Stek een presentatie over woordenboeken. Zelf is hij een fanatiek verzamelaar. Hij zal ons laten zien op hoeveel terreinen er woordenboeken bestaan en welke - soms smakelijke - onderwerpen ze behandelen. Een bijzonder inkijkje in de wondere wereld van het woordenboek. Hij gaat ons verrassen door een schijnbaar saai onderwerp tot leven te brengen.
Een week later, woensdag 9 december, neemt Marianne van Schravendijk ons mee in de bijzondere wereld van advent- en kerstattributen en -versieringen.
In alle behoedzaamheid komen we bij Beursplein bijéén. Bezoekers wordt gevraagd om tussen
10:00 uur en 10:20 uur binnen te komen (mondkapje niet vergeten). Uiteraard mag u geen verschijnselen van corona hebben.
U neemt uw jas mee naar de plek waar u zit, op anderhalve meter afstand. De vrijwilligers zullen u begeleiden.
Beursplein - elke woensdag een presentatie en verder gelegenheid tot ontmoeting, aanbod en vraag.
Wie eens iets over hobby, liefhebberij, werk of andere interesse wil vertellen of laten zien: neem contact op met Martin Koster (070 4065871)
Van 10.00 tot 11.30 uur, Bosbesstraat 5.
Hartelijk welkom namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: c.broekema@casema.nl

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De december editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie december 2020 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. Martin Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Pastoraal werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Pastoraal werker de Wijkpredikant bij en zal de meeste pastorale contacten gaan onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken
Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629) en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven