De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

23 september 2018 - Nieuws en mededelingen uit de Wijk.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Van het Predikantenteam

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Donderdag 27 september - Gespreksgroep "Rouw na verlies van een kind"
Op donderdag 27 september start in de Abdijkerk om 14.30 uur de gespreksgroep "Rouw na verlies van een kind". We delen ons verhaal met elkaar en willen daarbij elkaar tot steun zijn.
Als u zich nog niet heeft opgegeven, kan dat nog. Informatie bij ds. Michiel Aten

Van de Wijkdiaconie

Zondag 23 september - Eerste collecte: Bethel
Bethel is een buurt-en-kerkhuis in het stadsdeel Segbroek, aan de Thomas Schwenckestraat, waar mensen van alle achtergronden met elkaar in contact kunnen komen. Er is ruimte om jezelf te zijn, maar ook om verschillen te overbruggen en verbonden te raken met je buurt- en wijkgenoten. De vele ontmoetingsactiviteiten, georganiseerd door zo'n 35 vrijwilligers, dragen hier elk op hun eigen manier aan bij. Daarnaast stimuleert Bethel mensen die de locatie willen gebruiken bij het opzetten van nieuwe activiteiten in de wijk.
De diaconie ondersteunt dit werk van harte. Steunt u Bethel met een financiële bijdrage, zodat zij dit werk kunnen blijven doen?

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag Zuidwest. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider.
Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbankklanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben.
Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken.
De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij de Bokkefort in Loosduinen van 11.45 - 14.30. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open.
Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070 - 380 1667

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met Lizebeth Melse of per telefoon 070 - 318 1616 of 06 - 8399 9966.

Van de ZWO-commissie

Klik voor meer informatie

Zaterdag 2 maart 2019 - Aankondiging talentenveiling voor Project Charilove in Nigeria
Charilove is ooit opgericht als dagopvang voor verstandelijk beperkte en dove kinderen kinderen maar nu blijven er ook kinderen slapen en zijn ze ingesteld op alle kinderen met welk handicap dan ook.
Wensen voor de geld inzameling:
- Verbouwing eetzaal
- Dak boven nieuw gebouw.
Meer info volgt in de loop van dit jaar. Mocht U vragen hebben dan kunt u mailen naar talentenveiling2019@vcomputers.org of via Marianne Heemskerk of Gerard de Goeij

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 23 september - Actuele stand van de financiën van de kerk
Tijd voor de maandelijkse update van de opbrengsten Kerkbalans.

Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 06 - 5377 5122.

Abdijkerk 2018 2017
1e kwartaal 59.953 59.931
2e kwartaal 39.155 43.993
juli 10.681 7.454
augustus 12.469 8.432
  122.258 119.810 2%
Bosbeskapel    
1e kwartaal 45.842 48.920
2e kwartaal 32.158 38.347
juli 7.614 7.743
augustus 7.161 10.394
  92.775 105.404 -12%
Shalomkerk    
1e kwartaal 28.620 37.551
2e kwartaal 24.040 21.790
juli 3.888 4.608
augustus 4.344 5.319
  60.892 69.268 -12%
Totaal 275.925 294.482 -6%

Van de Locatiecommissie

Zondag 24 juni - Geschenk van ds. Martin Koster aan de Bosbeskapel
Gedurende de periode van de viering van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Martin Koster tot en met Paaszondag 2018 hingen diverse kunstwerken van kunstenares Hetty Kielen in de Bosbeskapel.
De kunst van Hetty is voor een aantal gemeenteleden een inspiratiebron geweest bij de voorbereiding van Pasen. Bij ds Martin Koster is het idee ontstaan om drie werken van haar, in samenspraak met haar, te combineren tot één kunstwerk met de naam "Wek mijn zachtheid weer" en dat aan de Bosbeskapel te schenken.
Sinds 16 juni 2018 hangt in het gemeentecentrum van de Bosbeskapel, boven de ingang naar de garderobe, het drieluik "Drie Momenten", gemaakt door Hetty Kielen.
Als u naar de kerkzaal gaat, hetzij met de trap, hetzij met de lift en u kijkt naar rechts, dan kunt u het niet missen.
Veel dank aan de gulle gever.
Marga van Arendonk

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2018-2019

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2018-2019' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2018-2019 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2018-2019 gemaakt.

Opgave voor bezinningsactiviteiten en/of cursussen
Als u mee wilt doen met een bezinningsactiviteit en/of cursus, denk er even aan om u daarvoor op te geven bij de desbetreffende inleider.
Mocht u de Activiteitenkrant niet meer hebben, u kunt hem hier vinden.
Nico Riemersma

Zondag 23 september - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 23 september - Bezorger gezocht
Samenklank is op zoek naar een bezorger voor de wijk tussen de Soestdijksekade en de Zuiderparklaan. Het gaat om 11 adressen waar 10 keer per jaar de Samenklank bezorgd moet worden. Op de uitgifte dag kunt u de bladen ophalen en dan in de loop van de week bezorgen.
Wie komt ons team versterken? Meer informatie of inlichtingen bij Martien Brooshooft tel.070-3681144

Zondag 23 september - Vrijwilligers gevraagd voor Buddy Netwerk
Buddy Netwerk is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. We duiden onze clie?nten aan met de term 'maatjes'. De ondersteuning van maatjes gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy's).
Buddy Netwerk opereert in (groot) Haaglanden en is (meer dan ooit) op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Voor meer informatie zie www.buddynetwerk.nl.

Dinsdag 25 september - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee….we horen het graag van u!
Eén maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom...zoekt u gezelligheid...kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt tel : 070-3259519, en Lydia Vos tel : 070-3254656

Woensdag 26 september - Beursplein - Sociale Supermarkt & De Vijgenboom
Woensdag 26 september komt diaconaal werker en predikant Kees Buist vertellen over de voortgang van de sociale supermarkt, soms ook wel Voedselbank 2.0 genoemd. Hoe staat het ervoor nu de sociale kruidenier een jaar oud is.
Een week later, op woensdag 3 oktober, komt Ans Willemse-Boing ons alles vertellen over de vijgenboom, de boom die de eer ontvangt om als eerste van alle levende wezens in de bijbel met een naam genoemd te worden.
Beursplein: elke woensdag van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5. Ieder is welkom. Ontmoeten staat centraal en ook luisteren naar vragen en als het kan inspringen op een vraag met hulp of ander aanbod. De vrijwilligers helpen daarbij.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Donderdag 27 september - Lezing over 'Jezus van Nazareth' van Paul Verhoeven
Op donderdag 27 september houdt ds. Nico Riemersma om 20.00 uur in de Bosbeskapel een lezing over het boek dat Paul Verhoeven schreef over Jezus van Nazareth. Het maakte hem nieuwsgierig wat de filmregisseur van vaak best wel heftige films over Jezus te zeggen heeft. Welk beeld heeft hij van Jezus? Ooit heeft hij een film over Jezus willen maken, maar dat bleek lastiger dan hij dacht. Nu is er dit boek dat in de lezing van ds. Riemersma centraal staat.
U bent van harte welkom, ook als u zich niet van tevoren heeft opgegeven.

Donderdag 27 september - Gebedskring
Donderdag 27 september bent u weer van harte welkom bij de gebedskring 'Leren luisteren naar de stem van God'.
Wij zoeken God in de stilte en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Tevens is er ruimte voor voorbede.
Aanvang 14.30 uur in de Shalomkerk. Willem Spee

Proeven aan één van de twee talen van de Bijbel
Bijbels Hebreeuws voor beginners
Al meer dan veertig mensen hebben de afgelopen jaren meegedaan aan de cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners. Een interessante en leuke cursus over de taal van het Oude of Eerste Testament, een cursus die je op je eigen tempo kan doen. Je leert de beginselen van het Bijbels Hebreeuws en aan het eind van de cursus ben je al redelijk in staat om hardop te kunnen lezen. Ook bezit je dan een kleine woordenschat. De eerste uitdaging is om de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet te leren en een aantal één-lettergreepwoorden. Al lerende staan we tegelijk ook stil bij onderwerpen en thema's uit het Eerste of Oude Testament. Wie meedoen, kunnen zelf een geliefd vers of woord aanreiken wat we dan in het Hebreeuws gaan lezen.
In de loop van oktober start de cursus en vindt plaats tot in mei, eens in de veertien dagen in de Bosbeskapel. Wilt u meer weten of wilt u zichzelf opgeven? Geef dan tegelijk aan op welke dagdelen door de week u niet kunt. Begin oktober hoort ieder die zich op heeft gegeven welk dagdeel en tijdstip we bij elkaar komen, hopelijk een dagdeel waarop ieder kan komen.
Opgave graag voor dinsdag 3 oktober a.s. bij Martin Koster (070-406 58 71 m.koster@kpnplanet.nl )

Van de Cantorij
Zoals u wel gezien heeft zijn er geen mannen meer bij de Cantorij. Dat is heel jammer. Nu er uit andere kerken veel mensen in de Bosbeskapel komen hebben wij de hoop dat er weer mannen zijn, die het fijn vinden om met ons samen de erediensten zingend op te luisteren.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. U bent meer dan welkom om ons te komen versterken. Laat wat van u horen.
Inlichtingen bij Rini Willemsen, tel.: (070) - 368 1414 of bij Mary van Dongen, tel.: (070) - 325 0770.

'Samenklank'
De juli/augustus editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie juli/augustus 2018 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Na afloop van de kerkdienst
is er gelegenheid om beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

Predikanten:

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
tel. (070) - 406 5871
e-mail ds. Martin Koster

Telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.

Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
tel. (070) - 325 1599
e-mail ds. Nico Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
tel. (070) - 323 6376