De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

17 februari 2019 - Nieuws en mededelingen uit de Wijk.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Van de Kerkenraad

Zondag 10 maart - Gemeenteberaad 'nieuwe Plaatselijke Regeling Zuidwest'
Op zondag 10 maart zal in de Abdijkerk om 11.30 uur een gemeentevergadering gehouden worden, bedoeld voor de gemeenteleden van alle drie locaties.
Dan zal de nieuwe 'Plaatselijke Regeling Zuidwest' gepresenteerd en besproken worden.
De tekst van de Regeling is hier te vinden. Tevens zal op zondag 3 maart na afloop van de kerkdienst in beperkte mate een papieren versie van de Regeling beschikbaar zijn.
Vanzelfsprekend kunt u op verzoek naar wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com de tekst per mail toegezonden krijgen.

Van het Predikantenteam

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Van de Wijkdiaconie

Zondag 17 februari - Eerste collecte: Kerk in Actie / Noodhulp Ethiopië
Droogte overleven in Ethiopië.
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met hout besparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt.
Mede dankzij uw gift zullen 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.

Zondag 17 februari - Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Zondag 17 februari - KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt gaan ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Zondag 17 februari - KIES 'Sociale kruidenier'
Geachte gemeenteleden van de Bosbeskapel,
Nadat wij ook al enkele malen giften in natura voor in de winkelwagen van Kies! sociale supermarkt van u ontvingen, zond u nu een gift in geld, namelijk honderd euro.
Bij deze danken wij u namens klanten en vrijwilligers hartelijk voor uw steun en meeleven met Kies! sociale supermarkt.
Met hartelijke groet,
Kees Buist
Diaconaal werker Den Haag Zuidwest

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag Zuidwest. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider.
Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbankklanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben.
Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken.
De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij de Bokkefort in Loosduinen van 11.45 - 14.30. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open.
Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070 - 380 1667

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met Lizebeth Melse of per telefoon 070 - 318 1616 of 06 - 8399 9966.

Van de ZWO-commissie

Klik voor meer informatie

Zaterdag 2 maart - Talentenveiling voor Project Charilove in Nigeria
Deze keer zal de veiling worden gehouden voor het project Charilove in Nigeria. Daar, in Benin City, krijgen ongeveer 80 dove, blinde, lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen voeding, dagbesteding en/of onderwijs en daarnaast ook liefde en aandacht.
Het doel van deze veiling is een nieuw dak voor de eetzaal en omdat heel vaak het licht uitvalt ook brandstof voor het noodstroom-aggregaat.
Wat is een talentenveiling? Een evenement waarbij u talenten/diensten kunt aanbieden of aanvragen, die per opbod worden geveild door onze veilingmeester ds. Martin Koster.
Wat is het leuke van een talentenveiling? U betaalt aan het goede doel en u krijgt er ook nog wat voor terug. Dit biedt veel gezelligheid en daar varen we allemaal wel bij! Wij nodigen u uit om uiterlijk 10 februari uw talenten aan te bieden en/of aan te vragen via de antwoordstrook, te vinden bij de laatste Samenklank of bij de Charilovebus in de hal, ook voor tips en informatie.
U kunt uw activiteit ook mailen: talentenveiling2019@vcomputers.org
Uw vrienden en bekenden zijn natuurlijk ook van harte welkom om mee te doen. We hopen op een geweldige opkomst! Heeft u vragen dan horen wij dit graag.
De ZWO-commissie, Marianne Heemskerk en Gerard de Goeij (06-51853880)

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 17 februari - Actie kerkbalans 2019 (van 19 jan. t/m 2 feb)
U heeft allen intussen de aktie-envelop per post ontvangen.
Hebt u niets ontvangen. Laat mij dat weten via ttimss@tele2.nl of 06-53746344.
Ik stuur het u alsnog toe.
Vriendelijk verzoek ik u de retour-envelop terug te sturen.
U kunt deze in de bus deponeren (op de statafel in de hal) of per post verzenden.
Uw antwoord zien wij met belangstelling tegemoet.
Namens de kerkrentmeesters
Koos Smitt.

Zondag 17 februari - Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Zondag 17 februari - Actuele stand van de financiën van de kerk
Het jaar 2018 ligt achter ons. Alle inkomsten over 2018 zijn verwerkt.

Abdijkerk 2018 2017
1e kwartaal      59.953         59.931 
2e kwartaal      39.155         43.993 
3e kwartaal      31.336         26.723 
oktober      12.414         10.136 
november        8.103          9.948 
december 17.354 18.579
     168.315       169.310  -1%
Bosbeskapel    
1e kwartaal 45.842 48.920
2e kwartaal 32.158 38.347
3e kwartaal 25.870 26.335
oktober 12.629 10.620
november 8.209 10.924
december 10.664 10.677
  135.372 145.823 -7%
Shalomkerk    
1e kwartaal 28.620 37.551
2e kwartaal 24.040 21.790
3e kwartaal 13.722 15.151
oktober 6.502 8.263
november 4.108 5.164
december 7.633 7.449
  84.625 95.368 -11%
Totaal 388.312 410.501 -5%

Inmiddels hebben we op alle drie de locaties de uitkomsten van onze financiën besproken. We weten allemaal dat de afname van het aantal leden gepaard gaat met een dalende inkomstenstroom. En omdat de kosten niet evenredig afnemen, nemen onze tekorten toe. In de loop van de komende jaren zullen we moeten streven naar een jaarlijks dekkende begroting. Dit wordt een grote uitdaging voor de kerkrentmeesters de komende jaren.
We prijzen ons zeer gelukkig met zo'n trouw ledenbestand, dat jaarlijks naar vermogen meedoet om ons kerkelijk leven bloeiend te houden. Met dat vertrouwen gaan we dus ook dit jaar in. De enveloppen voor de actie Kerkbalans vallen op de mat. Wij kijken met grote belangstelling uit naar uw toezeggingen, de eindjes aan elkaar. Maar we houden onze drie locaties fijn bijeen.

Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 06 - 5377 5122.

zondag 17 februari - Nieuwe rekeningnummers
Nieuws van het Kerkelijk Bureau aan de Parkstraat:
Per 1 november a.s. zijn de rekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd.
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
- Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren?
  Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
- Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente?
  Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe
  rekening van onze gemeente via de 'Overstapservice'. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren
  wijzigen.
- Heeft u nog acceptgiro's van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer?
  Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze
  acceptgiro's niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Het nieuwe rekeningnummer is: NL38 RABO 03737 20777
Onze eigen wijkrekeningnummers blijven ongewijzigd.
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 06 - 5377 5122.

Van de Locatiecommissie

Zondag 17 februari - Foto's van de Medewerkersavond
Op maandagavond 11 februari werd tijdens de jaarlijkse medewerkersavond traditiegetrouw afscheid genomen van vrijwilligers die in het afgelopen jaar één of meer taken hebben neergelegd.
Tevens werden nieuwe vrijwilligers van harte welkom geheten.
Het was een geslaagde avond.
De fotoreportage op Google Foto's kunt u hier vinden.
Marga van Arendonk.

Zondag 17 februari - Reparatie kerkorgel Bosbeskapel
Vanwege slijtage van het pedaal, wordt het pedaal gerepareerd in de orgelwerkplaats. De komende paar weken zal het orgel wel spelen, echter zonder pedaal. Ook zonder pedaal, zal het zingen zeker lukken!
Namens de locatiecommisie, Koos Smitt

Van de Jeugdkerk

Zondag 24 februari - Jeugddienst: Speciale collecte in onze 3 locaties
Onze Jeugdkerk heeft gekozen om tijdens de Jeugddienst op 24 februari a.s. te collecteren voor: Speelgoedbeurs Den Haag Deze is gelegen aan het Westeinde. Mensen met een Ooievaarspas mogen twee keer per jaar cadeautjes komen uitzoeken voor hun kind of kinderen (in de leeftijd van 1 tot 12 jaar). De winkel aan het Westeinde is vier dagen per week geopend. De ouders/verzorgers mogen zelf weten wanneer ze cadeautjes komen uitzoeken. Het kan dus zijn voor een verjaardag, maar ook bijvoorbeeld voor Sinterklaas of het Suikerfeest.
Omdat mensen het hele jaar terecht kunnen om cadeautjes uit te zoeken, is de Speelgoedbeurs dus ook het hele jaar op zoek naar speelgoed. Dit mag nieuw zijn of tweedehands, zolang het maar heel, schoon en compleet is. Speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar (m.n. Playmobil!) is erg welkom. U kunt uw speelgoed 24 feb. meenemen voor dit doel. De Jeugdkerk zal zorgen dat dit goed terecht komt.
De diaconie Zuidwest beveelt deze inzameling en de collecte met warmte aan u aan!
Meer info: www.speelgoedbeursdenhaag.nl

Maandag 25 februari - Vanuit de Jeugdleiding de vraag om hulp
Voor maandag 25 februari zoeken wij iemand die ons tussen 14.00u en 15.00u kan helpen om het speelgoed die we ingezameld hebben te vervoeren van A naar B.
We starten 13.30u aan de bosbeskapel. Erna laden we de auto's in, met al het ingezamelde speelgoed. Vervolgens rijden we hiermee naar de speelgoedwinkel, Westeinde 125A.
Wie o wie kan ons hierbij ondersteunen?
Neem contact op met Jantine (0650801859) of Marleen (0624281395)

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2018-2019

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2018-2019' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2018-2019 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2018-2019 gemaakt.

Opgave voor bezinningsactiviteiten en/of cursussen
Als u mee wilt doen met een bezinningsactiviteit en/of cursus, denk er even aan om u daarvoor op te geven bij de desbetreffende inleider.
Mocht u de Activiteitenkrant niet meer hebben, u kunt hem hier vinden.
Nico Riemersma

Zondag 17 februari - Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Zondag 17 februari - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 17 februari - ZONDAGMATINEE IN DE ADBIJKERK: Barokensemble Concerto Valiante
Vanmiddag kunt u genieten van het barokensemble Concerto Valiante, bestaande uit Jeong-guk Lee (blokfluit en fagot), Tomas Kardos (cello) en Leonardo Valiante (klavecimbel). Zij spelen werken van Corelli, Lanzetti, Dall'Abaco, Scarlatti, Telemann en Platti. Wij verwelkomen u graag!
Aanvang 15.30 uur, toegang gratis, collecte na afloop. Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee kunt u nog even gezellig napraten.
Het volledige programma vindt u op www.abdijkerk.info.

Maandag 18 februari - Films die je raken: Loving Vincent
In deze volledig geschilderde animatie film wordt de mogelijkheid onderzocht of van Gogh vermoord is. In flashbacks wordt het leven van Vincent geschetst. Duur:91 min.
Datum en aanvang: Maandag 18 februari in de Bosbeskapel. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, jenneke.reitsma@kpn.nl tel. 3258563.

Dinsdag 19 februari - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee….we horen het graag van u!
Eén maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom...zoekt u gezelligheid...kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt tel : 070-3259519, en Lydia Vos tel : 070-3254656

Dinsdag 19 februari - Lezing over menswaardig sterven door Marc Desmet SJ en Willy Hoogendoorn
Marc Desmet is meer dan twintig jaar actief als palliatieve-zorgarts en vindt, dat in het dominante maatschappelijk debat over euthanasie de essentiële nuance ontbreekt. Hij komt hier dinsdagavond 19 februari over spreken in de pastorie van geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat, en gaat in gesprek met Willy Hoogendoorn, em. geestelijk verzorgster bij MCHaaglanden.
Aanvang lezing: 19.30 uur. Graag aanmelden via info@dezinnen.nl of het secretariaat van Maria van Eik en Duinen (tel. 070 3979413). Een vrije financiële bijdrage wordt op prijs gesteld.

Woensdag 20 februari - Beursplein - Alarm over de insectenteruggang op aarde
Woensdag 20 februari vertelt Martin Koster over natuurlijke bestrijdingsmethoden in de tuinbouw. De landbouw zal hier ook intensiever op over moeten gaan vanwege het enorme wereldwijde uitsterven van insecten, basis van veel leven op aarde
Beursplein: elke woensdag van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5. Ieder is welkom. Ontmoeten staat centraal en ook luisteren naar vragen en als het kan inspringen op een vraag met hulp of ander aanbod. De vrijwilligers helpen daarbij.
Onze predikant Martin Koster is meestal aanwezig, en zo goed als altijd tussen tien en kwart voor elf. Er is de mogelijkheid om hem daar te spreken, onder vier ogen, in de huiskamer of er kan een nadere afspraak met hem gemaakt worden.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Oproepen en hulp vragen

Zondag 17 februari - Brieven bezorgen
De overleggroep pastoraat heeft een brief opgesteld voor alle adressen waar gemeenteleden wonen die ingeschreven staan op de Bosbeslocatie. We zouden aan gemeenteleden willen vragen om een stapeltje van deze geadresseerde brieven mee te nemen om te bezorgen in de straten die het betreft. De stapeltjes liggen op een duidelijke plek beneden in de buurt van de uitgang. Een extra notitiebriefje per stapel geeft aan om welke straat(gedeelten) of straten het gaat.

Zondag 17 februari - Dringende Oproep Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand worden na de dienst producten uit de derde wereld verkocht.
Doordat enkele medewerkers van de verkoopgroep helaas moesten opzeggen, ben ik dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is leuk om te doen en omdat je maar één keer in de 2 à 3 maanden aan de beurt bent, kost het niet veel tijd.
Voor meer informatie: Elly de Goeij, tel. 06-44610559 of ellydegoeijboer@gmail.com of kom even langs bij de tafel van de wereldwinkel!

Zondag 17 februari - Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, per mail t.vanaanhout@ziggo.nl of telefonisch op nummer 070 - 368 8954
Connie Broekema per mail c.broekema@casema.nl

Zondag 17 februari - Oproep!
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos tel. 070 - 325 4656

Maandag 25 februari - Vanuit de Jeugdleiding de vraag om hulp
Voor maandag 25 februari zoeken wij iemand die ons tussen 14.00u en 15.00u kan helpen om het speelgoed die we ingezameld hebben te vervoeren van A naar B.
We starten 13.30u aan de bosbeskapel. Erna laden we de auto's in, met al het ingezamelde speelgoed. Vervolgens rijden we hiermee naar de speelgoedwinkel, Westeinde 125A.
Wie o wie kan ons hierbij ondersteunen?
Neem contact op met Jantine (0650801859) of Marleen (0624281395)

'Samenklank'
De februari editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie februari 2019 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Na afloop van de kerkdienst
is er gelegenheid om beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

Predikanten:

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
tel. (070) - 406 5871
e-mail ds. Martin Koster

Telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.

Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
tel. (070) - 325 1599
e-mail ds. Nico Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
tel. (070) - 323 6376