De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

21 januari 2018 - “Nieuws en mededelingen uit de Wijk.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Van de Kerkenraad

Zondag 21 januari - Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Zondag 21 januari mogen we als nieuwe diakenen bevestigen: Ineke Rhebergen en André Stek.
Ook nemen we ook afscheid van een aantal ouderlingen en diakenen. Onder andere van de vier ambtsdragers die, komend vanuit de Valkenboswijkgemeente, hun ambtstermijn in onze wijkgemeente hebben afgerond om met name gemeenteleden uit de voormalige Valkenboswijkgemeente bij te staan nadat hun wijkgemeente afgelopen april werd opgeheven. De ambtsdragers die aftreden en van wie we afscheid nemen, zijn:

- Carina Bleker-de Jong (diaken)
- Jan Oosterveen (diaken)
- Mieke Kooper (diaken)
- Joop Andeweg (diaken)
- Rolf Brinkman (ouderling)
- Nanda Nieuwenhuizen-Gorlee (ouderling)
- Nelleke Kerkhoven-Swagerman (ouderling)
- Jeroen van der Heide (ouderling)
- Jacqueline van der Jagt (ouderling)

In de kerkdienst staan we stil bij de opdracht om vissers van mensen te zijn.

Van het Predikantenteam

Zondag 21 januari - Taizé viering in de Abdijkerk
Zondag 21 januari is er een Taizé viering in de Abdijkerk, aanvang 19.00 u.
Het thema is Week van de Eenheid en de viering wordt geleid door ds. Wietske Verkuijl.
Medewerking wordt verleend door de zang- en muziekgroep o.l.v. Petra Oudshoorn.
Tijdens de viering wordt er veel gezongen, is er ruimte voor gebed en stilte. Na de viering ontmoeten wij elkaar onder het genot van koffie of thee. Weet u welkom en kom het zelf een keer ervaren.

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Casa Amalia, A home away from Home
Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat onder internationale studenten veel heimwee voorkomt. Studenten uit met name de Nederlandse Antillen, uit Afrikaanse en Aziatische landen lopen door een culture clash soms grote achterstanden op in hun studie en verdwijnen dan uit het zicht van hun opleiding.
Het Haags Studentenpastoraat, Haastu, wil zich vanaf januari 2018 inzetten voor deze studenten. In de huiskamer van de Nederlandse Stichting Initatives of Change op Amaliastraat 10 willen we hen op de zondagavonden een gevoel van thuis geven. Studentenpredikant Willem Jansen werkt in dit project namens Haastu, samen met de verschillende opleidingen, universiteiten en organisaties in Den Haag. Vind je het interessant om in contact te komen met internationale studenten? Heb je gelegenheid een zondagavond per maand als vrijwilliger op de Amaliastraat aanwezig te zijn? Neem dan contact op met Willem Jansen

Van de wijkdiaconie

Geef mensen geloof in zichzelf
Help ons en doe mee en geef het door aan je vrienden.
Geef mensen weer geloof in zichzelf!

Sociale Kruidenier Wagen

De Sociale Kruidenier, een fantastisch project, zoekt op zeer korte termijn enthousiaste vrijwilligers, voor diverse taken.
Want dit najaar start Stek in Den Haag-Zuidwest samen met de Voedselbank Haaglanden de Sociale Kruidenier, een rijdende winkel voor klanten van de voedselbank. Op verschillende dagdelen in de week zal deze rijdende winkel op drie locaties in Loosduinen en Bouwlust en Vrederust - waaronder de Shalomkerk - en nieuw, uitgebreider pakket gaan aanbieden. Vanaf dat moment kiezen klanten zelf hun boodschappen en wel uit een ruimer assortiment. Tevens zetten zij hun talenten, kennis en ervaring in om eigen ambities te gaan realiseren, onder meer scholing en (vrijwilligers)werk. Dit met ondersteuning van speciaal hiervoor toegeruste vrijwilligers.
De gemeente Den Haag, een aantal particuliere fondsen en de protestantse Diaconie Den Haag zijn zo enthousiast over de Sociale Kruidenier dat zij het project ruimhartig met een bijdrage ondersteunen. Een teken dat de geldgevers groot geloof hebben in de toegevoegde waarde van dit project! Het benodigde geld hiervoor is al binnen en als u dit leest heeft Stek de beoogde winkelwagen waarschijnlijk al gekocht.
Maar de verkregen financiële bijdragen zijn op zichzelf niet genoeg: het draait immers om mensen die minder kansen hebben. Daarom zijn Stek en de wijkdiaconie dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen om, via het project Sociale Kruidenier, mensen (weer) geloof in zichzelf te geven. We zoeken vrijwilligers voor de taak van begeleider/coach, gastheer/gastvrouw/helper, winkelhelper en sociale media. Alle vrijwilligers die zich aanmelden, krijgen een speciaal op hun taak gerichte training.

Aanmelden of meer informatie:
kbuist@stekdenhaag.nl, projectleider 'Kruidenier bij Stek' of telefonisch 06 - 2040 1618
Meer informatie over de vacatures vindt u ook op de web-sites van www.stekdenhaag.nl/vrijwilligers-vacaturebank en www.stekdenhaag.nl/Den-Haag-Zuidwest.html

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Van de ZWO-commissie

Vooraankondiging Talentenveiling 2018
De ZWO vraagt u mee te denken voor een project voor de talentenveiling najaar 2018.
Weet u een mooi en/of inspirerend project? Laat het ons weten via: talentenveiling2018@vcomputers.org of via Marianne Heemskerk of Gerard de Goeij

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 21 januari - Actuele stand van de financiën van de kerk
Het jaar 2017 zit erop. Ik kijk er dankbaar op terug, hoe we de stevig dalende opbrengsten Kerkbalans zo goed als helemaal hebben weten terug te dringen. Per saldo is deze geringe teruggang in de opbrengsten in relatie tot het afnemende ledental een fraai resultaat. Ik dank ieder voor zijn of haar bijdrage hieraan.

Abdijkerk 2017 2016
jan t/m nov 150.730 155.703
december 18.259 18.352
  168.989 174.055 -3%
Bosbeskapel    
jan t/m nov 135.130 135.655
december 10.662 10.068
  145.792 145.723 0%
Shalomkerk    
jan t/m nov 87.920 88.794
december 6.958 7.973
  94.878 96.767 -2%
Totaal 409.659 416.545 -2%

We hadden dit jaar geen afzonderlijke eindejaarsactie, geen extra acceptgiro's rondgestuurd. Toch bleven de opbrengsten over december nagenoeg op het peil van het voorafgaande jaar. Binnenkort start de actie Kerkbalans. De brief daarover zal u de komende weken bereiken. Laat u het mij weten als u geen brief ontvangt? En wilt u met mij streven 2018 weer zo positief te laten eindigen? We hebben nog steeds een sterk begrotingstekort. Ik hoop u spoedig de voorlopige uitkomsten over 2017 te laten weten.
Daarna plannen we ook weer een gespreksronde langs de 3 locaties.
Ik dank u voor het vertrouwen.
Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 06 - 5377 5122.

Mededelingen

Activiteitenkrant 2017-2018

het nieuwe Activiteitenprogramma 2017-2018' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2017-2018 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2017-2018 gemaakt.

Opgave voor bezinningsactiviteiten en/of cursussen
Als u mee wilt doen met een bezinningsactiviteit en/of cursus, denk er even aan om u daarvoor op te geven bij de desbetreffende inleider.
Mocht u de Activiteitenkrant niet meer hebben, u kunt hem hier vinden.
Nico Riemersma

Zondag 21 januari - Waarnemen wegens Studieverlof
Ds. Nico Riemersma is afwezig van 20 januari t/m 4 februari. In deze periode neemt ds. Martin Koster voor hem waar.

Zondag 21 januari - AED in de Bosbeskapel
Door de wijkraad van kerkrentmeesters is besloten om alle drie de locaties van de wijkgemeente te voorzien van een Automatische Externe Defibrillator (AED).
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
In de Shalomkerk is al enige tijd een AED aanwezig. In de Abdijkerk en Bosbeskapel zal deze AED binnenkort worden geplaatst op een duidelijke en herkenbare plaats die voor een ieder makkelijk te bereiken is. Binnenkort zal er een instructiesessie worden gepland hoe deze AED gebruikt dient te worden. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich opgeven bij de koster.

Zondag 21 januari - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 21 januari - Grootletterliedblad
Sinds september proberen we op zondagmorgen een grootletterliedblad uit in de Bosbeskapel. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in dit Liedboek te bladeren. Zou u graag zo'n grootletterliedblad in handen willen hebben dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal. De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entrée van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Graag u eerst van te voren opgeven bij Corrie Dekker.

Zondag 21 januari - Oproep om te komen helpen bij 'Samen aan Tafel'
Op alle vrijdagavonden uitgezonderd de maanden juli en augustus wordt er gekookt voor iedereen, die dat gezellig vindt.
Om 18:00 uur gaan de gasten aan tafel en de maaltijd is om ongeveer 19:30 uur afgelopen.
Onze gasten zijn enthousiast en genieten er zichtbaar van.
Het kookteam bestaat meestal tussen 6 en 8 gastvrouwen en gastheren. Om de zes weken is er een andere kookgroep aan de beurt. Sommige vrijwilligers moeten nu helaas stoppen. Heel blij zijn we dat er weer nieuwe kookgroepen gevormd zijn. Per 1 januari 2018 gaat de Jeugdkerk ook een nieuwe kookgroep vormen. Wilt u ons helpen of wilt u nog informatie over ons Samen aan Tafel project dan kunt u zich opgeven door te bellen of mailen of spreek me aan;
Aanmelden bij Adri van der Zwan tel. 070 - 4400017
Onze gasten zullen u dankbaar zijn!

Zondag 21 januari - Blijft de crèche? Met uw hulp wel!
Een zeer klein groepje vrijwilligsters zorgt ervoor dat er elke zondag crèche is voor kinderen tot 4 jaar. Zo kunnen hun (groot) ouders rustig naar de kerk. Nu wordt onze vaste bezoekster in januari 4 jaar en andere kindertjes zijn er maar heel af en toe.
Toch is er een sterke wens om de crèche op een of andere manier te behouden. Wij willen daarom graag een 'stand-by' lijstje opstellen van vrijwillig(st)ers die gewoon naar de kerk kunnen gaan, maar op wie een beroep kan worden gedaan voor het geval dat. Een kleine moeite dus. Als we ons in de toekomst over meer kindertjes kunnen verheugen, passen we de opvang daar natuurlijk graag weer op aan. U kunt zich opgeven bij Petra Jonkers, tel 070-3650794, of uw naam invullen op een lijst op de tafels beneden aan de trap.

Zondag 21 januari - Open podium Abdijkerk wordt: Zondagmatinee
Een nieuwe naam, een oude bekende: ook in 2018 bent u op de derde zondagmiddag van de maand welkom in de Abdijkerk aan de Willem III straat voor een gratis concert. Vandaag, zondag 21 januari 2018 kunt u luisteren naar een optreden van de pianiste Anna Karpenko en fluitiste Katja Pitelina. Zij brengen werken ten gehore van Rachmaninov, Schnittke en Gavrilin. Aanvang 15.30 uur.
Meer informatie op www.abdijkerk.info.

Woensdag 24 januari - Beursplein - Etsen van Rembrandt
Woensdagmorgen 24 januari is er gelegenheid om te kijken naar verschillende etsen van Rembrandt. Hoe gaat hij te werk, wat doen zijn etsen met ons kijken, wat roept het op.
Beursplein is plek van ontmoeting en mogelijkheid om van allerlei te vragen en aan te bieden. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer bezoekers op z'n tijd iets laten zien van hun interesse wat betreft werk, hobby, verzameling of betrokkenheid bij anderen in de wereld of stad. Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Bosbeskapel
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Woensdag 24 januari - Bezinningsochtend
Op woensdagochtend 24 januari is er weer een oecumenische gespreksochtend, waarvoor ik u graag wil uitnodigen. In het kader van thema van dit jaar "Parabels - bij wijze van spreken" komt ds. M. den Dulk met ons spreken over gelijkenissen in het Oude Testament. Welke zijn het? Welke actuele situatie stellen ze aan de orde? Hebben ze ons iets te zeggen? Kennen we ook hedendaagse parabels?
De ochtend begint om 10 uur in de pastorie van de Agneskerk aan de Beeklaan 188.
Om 9.45 staat daar de koffie voor u klaar en bent u van harte welkom.

Maandag 5 februari - Medewerkersavond Bosbeskapel 2018
Alle vrijwilligers van de Bosbeskapel zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse medewerkersavond. Deze avond wordt gehouden op maandag 5 februari a.s.
Traditiegetrouw wordt afscheid genomen van diegenen die in het afgelopen jaar één of meer taken hebben neergelegd en de nieuwkomers worden verwelkomd.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.45 uur- Inloop koffie / thee
20.00 uur- Welkomstwoord door Marga van Arendonk
20.05 uur- Het "Bosbes-koppelspel"
20.30 uur- Pauze
20.45 uur- Bedanken van de vrijwilligers en verwelkomen van de nieuwkomers
21.30 uur- Informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.
Tot ziens op 5 februari
Marga van Arendonk

Zaterdag 10 februari - ThemaTafelen 'Taizé'
Floris Joziasse (18) komt op 10 februari vertellen over het jongerenklooster Taizé in Frankrijk, een plek waar jaarlijks duizenden jongeren uit heel Europa elkaar treffen en inspiratie opdoen door ontmoetingen en vooral ook de zang.
Onze TTkok Victor Heemskerk zal weer bij het thema aansluiten wat het menu betreft, een uitdaging!
Vanaf 17.00 uur binnenloop in de Bosbeskapel, om half zes begint de presentatie van Floris en rond zes uur start de maaltijd. We vragen weer 10,- pp en 5,- voor kinderen. Aanmelden kan via de inschrijflijst in de Bosbeskapel en ieder kan zich ook aanmelden bij Victor Heemskerk, per e-mail of telefoon 06-27406908.
Dit uiterlijk tot dinsdagavond 6 februari. Voor vragen of nadere informatie over ThemaTafelen kunt u terecht bij contactpersoon Lia Pronk, tel 06-20834069.
Ieder heel hartelijk welkom om het ThemaTafelen mee te maken!

Proeven aan één van de twee talen van de Bijbel
Bijbels Hebreeuws voor beginners
Al meer dan veertig mensen hebben de afgelopen jaren meegedaan aan de cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners. Een interessante en leuke cursus over de taal van het Oude of Eerste Testament, een cursus die je op je eigen tempo kan doen. Je leert de beginselen van het Bijbels Hebreeuws en aan het eind van de cursus ben je al redelijk in staat om hardop te kunnen lezen. Ook bezit je dan een kleine woordenschat. De eerste uitdaging is om de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet te leren en een aantal één-lettergreepwoorden. Al lerende staan we tegelijk ook stil bij onderwerpen en thema's uit het Eerste of Oude Testament. Wie meedoen, kunnen zelf een geliefd vers of woord aanreiken wat we dan in het Hebreeuws gaan lezen.
In de loop van oktober start de cursus en vindt plaats tot in mei, eens in de veertien dagen in de Bosbeskapel. Wilt u meer weten of wilt u zichzelf opgeven? Geef dan tegelijk aan op welke dagdelen door de week u niet kunt. Begin oktober hoort ieder die zich op heeft gegeven welk dagdeel en tijdstip we bij elkaar komen, hopelijk een dagdeel waarop ieder kan komen.
Opgave graag voor dinsdag 3 oktober a.s. bij Martin Koster (070-406 58 71 m.koster@kpnplanet.nl )

Bijzondere uitgave 2e mogelijkheid om te bestellen via inschrijflijst
Oud-predikant, oud-docent TVG en gemeentelid ds. Henk van den Brink schreef voor gemeenteleden en oud-cursisten van de cursus Theologie Voor Gemeenteleden een klein boek. Daarmee komt hij tegemoet aan de vraag van veel oud cursisten om nog eens op te schrijven waar het in het geloof om gaat en wat hij de cursisten heeft willen leren.
Het boek kent inmiddels een eerste druk en kost via inschrijven € 8,50.>br> Op één van de statafels in de hal ligt vanaf zondag 21 mei opnieuw een aantal weken een inschrijflijst. Inschrijven kan ook via collega ds. Martin Koster tel. (070) 406 5871

Oproep: 'Liturgiebladen vouwen en nieten'
Ruim twee jaar lang zijn de liturgiebladen op donderdag in de middag gevouwen en geniet door twee vrijwilligers. Wij zoeken nu vrijwilligers die bij toerbeurt in ieder geval het vouwen (plm 1 uur per week) over willen nemen. Dit werk kan ook op vrijdagnamiddag gedaan worden omdat de Bosbeskapel dan altijd open is.
Meer informatie bij Janny Mulder en Renée Pleijsier - tel. 070-3238908.

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070 - 380 1667

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met Lizebeth Melse of per telefoon 070 - 318 1616 of 06 - 8399 9966.

STEK zoekt Vrijwilligers
Vanwege het vertrek van twee vrijwilligers zoekt Diaconaal opbouwwerk Kerken Den Haag Zuidwest (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Leyenburg, Loosduinen)

Vrijwilligers voor het sociaal spreekuur

Meer informatie kunt u hier lezen.

Oproep Swaenehove
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij de kerkdiensten in de verzorgingshuizen Swaenehove en Swaenesteyn. De ene week om 16.15 in Swaenehove (Heilloostraat) en de andere week om 14.15 in Swaenesteyn (Nieuwendamlaan).
U kunt zich aanmelden bij Nel van Dorp, Geestelijke verzorging Swaenehove. Tel (070) 3805756
Alvast hartelijk dank.

Autodienst Bosbeskapel
De Autodienst Bosbeskapel is dringend op zoek naar een chauffeur om een ontstane open plaats op te vullen. Iedere zondag worden mensen met een mobiliteitsbeperking naar de Bosbeskapel gebracht om de eredienst bij te wonen. De chauffeurs rijden per tourbeurt ongeveer 1x per 4 weken.
Meer informatie over de Autodienst bij de coördinator, Jan Oosterveen, tel. (070) - 323 5151.

Oproep: Vrijwilligers voor de Kerkdiensten in Houthaghe
Voor de diensten op zondagmorgen in zorgcentrum Houthaghe is dringend behoefte aan vrijwilligers voor kosterswerkzaamheden. De huidige bezetting doet dit al heel veel jaren en zou graag taken overdragen aan opvolgers.
Ook voor administratieve en organisatorische werkzaamheden rondom deze diensten is behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw Toet, tel. (070) - 397 7389.

Van de Cantorij
Zoals u wel gezien heeft zijn er geen mannen meer bij de Cantorij. Dat is heel jammer. Nu er uit andere kerken veel mensen in de Bosbeskapel komen hebben wij de hoop dat er weer mannen zijn, die het fijn vinden om met ons samen de erediensten zingend op te luisteren.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. U bent meer dan welkom om ons te komen versterken. Laat wat van u horen.
Inlichtingen bij Rini Willemsen, tel.: (070) - 368 1414 of bij Mary van Dongen, tel.: (070) - 325 0770.

Collectebonnen Bosbeskapel
De voorraad collectebonnen van de Bosbeskapel is op. Per 1 juli wordt de bijbehorende rekening dan ook opgeheven. Voortaan kunt u collectebonnen bestellen bij de Centrale Diaconie (Stek).
Maak een bedrag in hele euro's over naar bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden. U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag. De bonnen hebben per stuk een waarde van € 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

'Samenklank'
De januari editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie januari 2018 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Na afloop van de kerkdienst
is er gelegenheid om beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

Predikanten:

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
tel. (070) - 406 5871
e-mail ds. Martin Koster

Telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.

Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
tel. (070) - 325 1599
e-mail ds. Nico Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
tel. (070) - 323 6376